banner

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży na posiedzeniu 27.10.09. rozpatrzyła projekt przyszłorocznego budżetu dotyczącego nauki, szkolnictwa wyższego oraz PAN.    
Komisja w przedstawionej opinii przedstawiła następujące poprawki i uwagi do projektu ustawy budżetowej:

1) utworzenie w części budżetowej - 83 nowej rezerwy celowej w wysokości 500.000 tys. zł, przeznaczonej na dofinansowanie działalności dydaktycznej publicznych szkół wyższych, w tym na podwyżki płac dla pracowników tych szkół.

2) zwiększenie o 150.000 tys. zł wydatków w części 38 - Szkolnictwo wyższe, dział 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla studentów i doktorantów.

3) zwiększenie o 3 565 tys. zł wydatków w części 67 - Polska Akademia Nauk, dział 750 - Administracja Publiczna, rozdz. 75004 Kancelaria Polskiej Akademii Nauk (wydatki bieżące jednostek budżetowych) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych:

- z realizacją zaleceń pokontrolnych NIK, tj.: wydatków związanych z wyceną nieruchomości, odtworzeniem dokumentacji architektoniczno-budowlanej; nadzorem nad gospodarowaniem nieruchomościami przez jednostki Akademii i procesem inwentaryzacji nieruchomości, opiniami i ekspertyzami zarządców nieruchomości i ekspertów budowlanych;

- z likwidacją gospodarstw pomocniczych.
oem software