banner


W Narodowym Centrum Nauki rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu Sheng na polsko-chińskie projekty badawcze. Na realizację 30 projektów naukowcy otrzymają prawie 36,4 mln zł.

 

Konkurs dotyczył badań podstawowych w obszarze nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz wybranych dyscyplin nauk społecznych. Finansowane projekty będą realizowane zarówno w Polsce, jak i w Chinach, przy czym nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Czas realizacji projektu badawczego wynosi 36 miesięcy, zaś minimalna wartość polskiej części projektu to 250 tys. zł.

Pierwsza edycja konkursu Sheng była pilotażowa pod wieloma względami. Po raz pierwszy polscy naukowcy mogli pozyskać tak znaczne środki na sfinansowanie bezpośredniej współpracy z badaczami z Chin w zakresie badań podstawowych. Co ciekawe, wnioski były oceniane w dwutorowej procedurze – niezależnie przez naszych ekspertów i przez ekspertów agencji chińskiej. Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do finansowania powstała po porównaniu tych dwóch ocen i ostatecznym uzgodnieniu stanowisk obu agencji – podkreślił prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

W konkursie Sheng 1 złożono łącznie 250 wniosków na kwotę 313 250 096 zł. Ze względu na bardzo wysoki poziom naukowy, na liście rankingowej znalazły się wyłącznie projekty uznane za najlepsze przez obydwie agencje.

Wsparcie finansowe otrzyma 30 projektów, w tym 1 wniosek w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 7 wniosków w grupie nauk o życiu, a w naukach ścisłych i technicznych – 22 wnioski. Łączny budżet przyznanych grantów wynosi 36 377 384 zł.
Sheng jest konkursem realizowanym we współpracy Narodowego Centrum Nauki z National Natural Science Foundation of China (NSFC).

Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie Sheng była przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Przedmiotem oceny były wspólne, polsko-chińskie wnioski o finansowanie projektów badawczych, zaś eksperci oceniali wartość naukową projektu, kwalifikacje zespołu badawczego, możliwość wykonania projektu oraz kosztorys.

Pierwsze polsko-chińskie projekty badawcze zakwalifikowane do finansowania w konkursie Sheng rozpoczną się już w czerwcu 2019 r.

Z listami rankingowymi w konkursie SHENG można zapoznać się na stronie NCN.