banner

Narodowe Centrum Nauki przypomina, że ogłosiło 15 sierpnia 2011 r. trzy konkursy na finansowanie projektów badawczych. Naukowcy mogą starać się o środki z puli 300 milionów złotych. Wnioski można składać do 15 grudnia 2011 r.

 

Pierwszy z ogłoszonych konkursów, na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do przeprowadzenia tych projektów jest konkursem najbardziej ogólnym. Mogą brać w nim udział wszyscy naukowcy prowadzący badania podstawowe.

Drugi konkurs, dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora jest skierowany do badaczy, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową. W tym konkursie o granty ubiegają się zwykle doktoranci polskich uczelni, choć reguły konkursu nie zakładają konieczności powiązania projektu z przygotowywaniem doktoratu.

Trzeci konkurs to konkurs na finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego. Jest on skierowany do osób rozpoczynających karierę, które posiadają stopień naukowy doktora. Do konkursu kwalifikują się osoby, które uzyskały ten stopień nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku. W tej edycji będą to doktorzy, którym nadano stopnie naukowe w roku 2006 lub później. W konkursie mogą uczestniczyć również osoby, które uzyskały stopień doktora wcześniej, ale w międzyczasie przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Do składania wniosków o finansowanie w ramach wszystkich konkursów NCN uprawnione są podmioty prowadzące badania naukowe, o środki mogą ubiegać się również osoby fizyczne bez afiliacji.

Aby wziąć udział w jednym z ogłoszonych 15 sierpnia konkursów, należy złożyć w NCN wniosek o finansowane w terminie do 15 grudnia 2011 roku. Powinien on zawierać przede wszystkim opis projektu, harmonogram oraz kosztorys planowanych badań. Wniosek należy przygotować w elektronicznym systemie OSF, wydrukować i po uzyskaniu wszystkich niezbędnych podpisów dostarczyć do NCN w wersji wydrukowanej oraz wysłać drogą elektroniczną.

Więcej informacji na temat konkursów NCN znajduje się na stronie www.ncn.gov.pl