banner

Komisja Europejska wzywa Polskę do zastosowania się do wyroku Trybunału odnoście jakości powietrza.

 

Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy w sprawie jakości powietrza (dyrektywy 2008/50/WE) oraz niezastosowania się do orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości UE 22 lutego 2018 r. (Komisja przeciwko Polsce, C-336/16), w którym Trybunał stwierdził, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy w sprawie jakości powietrza.

Komisja odnotowała wprawdzie pewne postępy w tej dziedzinie, ale nadal wyraża zaniepokojenie powolnym tempem zmian i brakiem skoordynowanego podejścia na szczeblu krajowym i lokalnym. Dotyczy to zwłaszcza wymiany przestarzałych kotłów na paliwo stałe wykorzystywanych do ogrzewania przez gospodarstwa domowe oraz środków dotyczących sektora transportu.
Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wystąpić o nałożenie kar finansowych.