banner

Na posiedzeniu Sejmu 5 listopada poseł Stanisław Lamczyk (PO) zapytał ministra nauki o 7 Program Ramowy, którego budżet na lata 2007-13 wynosi 57 mld euro (o 60% wyższy niż 6 PR). Posła interesowało m. in., jakie jest zaawansowanie tego programu w Polsce?

 

Minister nauki w odpowiedzi stwierdziła, ze Polska z pewnością posiada wyższy potencjał naukowy niż przedstawia to liczba uzyskanych grantów z 7 PR, gdyż dotyczy ona tylko grantów przydzielanych poza Polską, przez instytucje działające przy Komisji Europejskiej.

Jeśli chodzi o składanie wniosków o granty z 7 PR w kraju, w wyniku 110 konkursów przeprowadzonych w ramach tego programu, adresowanych do wszystkich państw członkowskich, Polska odnotowała wskaźnik sukcesu jedynie 17,35% w odniesieniu do przyjętych do finansowania wniosków oraz 13,36% w odniesieniu do przyznanego ogólnie finansowania na realizację grantów. Średnie wskaźniki sukcesu dla wszystkich państw członkowskich to odpowiednio 21,76% dla uczestników i 21,51% dla przyznanego finansowania.

W dotychczasowych 110 konkursach złożyło aplikacje samodzielnie, lub w ramach konsorcjum międzynarodowego, 3759 zespołów z Polski na 137 267 zespołów ze wszystkich państw członkowskich. Udział Polski wynosił więc 2,73%.
Po ocenie wniosków do realizacji przyjęto projekty, w których uczestniczyły 652 zespoły z Polski na 29 868 wszystkich uczestników z państw członkowskich, co daje 1,88%. Finansowanie przyznane polskim podmiotom wyniosło 115 925 855 euro z ogólnej sumy 9 065 566 549 euro przyznanych dla wszystkich podmiotów, co stanowi 1,28%.
Wskaźniki te pokazują, że Polacy w niewielkim stopniu zgłaszają się po granty, zarówno samodzielnie, jak i w konsorcjach międzynarodowych i w niewielkim stopniu uzyskują finansowanie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że udział Polski w finansowaniu budżetu UE wynosi ok. 3%, a finansowanie badań z 7 PR wynosi 1,28%, to pokazuje, że aktywność naukowców jest niewielka.
Zdecydowanie niższe wskaźniki sukcesu odnotowano w odniesieniu do polskiej koordynacji projektów badawczych finansowanych z 7 PR. Przez koordynację Polski rozumie się grant przyznany dla naukowca z Polski realizującego projekt w polskiej jednostce naukowej. I tutaj w 110 konkursach roli koordynatora podjęło się 490 zespołów z Polski na 22 703 wszystkich koordynatorów składających aplikacje w 7 PR. Po ocenie wniosków do finansowania przyjęto 60 projektów z polską koordynacją. Oznacza to, że zaledwie 12,24% zespołów odniosło w tym przypadku sukces. Środki przewidziane dla polskich koordynatorów wyniosły ok. 16 mln euro.
Według min. Kudryckiej, przyczyny tej sytuacji są różne. Kryteria oceny wniosków dotyczą przede wszystkim doskonałości naukowej, a ta jest związana z oceną dotychczasowych dokonań zespołów badawczych składających wnioski o granty. Jeśli wniosek naukowca jest wyjątkowo innowacyjny naukowo, ale zespół, w którym on pracuje, nie ma najwyższej doskonałości naukowej w ramach całej UE, to nie ma szans realizacji. Inną przyczyną a są duże środki z funduszy strukturalnych, będące w dyspozycji ministerstwa nauki (także na granty badawcze), co powoduje mniejsze zainteresowanie finansowaniem bezpośrednio z instytucji europejskich.
Według minister nauki, wszystkie nowe kraje członkowskie wyraźnie odbiegają, jeśli chodzi o przyznawanie finansowania z 7 PR, od starych krajów członkowskich. Jednak Polskę wyprzedzają ciągle Węgry, Czechy, Słowacja i Cypr.
oem software