banner

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą edycję konkursu Sheng na polsko-chińskie projekty badawcze oraz piątą edycję konkursu Sonatina na projekty badawcze dla naukowców rozpoczynających karierę badawczą.
Łączny budżet obydwu konkursów wynosi 45 mln zł.

 

Sheng to pierwszy konkurs w ofercie NCN, zorganizowany dzięki współpracy międzynarodowej wychodzącej poza Europę. Po raz pierwszy został ogłoszony w 2018 r. i cieszył się dużym zainteresowaniem naukowców. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na wspieranie działalności badawczej opierającej się na współpracy polsko-chińskiej, Narodowe Centrum Nauki wraz z National Natural Science Foundation of China zdecydowało o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu.

Konkurs Sheng 2 ma na celu finansowanie projektów z zakresu badań podstawowych realizowanych przez polsko-chińskie grupy badawcze w ramach jednej z czterech podstawowych dziedzin: inżynierii i nauk o materiałach, nauk chemicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o życiu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego musi być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora, a okres realizacji projektów wynosi 36 miesięcy. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być niższa niż 250 tys. zł. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji przez polskie zespoły naukowe złożonych w konkursie Sheng 2 wynosi 25 mln zł.

Konkurs Sonatina 5 jest konkursem na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych, przeznaczonym dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2021 r. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez umożliwienie im pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych.
Okres realizacji zaplanowanych projektów badawczych musi wynosić 24 miesiące lub 36 miesięcy, natomiast staż zagraniczny musi trwać od 3 do 6 miesięcy. W ramach grantu należy zaplanować zatrudnienie kierownika projektu w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Na tegoroczną edycję konkursu Sonatina Rada NCN przeznaczyła 20 mln zł.

Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej, której dokonają Zespoły Ekspertów składające się z wybitnych, polskich i zagranicznych naukowców. Na finalny werdykt specjalistów wpływ będzie miał m. in. poziom naukowy i nowatorski charakter zgłoszonych projektów.

Termin składania wniosków w obu konkursach upływa 15 marca 2021 r. o godz. 16:00. Ogłoszenie wyników obydwu konkursów jest zaplanowane na jesień przyszłego roku.