banner

Komisja Europejska wraz z Programem ONZ na rzecz środowiska (UNEP) przedstawiła 26 maja 2011 dwa obszerne sprawozdania podkreślające konieczność radykalnej zmiany sposobu eksploatacji ograniczonych zasobów naturalnych.

 

W pierwszym sprawozdaniu przedstawiono ogromny potencjał zwiększenia stopnia recyklingu metali. Tylko 18 typów metali jest poddawane recyklingowi w ponad 50 %, zaś w przypadku większości recykling nie osiąga nawet 1%.

W drugim sprawozdaniu, które po raz pierwszy przedstawiono podczas obrad komisji ONZ ds. zrównoważonego rozwoju 18 maja br., podkreślono konieczność dokonania radykalnej zmiany w celu uniknięcia globalnego niedoboru zasobów do 2050 r. oraz przedstawiono scenariusze naukowe dotyczące korzystania z zasobów w przyszłości.

Powyższe sprawozdania, przygotowane przez Międzynarodowy Panel ds. Zasobów (International Resource Panel*) wzywają ustawodawców i decydentów do znalezienia sposobów na ograniczenie wykorzystania zasobów i zwiększenie stopnia recyklingu. Ich publikacja stanowi wstęp dla przygotowywanego przez Komisję „Planu działania w zakresie Europy efektywnie korzystającej z zasobów".

Recykling metali

Pomimo obaw branży związanych z brakiem materiałów i wysokimi cenami, tylko około 1% niektórych ważnych metali stosowanych w nowoczesnych technologiach podlega obecnie recyklingowi. Pozostała część jest po prostu wyrzucana pod koniec cyklu życia produktu. W nowym sprawozdaniu ostrzeżono, że jeżeli praktyki te nie ulegną radykalnym zmianom, metale o krytycznym znaczeniu, specjalistyczne i metale ziem rzadkich mogą stać się niedostępne i nie będą mogły być stosowane w nowoczesnych technologiach. Z drugiej strony metale takie jak żelazo i stal, miedź, aluminium, ołów i cyna są poddawane na świecie recyklingowi w zakresie od 25 do 75%, chociaż w niektórych rozwijających się krajach poziom ten jest niższy.

Zwiększenie stopnia recyklingu poprzez lepsze systemy zbiórki i lepszą infrastrukturę, w szczególności w krajach rozwijających się, może doprowadzić do zaoszczędzenia milionów, a nawet miliardów ton emisji gazów cieplarnianych oraz do powstania znacznej liczby zielonych miejsc pracy. W sprawozdaniu podano, że recykling metali jest pomiędzy dwu- a dziesięciokrotnie bardziej energooszczędny niż wytop metali z rud pierwotnych.

Zasoby a wzrost gospodarczy

W sprawozdaniu dotyczącym wykorzystania zasobów naturalnych i wzrostu gospodarczego stwierdzono, że jeżeli nie dokonamy żadnych zmian, do roku 2050 zużycie zasobów wzrośnie trzykrotnie w porównaniu z obecną sytuacją. Oznacza to roczne zużycie 140 mld ton minerałów, rud, paliw kopalnych i biomasy. Utrzymanie takiej sytuacji nie jest możliwe, zatem proponuje się uniezależnić wzrost gospodarczy od stopnia zużycia zasobów naturalnych poprzez efektywne gospodarowanie zasobami.
Zasugerowano trzy scenariusze. Najambitniejszy wzywa kraje rozwinięte do zmniejszenia zużycia na osobę o dwie trzecie w porównaniu z obecnym poziomem wynoszącym 16 ton rocznie, przy zachowaniu przez pozostałe kraje obecnych poziomów. W takiej sytuacji wykorzystanie zasobów mogłoby utrzymać się na poziomie z 2000 r.


* Międzynarodowy Panel ds. Zrównoważonego Zarządzania Zasobami

został powołany w celu dostarczania niezależnych opinii naukowych na temat zużycia zasobów naturalnych i ich oddziaływania na środowisko tak, aby możliwe było uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zanieczyszczenia środowiska. Jego prace opierają się na opiniach ekspertów ds. środowiska z całego świata. Panelowi współprzewodniczą: Ashok Khosla - przewodniczący IUCN oraz profesor Ernst Ulrich von Weizsäcker - były przewodniczący komitetu ds. środowiska w Bundestagu.

Pełne sprawozdanie można znaleźć na stronie: http://www.unep.org/resourcepanel/