banner

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 15 lipca br. wiceprezes PAN, prof. Andrzej Górski, przedstawił propozycję nowelizacji budżetu Akademii. Propozycja została przez komisję zaakceptowana.  

Określone w ustawie budżetowej na 2009 rok dochody i wydatki dla części 67 Polska Akademia Nauk kształtują się następująco:

- dochody budżetowe ogółem - 847 tys. zł

- wydatki budżetowe ogółem - 58.107 tys. zł

W ramach części 67 Polska Akademia Nauk finansowana jest działalność:

- organów Akademii (Zgromadzenia, Prezydium i Prezesa PAN),

- korporacyjna (7 wydziałów PAN, 7 oddziałów PAN, 108 komitetów naukowych i problemowych oraz 3 rad),

- związana ze współpracą naukową z zagranicą (składki do organizacji międzynarodowych, których członkiem jest PAN, organizacja konferencji międzynarodowych oraz wymiana osobowa realizowana przez jednostki naukowe),

- pomocniczych placówek naukowych funkcjonujących w formie jednostek budżetowych (2 samodzielnych bibliotek naukowych, 2 archiwów, l muzeum i 6 stacji naukowych za granicą),

- Kancelarii PAN i Domu Rencisty PAN,

- instytutów międzynarodowych w formie dotacji podmiotowych przyznawanych na dofinansowywania kosztów eksploatacji siedzib tych instytutów oraz obsługi administracyjnej i technicznej.


Przedkładana korekta budżetu w części 67 Polska Akademia Nauk obejmuje zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 2.065 tys. zł, co stanowi 3,6% budżetu PAN po zmianach.

Po nowelizacji ustawy budżetowej wydatki zaplanowane dla PAN na rok 2009 wyniosą 56.042 tys. zł, co oznacza, że ukształtują się na poziomie 98,2% wydatków zrealizowanych w roku 2008.

Ograniczenie wydatków budżetowych na 2009 rok w kwocie ogółem 2.065 tys. zł,  nastąpi w następujących działach:

Dział 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 1.429 tys. zł

Dział 752 Obrona Narodowa - całkowita rezygnacja z wydatków przeznaczonych na szkolenia obronne w wysokości 5 tys. zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ograniczenie wydatków majątkowych o kwotę 631 tys. zł

W ramach działu 750 Administracja publiczna korekta wydatków nastąpi w trzech rozdziałach:

rozdział 75004 Kancelaria PAN - 452 tys. zł rozdział 75067 Placówki i inne jednostki organizacyjne PAN - 153 tys. zł
rozdział 75095 Pozostała działalność - 824 tys. zł

w ramach rozdziału 75004 Kancelaria PAN

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem organów Akademii, działalnością wydziałów i oddziałów PAN, uposażeń członków Akademii, oraz działalnością Kancelarii PAN. Proponowana korekta wydatków budżetowych na 2009 rok obejmuje dwie grupy wydatków, mianowicie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (uposażenia członków PAN) zmniejszenie o kwotę 241 tys. zł

Możliwość korekty jest następstwem zmniejszenia stanu osobowego członków PAN. Przewidywane wykonanie zostało oszacowane przy założeniu, że w roku bieżącym nie będą przeprowadzane wybory uzupełniające.

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zmniejszenie o kwotę 211 tys. zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe o 18 tys. zł
zmniejszenie wydatków w tej pozycji jest następstwem wejścia w życie z dniem l marca br. ustawy z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 33 póz. 254) i obejmuje skutki finansowe wynikające z „zamrożenia wynagrodzeń" prezesa i trzech wiceprezesów PAN (stanowiska objęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń).

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 193 tys. zł

ograniczenie wydatków w tej pozycji będzie wymagało zrezygnowania z wcześniej planowanych wydatków remontowych (w tym remontów pomieszczeń Kancelarii PAN znajdujących się w Pałacu Kultury i Nauki) oraz ograniczenia wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych, zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników oraz na zakup akcesoriów komputerowych.

Ponadto ograniczone zostaną (w stosunku do kwot planowanych) wydatki przeznaczone na działalność statutową siedmiu wydziałów PAN.

Działania oszczędnościowe nie dotyczą środków na działalność komitetów naukowych i problemowych PAN oraz funkcjonowanie oddziałów Akademii. Ochroną objęto również wynagrodzenia pracowników Kancelarii PAN, działalność Domu Rencisty PAN oraz finansowanie działalności stacji naukowych za granicą, które w roku bieżącym ze względu na wysoki kurs Euro znajdują się w niekorzystnym położeniu.

W ramach rozdziału 75067 Placówki i inne jednostki organizacyjne PAN

Ograniczenie środków w kwocie 153 tys. zł przełoży się na zmniejszenie o 5% planowanych dotacji podmiotowych dla trzech międzynarodowych instytutów (dotacje są przeznaczone na dofinansowania bieżącej eksploatacji budynków stanowiących siedziby instytutów oraz kosztów utrzymania administracji i obsługi technicznej). Decyzja ta nie powinna w roku bieżącym wpłynąć w istotny sposób na ograniczenie lub pogorszenie warunków prowadzenia działalności badawczej.

W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą PAN prowadzonej w ramach porozumień podpisanych z akademiami nauk, bądź też ich odpowiednikami w kilkudziesięciu krajach, jak również poprzez uczestnictwo w pracach międzynarodowych organizacji naukowych.

Ograniczenie wydatków w kwocie 824 tys. zł planowane jest w pozycji „składki do organizacji międzynarodowych". W obliczu konieczności dokonania cięć budżetowych oraz mając na względzie kontynuowanie członkostwa w naukowych organizacjach międzynarodowych, Akademia wystąpiła z wnioskiem do HASA o zawieszenie płatności składki w latach 2009 i 2010 r. , proponując w zamian zmianę statusu z „aktywnego członka" na „członka obserwatora". Ponadto PAN podjęła negocjacje z niektórymi organizacjami (zakończone pozytywnie) w sprawie prolongaty terminów wnoszenia opłat członkowskich, co w praktyce oznacza jednak przeniesienie skutków finansowych z tego tytułu na lata następne.

W ramach działu 752 Obrona narodowa

W ramach rozdziału 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale, zapisane w ustawie budżetowej na rok 2009 w kwocie 5 tys. zł planowano przeznaczyć na zadania wyodrębnione w zakresie obronności kraju (wydatki na szkolenie obronne}. Korekta budżetu dotyczy całości tych wydatków. Zadania obronne ujęte w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2007 - 20012 będą realizowane w Akademii począwszy od roku 2010.

W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zaproponowana korekta obejmuje grupę wydatków majątkowych. Decyzja o redukcji wydatków w tym obszarze odsunie w czasie możliwość poprawy warunków przechowywania i konserwacji unikatowych zbiorów, które PAN z wielką pieczołowitością od wielu lat gromadzi i przywraca narodowym zasobom. Ponadto w kontekście oczekiwanych oszczędności zostaną ograniczone do niezbędnego minimum ( zapewniono wyłącznie środki na prace niezbędne w celu wyeliminowania sytuacji powodujących zagrożenie życia) między innymi prace polegające na kontynuowaniu renowacji zabytkowego budynku stanowiącego siedzibę Biblioteki Gdańskiej PAN przy ul. Wałowej 15.

Proponowane zmniejszenie wydatków znajdzie odzwierciedlenie w trzech rozdziałach:

Rozdział 92116 Biblioteki - 511 tys. zł

Ujęta w ustawie budżetowej na 2009 rok kwota w wysokości 650 tys. zł obejmowała wykonanie prac konserwatorsko-renowacyjnych budynku zabytkowego w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 stanowiącego siedzibę Biblioteki Gdańskiej PAN. Zachowane w budżecie PAN środki na wydatki majątkowe w wysokości 139 tys. zł pozwolą jedynie na przeprowadzenie renowacji elewacji w części dotyczącej zabezpieczenia fragmentów, co do których brak prac renowacyjnych może powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Rozdział 92117 Archiwa - 65 tys. zł

Korekta wydatków obejmuje w całości środki ujęte w ustawie budżetowej na 2009 rok przeznaczone na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup nadstawek i pulpitów do regałów w magazynach Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

Rozdział 92118 Muzea - 55 tys. zł

Zmniejszenie wydatków obejmuje w całości środki ujęte w ustawie budżetowej na 2009 rok przeznaczone na wykonanie systemu klimatyzacji magazynu zbiorów znajdującego się w zabytkowym budynku Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.


załącznik nr l

BUDŻET PAN W 2009 ROKU

POLSKA AKADEMIA NAUK - CZ. 67

 

Wyszczególnienie

 

Ustawa budżetowa na 2009 rok z uwzględnieniem decyzji Ministra Finansów */

 

Proponowana korekta

 

Ustawa budżetowa na rok 2009 po nowelizacji

 

% 4:2

 

w tysiącach złotych

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Część 67 - Polska Akademia Nauk -ogółem

 

58114

 

2065

 

56049

 

96,4

 

z tego:

 

wydatki bieżące

 

57344

 

1434

 

55910

 

97,5

 

wydatki majątkowe

 

770

 

631

 

139

 

18,1

 

WYDATKI W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH

 

dział 750 Administracja publiczna

 

42748

 

1429

 

41319

 

96,7

 

rozdział 75004 Kancelaria PAN

 

26430

 

452

 

25978

 

98,3

 

rozdział 75057 Placówki zagraniczne

 

7478

 

0

 

7478

 

100,0

 

rozdział 75066 Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk

 

1494

 

0

 

1 494

 

100,0

 

rozdział 75067 Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk

 

3056

 

153

 

2903

 

95,0

 

rozdział 75095 Pozostała działalność

 

4290

 

824

 

3466

 

80,8

 

dział 752 Obrona narodowa

 

5

 

5

 

5

 

100,0

 

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

 

5

 

5

 

5

 

100,0

 

dział 852 Pomoc społeczna

 

2133

 

0

 

2133

 

100,0

 

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

 

2 133

 

0

 

2133

 

100,0

 

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

13228

 

631

 

12597

 

95,2

 

rozdział 921 16 Biblioteki

 

8794

 

511

 

8283

 

94,2

 

rozdział 92 1 1 7 Archiwa

 

1990

 

65

 

1925

 

96,7

 

rozdział 921 18 Muzea

 

2444

 

55

 

2389

 

97,7

 

*/ na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 21 maja 2009 r. budżet PAN został zwiększony o 7 tyś. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od dnia l stycznia 2009 r. uposażenia żołnierza zawodowego pełniącego służbę w Polskiej Akademii Nauk

 

 

załącznik nr 2

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 ROKU

POLSKA AKADEMIA NAUK - CZ. 67

 

Wyszczególnienie

 

Ustawa budżetowa na 2009 rok

 

Proponowana korekta

 

Ustawa budżetowa na rok 2009 po nowelizacji

 

% 4:2

 

w tysiącach złotych

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

rozdział 75067 Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, z tego:

 

3056

 

153

 

2903

 

95,0

 

Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu

 

1 749

 

88

 

1 661

 

95,0

 

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 

1 122

 

56

 

1 066

 

95,0

 

Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii w Łodzi

 

185

 

9

 

176

 

95,1

 

 

 

oem software