banner

11 lipca 2009 roku w Dankowie odbędzie się Festyn Archeologiczny. Tego dnia przedstawione zostaną także wstępne wyniki badań archeologicznych i odbędą się warsztaty archeologiczne. Dodatkową atrakcja będzie obóz rycerski i średniowieczny jarmark, a na zakończenie dnia koncert zespołu muzyki dawnej.

Najważniejszym naukowo wydarzeniem będzie konferencja naukowa Danków poprzez wieki, w ramach której odbędzie się promocja książki autorstwa historyka - prof. Edwarda Rymara zatytułowanej Nowomarchijskie miasteczko, dziś wieś. Danków na przestrzeni wieków. W konferencji wezmą udział m. in. potomkowie ostatniego rodu rycerskiego władającego dawnym założeniem zamkowym, lubuski wojewódzki konserwator zabytków, historycy, historycy sztuki, archeolodzy.

dankow1.jpgDanków (niem. Tankow, gm. Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie) to niewielka wieś ukryta między dwoma jeziorami w Puszczy Gorzowskiej. Według legend w przeszłości, miała się tu znajdować słowiańska osada umiejscowiona na szlaku pogranicza pomorsko-wielkopolskiego, którą w XIII wieku przekształcono w wieś, a następnie w książęce miasto brandenburskiej Nowej Marchii. W miejscowym zamku odbywały się zjazdy i spotkania margrabiów, rycerstwa, przedstawicieli Kościoła - to tu radzono w kwestiach państwowych i podpisywano ważne dokumenty. Obecnie o dawnej świetności tego miejsca świadczy m. in. czytelny dawny układ przestrzenny z fragmentem okalających wałów, reliktami założenia pałacowo-zamkowego, dwoma gródkami.
Według sugestii niektórych badaczy dzieje miejsca zaczynają się wraz z przybyciem na te tereny osadników słowiańskich, którzy mieli tu najpierw wybudować gród (?), a w kolejnym etapie osadę nad jeziorem. Za istnieniem w tym miejscu w okresie wczesnego średniowiecza osadnictwa pomorskiego przemawia również treść starych legend. Jedna z opowieści mówi o tym, że pogromcami miejscowych słowiańskich rybaków mieli być rycerze z zakonu templariuszy. Najeźdźcy zostali ukarani - pochłonęły ich wody jeziora.
Historia książęcego i rycerskiego miasta zaczęła się zapewne w 2 połowie XIII wieku po zajęciu tych terenów przez Brandenburczyków, którzy wykorzystując walory terenowe wznieśli tu niewielki dwór bądź zamek myśliwski, w późniejszym czasie chętnie odwiedzany przez margrabiów. Pierwsza wzmianka o wsi (villa Tancow) pochodzi z 1300 roku. W kolejnych XIV-wiecznych dokumentach miejscowość określano jako Tankow, Tancowe, Tankowe, Tanckow, Tankow, Dangkow. Z początkiem XIV wieku zbudowano (jak należy sądzić) większy zamek, bowiem źródła z tego okresu wspominają o odwiedzających to miejsce margrabiach ze świtą licznych gości, rycerstwem, hierarchami kościelnymi. Z czasem przy rezydencji rozwinął się ośrodek miejski początkowo wymieniany jako opidum (miasteczko), a już od połowy XIV wieku jako civitas z radą miejską, a więc jako miasto z pełnymi prawami miejskimi. {mospagebreak}
Rozbudowany zamek (hus, huss) stał się ważnym ośrodkiem rezydencjalnym dynastii Wittelsbachów, gdzie podpisywano liczne dokumenty. Przy nim znajdowało się miasto (civitas, staat) otoczone ziemnymi umocnieniami (wały, fosa?) i strzeżone dwoma punktami strażniczymi (gródki) usytuowanymi przy dwóch przeciwległych traktach prowadzących do miasta.
dankow2.jpgW dokumencie z 1364 roku Danków został wymieniony wśród najważniejszych miast i zamków Nowej Marchii. W kolejnych dziesięcioleciach był pod władaniem kilku rodów rycerskich m. in. von Wenden i von der Osten. W 1402 roku Danków wraz z cała Nową Marchią został oddany w zastaw zakonowi krzyżackiemu. W tym czasie do 1454 roku służył jako siedziba krzyżackiej administracji. W XV wieku, po nadaniu Dankowa rycerzom z rodu von Papenstein nastąpiła powolna degradacja ośrodka miejskiego, aż do utraty praw miejskich pod koniec XVI wieku. Na znaczeniu straciła rezydencja zamkowa, która nie pełniła już funkcji państwowych. W kolejnych stuleciach do 1945 roku dobra dankowskie były własnością rodzin von Papenstein, von Massow, von Brand, von Alvensleben.
Od 29 czerwca do 26 lipca 2009 r. archeolodzy prowadzą w Dankowie sondażowe wykopaliska (także podwodne, którymi kieruje prof. Wojciech Chudziak z UMK), pozwalające odtworzyć dzieje miejscowości znane dotychczas ze źródeł pisanych, kartograficznych, ikonograficznych. Organizatorem projektu jest gmina Strzelce Krajeńskie reprezentowana przez burmistrza Tadeusz Federa, a kierownikiem naukowym - dr Przemysław Kołosowski. Rozpoznawcze lądowe badania archeologiczne są finansowane ze środków gminy i Fundacji Polsko-Niemieckiej; badania podwodne będą realizowane w oparciu o wsparcie finansowe Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Wyniki badań archeologicznych zostaną wykorzystane w programie zagospodarowania i rewitalizacji miejscowości, w działaniach edukacyjnych i popularyzatorskich dotyczących dziejów Dankowa i regionu. W planach jest także stworzenie rezerwatu archeologicznego.oem software