banner

W początku maja (3.05.2011) Komisja Europejska przedstawiła nową strategię ochrony i poprawy stanu różnorodności biologicznej w Europie w ciągu bieżącej dekady.

  Różnorodność biologiczna w Europie zmniejsza się, a wymieranie gatunków następuje na niespotykaną dotychczas skalę. Wiele ekosystemów jest zniszczonych w takim stopniu, że nie są one w stanie spełniać wielu swoich funkcji, od których jesteśmy zależni - począwszy od zapewniania czystego powietrza i wody do zapylania upraw i ochrony przed powodziami. Degradacja ta oznacza ogromne straty społeczne i gospodarcze dla UE. Na przykład zapylanie roślin przez owady, które dramatycznie zmniejsza się w Europie, ma wartość ekonomiczną szacowaną na 15 mld euro rocznie w UE. Sytuacja w skali globalnej jest równie niepokojąca.

Dobra naturalne na naszej planecie - od pojedynczych gatunków po ekosystemy, takie jak lasy, rafy koralowe, słodka woda i gleby - kurczą się w zastraszającym tempie. Głównymi przyczynami utraty różnorodności biologicznej w UE są zmiany w użytkowaniu gruntów, zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja zasobów, niekontrolowane rozprzestrzenianie się gatunków obcych oraz zmiana klimatu. Wszystkie te obciążenia utrzymują się na stałym poziomie lub przybierają na sile. Tylko 17% ocenianych siedlisk i gatunków ma właściwy stan ochrony, a większość ekosystemów nie jest w stanie zapewnić optymalnej jakości i ilości funkcji ekosystemu, od których jesteśmy zależni, takich jak zapylanie upraw, czyste powietrze i woda oraz zapobieganie powodziom czy erozji.

Obecne światowe tempo wymierania gatunków około 1000 razy przekracza naturalne tempo, głównie na skutek działalności człowieka. W UE około 25% europejskich gatunków zwierząt, w tym ssaków, płazów, gadów, ptaków i motyli, jest zagrożone wyginięciem, a 88% stad ryb jest nadmiernie eksploatowanych lub w znacznym stopniu uszczuplonych.

Przyjęta strategia przewiduje sześć celów priorytetowych i działania towarzyszące na rzecz znacznego zmniejszenia zagrożeń dla różnorodności biologicznej. Działania te obejmują:

  • pełne wdrożenie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przyrody i sieci rezerwatów przyrody w celu zapewnienia istotnej poprawy stanu ochrony siedlisk i gatunków;

  • poprawę stanu i odbudowę ekosystemów i funkcji ekosystemu (w miarę możliwości), w szczególności poprzez większe wykorzystanie zielonej infrastruktury;

  • zapewnienie zrównoważonej działalności w sektorach rolnictwa i leśnictwa;

  • zachowanie i ochronę zasobów rybnych;

  • kontrolę inwazyjnych gatunków obcych będących coraz poważniejszym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej w UE;

  • zwiększenie wkładu UE we wspólne działania o wymiarze globalnym mające na celu zapobieganie utracie różnorodności biologicznej.

Realizacja zobowiązań

Strategia jest zgodna z dwoma głównymi zobowiązaniami podjętymi przez przywódców UE w marcu 2010 r.: w zakresie zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej w UE do 2020 r. oraz ochrony, wyceny wartości i odbudowy różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu w UE do 2050 r. Jest również zgodna z globalnymi zobowiązaniami podjętymi w Nagoi w październiku 2010 r. w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej, kiedy to światowi przywódcy przyjęli pakiet środków mających na celu zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na całym świecie w ciągu najbliższej dekady.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm