banner


Rozstrzygnięty właśnie Beethoven Life1 jest organizowany przez NCN we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) i stanowi uzupełnienie konkursu Beethoven Classic, który nie obejmuje swoim zakresem tematycznym wniosków z zakresu nauk o życiu. 

 

W pierwszej edycji tego konkursu do finansowania skierowano dziesięć spośród 70 złożonych wniosków. Na realizację zadań przez polskie zespoły naukowe przyznano 11 448 523 zł.

Beethoven Life 1 był pierwszym konkursem przeprowadzanym przez Centrum w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W zakończonej właśnie edycji rolę agencji wiodącej pełniło DFG, co oznacza, że wnioski były oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN naukowcy składali wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych.

Najwięcej wniosków otrzymało finansowanie w panelu NZ 2 obejmującym podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym oraz w panelu NZ 1 poświęconym genetyce i genomice. Najwyższe finansowanie – ponad 1,6 mln zł – otrzymał projekt, który będzie realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach konkursu Beethoven Life naukowcy mogli zaplanować badania trwające 24 lub 36 miesięcy, a kierownikiem projektu krajowego mogła zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.

Z listami rankingowymi w konkursie Beethoven Life 1 można zapoznać się na stronie NCN.