banner

Senat Politechniki Wrocławskiej w dniu 17.12.09. podjął uchwałę, będącą apelem do Wspólników Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o.

 

Poniżej przytaczamy jej treść:

„W związku z zaplanowanym na dzień 18 grudnia 2009 r. Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (dalej WCB EIT+), Senat Politechniki Wrocławskiej kieruje do wszystkich Wspólników Spółki apel o niezwłoczne podjęcie wszelkich działań niezbędnych do zrealizowania projektów NanoMat, BioMed i DolBioMat.

Poprzez pozbawienie Politechniki Wrocławskiej oraz innych uczelni wrocławskich praw beneficjentów przy realizacji powyżej wspomnianych projektów, opiewających na łączną kwotę 720 798 946 zł., Spółka stanęła przed koniecznością regulowania wielu zobowiązań. Zarząd WCB EIT+ uzasadnia tym - wielokrotnie ponawiane - żądanie zmian w Umowie Spółki, polegające na wnoszeniu dopłat przez Wspólników. Zmieniając Umowę Spółki, jej Władze chcą zobowiązać na przyszłość Wspólników nawet do wielokrotnego wnoszenia dopłat, których wysokość może sięgać każdorazowo równowartości udziału. Stanowisko w tej sprawie Senat Politechniki Wrocławskiej przedstawił w uchwale nr 222/13/2008-2012 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie propozycji zmian w umowie Spółki WCB EIT+.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. zawężają możliwości udziału uczelni publicznych w spółkach prawa handlowego. Władze Spółki nie zważając na te okoliczności, najpierw nadmiernie poszerzyły zakres działalności, a obecnie chcą zapisy wprowadzone w nieuprawniony sposób do wpisu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym przenieść wprost do Umowy Spółki, usuwając oczywiste niezgodności, ale jednocześnie zmuszając uczelnie publiczne jako Wspólników do podpisania się pod działalnością, której prowadzić im w świetle prawa nie wolno.

W tej sytuacji apelujemy do wszystkich udziałowców o przeciwstawienie się działaniom Zarządu Spółki WCB EIT+, które zmierzają do kolejnej próby wprowadzenia do umowy dopłat na rzecz Spółki, a także przeniesienia z Krajowego Rejestru Sądowego do umowy nadmiernie i samowolnie poszerzonego zakresu jej działalności. Dotychczasowe propozycje władz Spółki wobec Politechniki Wrocławskiej i innych uczelni publicznych wydają się nieuczciwe, gdyż stawiają tych Wspólników w sytuacji, w której grozić im będzie konflikt z obowiązującym prawem.

Senat Politechniki Wrocławskiej apeluje ponownie o realizację uzgodnień przyjętych w dniu 8 maja 2009 r. - po negocjacjach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i podpisanych w obecności Pani Minister Prof. Barbary Kudryckiej - jako deklarację woli wszystkich Wspólników Spółki WCB EIT+. Gdyby Zarząd Spółki WCB EIT+ forsował nadal wprowadzenie dopłat i poszerzenie zakresu działalności Spółki, Senat uzna to za próbę zmuszenia Politechniki Wrocławskiej do wystąpienia ze Spółki WCB EIT+. W takiej sytuacji Politechnika Wrocławska, będzie dochodzić swoich praw do tych części projektów NanoMat, BioMed oraz projektu DolBioMat, których jest wnioskodawcą, czyli do około 60% wartości tych przedsięwzięć".

oem software