banner

Według najnowszego raportu ONZ i Banku Światowego, straty spowodowane przez katastrofy naturalne mogą sięgnąć pod koniec XXI w. aż 185 bilionów dolarów rocznie, nie licząc tych wynikających ze zmian klimatu.

 

Raport zawiera listę środków zapobiegawczych stosowanych w przypadku naturalnych zagrożeń takich jak powodzie, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, huragany. Proponowane środki są zaskakujące w swojej prostocie. Jednakże obok nich, podstawą jakichkolwiek strategii działania jest stworzenie efektywnego obiegu informacji między światem nauki, administracją publiczną i światem biznesu. Zrozumienie procesów ewolucji geosystemu jakie zachodzą na Ziemi jest absolutnie niezbędne, aby odpowiednio wcześnie przewidzieć wystąpienie katastrof, zaplanować działania zapobiegawcze, a następnie sprawnie usuwać skutki katastrof.

Konferencja „Dynamiczna Ziemia - zrozumieć, aby przetrwać", która odbyła się 26 listopada w Warszawie, miała na celu przybliżenie problematyki geozagrożeń środowiskom decyzyjnym, pracownikom administracji państwowej różnych szczebli oraz osobom zawodowo zajmującym się zarządzaniem kryzysowym. Prelegentami byli najwięksi polscy eksperci PAN z międzynarodowym dorobkiem naukowym.

Konferencja miała również na celu prezentację zakresu tematyki studium podyplomowego konsorcjum Geoplanet - „Geoekstremum" (katastrofy naturalne i ekstremalne zjawiska przyrodnicze - przewidywanie, ocena ryzyka i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi). Ich celem jest przygotowanie specjalistów o szerokiej wiedzy z dziedziny przyczyn powstawania, przebiegu i skutków katastrof naturalnych i zjawisk ekstremalnych o wymiarze lokalnym jak i globalnym.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost występowania klęsk żywiołowych i zjawisk ekstremalnych. Stąd umiejętność ich przewidywania i podejmowania odpowiednich środków zapobiegawczych jest nakazem dla administratorów różnych szczebli zarządzania kryzysowego w kraju. Profesjonalne zarządzanie kryzysowe musi jednak wynikać z wiedzy na temat przyczyn, przebiegu i skutków katastrof.

Studia Geoekstremum dedykowane są do:

- absolwentów uczelni, zajmujących się oddziaływaniem katastrof naturalnych i zjawisk ekstremalnych na życie społeczne i gospodarcze,

- pracowników administracji państwowej zajmujących się przeciwdziałaniem sytuacjom wytworzonym przez zjawiska kryzysu środowiskowego,

- specjalistów, m.in. z zakresu psychologii kryzysu i interwencji

 

 

oem software