banner

Po posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki WCB EIT+ (29.12.2009) okazało się, że to nie zarząd spółki, ale Politechnika Wrocławska miała rację, kiedy nie zgadzała się na działania władz spółki, polegające na próbie wprowadzenia dopłat oraz rozszerzenia zakresu działalności EIT+.

 

Wspólnicy wycofali z porządku obrad proponowaną przez zarząd uchwałę o dopłatach udziałowców na rzecz spółki. Wprowadzenie dopłat nie jest zawarte w umowie spółki WCB EIT+. Takie postępowanie władz spółki wobec Politechniki Wrocławskiej i innych uczelni stawiało je w konflikcie z prawem. Na wprowadzenie dopłat nie pozwala bowiem Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Próba wprowadzenia dopłat była, delikatnie mówiąc, błędem zarządu i rady nadzorczej EIT+.

Wspólnicy odrzucili również w głosowaniu propozycję zarządu dotyczącą wprowadzenia do umowy spółki rozszerzonego zakresu jej działalności. Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym nie zezwala uczelniom publicznym na udział w spółkach o charakterze innym niż innowacyjne. Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego kilkudziesięciu nowych pozycji przez władze spółki i propozycja, aby po fakcie wspólnicy zaakceptowali poszerzenie zakresu działalności znacznie wykraczało poza kompetencje zarządu i rady nadzorczej.

W umowie spółki jest wyraźny zapis, iż wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tejże umowie wymaga głosów odpowiadających 75% udziałów. Politechnika mając 26% udziałów, ma dzięki temu realny wpływ na zmiany w umowie spółki. Bez zgody naszej uczelni nie jest możliwe wprowadzanie nowych zapisów.  Politechnika, walcząc o istotne zwiększenie udziałów (z dwóch do 26 proc.) - nie tylko zresztą dla siebie, ale dla wszystkich uczelni - zyskała, jak się dziś okazuje, adekwatny do włożonego wkładu (projekty warte 400 mln zł) status w spółce.

Sprawa poszerzenia składu Rady Nadzorczej, tak aby każdy udziałowiec miał w niej swojego reprezentanta, została przeniesiona na inny termin ze względów proceduralnych. Zmiany w dotychczasowej radzie jednak zaszły - prof. Tadeusz Luty złożył rezygnację, a Politechnika Wrocławska wyznaczy w jego miejsce swojego przedstawiciela. Zaproponowano kandydaturę kanclerza uczelni, dra Jarosława Janiszewskiego

 

oem software