banner

Komisja Europejska wzywa Niemcy i Polskę do właściwego wprowadzenia środków dotyczących ochrony zwierząt laboratoryjnych.

 

Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do Niemiec i wezwania do usunięcia uchybienia do Polski z powodu nieprawidłowej transpozycji do prawa krajowego szeregu unijnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (dyrektywa 2010/63/UE) .

Dyrektywę przyjęto we wrześniu 2010 r. i uzgodniono, że przepisy unijne zostaną przetransponowane do prawa krajowego do dnia 10 listopada 2012 r. Dyrektywa zapewnia wysoki poziom dobrostanu zwierząt przy jednoczesnej ochronie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Przepisy UE mają także ograniczyć do minimum liczbę zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń naukowych, wymagają bowiem stosowania rozwiązań alternatywnych w przypadkach, w których jest to możliwe.

Przepisy krajowe obu państw członkowskich zawierają wiele luk. Pomimo wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego przez Komisję w lipcu 2018 r. oraz pewnych postępów poczynionych od tego czasu, prawo niemieckie nadal zawiera luki w takich obszarach jak inspekcje, kompetencje i procedury administracyjne dotyczące zatwierdzania wniosków o projekty. Brakuje również niektórych przepisów.

Polskie przepisy krajowe zawierają dużą liczbę niedociągnięć dotyczących transpozycji 19 artykułów (takich jak wymóg naukowego uzasadnienia wykorzystywania zwierząt, elementy oceniane podczas oceny retrospektywnej projektów, a także szkolenia i nadzór nad personelem) oraz trzech załączników do dyrektywy. Przedmiotowe państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do uwag przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Niemcom do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz skierowaniu do władz polskich uzasadnionej opinii.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełne MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego