banner

Komisja Europejska szuka ekspertów, którzy będą jej doradzać w identyfikacji tzw. missions i ich implementacji w ramach Horyzontu Europa. Termin nadsyłana zgłoszeń mija 11 czerwca 2019 r.

 

Konkurs dotyczy członków grup eksperckich komisji:

• Rada Misji ds. adaptacji do zmian klimatu, w tym transformacji społecznej,
• Rada Misji ds. nowotworów,
• Rada Misji ds. zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych,
• Rada Misji ds. dla neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast,
• Rada Misji ds. zdrowej gleby i żywności

Zadaniem ekspertów będzie wspieranie Komisji w przygotowywaniu wniosków ustawodawczych lub innych inicjatyw politycznych oraz doradztwo w następujących obszarach:

- identyfikacja i projektowanie jednej lub więcej misji w odpowiednim obszarze misji;

- treść programów pracy i ich rewizja w miarę potrzeb dla osiągnięcia celów misji, z udziałem zainteresowanych stron oraz, w stosownych przypadkach, opinii publicznej;

- charakterystyka portfeli projektów dla misji;

- działania dostosowawcze lub rozwiązanie umowy, w stosownych przypadkach, oparte na ocenach realizacji zgodnie z określonymi celami misji;

- wybór niezależnych ekspertów oceniających i kryteria oceny oraz ich waga;

- warunki ramowe, które pomagają osiągnąć cele misji;

- komunikacja, w tym na temat osiągnięć misji;

- koordynacja polityki między odpowiednimi podmiotami na różnych poziomach, w szczególności w odniesieniu do synergii z innymi politykami Unii;

- kluczowe wskaźniki efektywności.

 

Więcej informacji oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronie KE -
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app&Lang=EN