banner

 

UE inwestuje ponad 1 mld euro w innowacyjne projekty w celu obniżenia emisyjności gospodarki.  Projekty realizowane są w Belgii, Włoszech, Finlandii, Francji, Niderlandach, Norwegii, Hiszpanii i Szwecji.


Unia Europejska inwestuje ponad 1,1 mld euro w siedem dużych innowacyjnych projektów w ramach funduszu innowacyjnego. Za sprawą dotacji wsparcie uzyskają projekty mające na celu wprowadzenie na rynek przełomowych technologii w sektorach energochłonnych, sektorze wodoru, w sektorze wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla oraz w sektorze energii odnawialnej. 


Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans powiedział: Innowacje mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia rozwiązań, których potrzebujemy już w tym dziesięcioleciu, aby zatrzymać wzrost globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C. Innowacje – wraz z gwałtownym ograniczeniem emisji – pomogą nam utorować drogę do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Dzisiejsza decyzja stanowi konkretne wsparcie dla projektów w dziedzinie czystych technologii w całej Europie i umożliwi zwiększenie skali przełomowych zastosowań, które wspierają i przyspieszają transformację w kierunku neutralności klimatycznej. W naszym pakiecie „Gotowi na 55” zaproponowaliśmy zwiększenie funduszu innowacyjnego, tak aby w globalnym wyścigu innowacji w dziedzinie klimatu mogły wystartować jeszcze bardziej innowacyjne europejskie projekty i pomysły.

W rezultacie pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, dotyczącego dużych projektów – tj. projektów, których łączne koszty kapitałowe przekraczają 7,5 mln euro – wybrano siedem przedsięwzięć. Projekty te zostały ocenione przez niezależnych ekspertów pod kątem ich zdolności do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w porównaniu z technologiami konwencjonalnymi, oraz zdolności do innowacji wykraczających poza stan najnowszej wiedzy naukowej i technicznej, a także tego, czy zaawansowanie tych projektów pozwala na ich szybkie wdrożenie. Inne kryteria obejmowały potencjał projektów w zakresie skalowalności i opłacalności.
Wybrane projekty obejmują szeroki wachlarz odpowiednich sektorów, co umożliwi obniżenie emisyjności w różnych częściach europejskiego sektora przemysłowego i energetycznego, takich jak branża chemiczna, stalowa, cementowa, rafineryjna, elektroenergetyczna i ciepłownicza. Wszystkie projekty są już częścią centrów przemysłowych albo klastrów wzajemnie powiązanych sektorów, w których można zastosować technologie obniżające emisyjność.

Projekty w skrócie


Sektory energochłonne:
Projekt realizowany w Szwecji ma na celu całkowite wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych z produkcji stali poprzez wykorzystanie wodoru ze źródeł odnawialnych w Gällivare i Oxelösund.
W ramach projektu w Finlandii zademonstrowane zostaną dwa sposoby produkcji czystego wodoru w rafinerii w Porvoo z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz w drodze wychwytywania CO2 i składowania go na Morzu Północnym.
Projekt we Francji zakłada wychwytywanie nieuniknionych emisji CO2 z cementowni, częściowe geologiczne składowanie tego gazu na Morzu Północnym oraz częściowe wykorzystanie go w produkcji betonu.
Aby ograniczyć emisje z produkcji wodoru i chemikaliów, w ramach projektu w Belgii zostanie opracowany kompletny łańcuch wartości w zakresie wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla w porcie w Antwerpii.

Energia ze źródeł odnawialnych:
We Włoszech powstanie projekt pilotażowy na skalę przemysłową w celu produkcji innowacyjnych i wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych w Katanii.
Inny projekt realizowany w Hiszpanii, w El Morell, ma na celu przekształcenie stałych odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu w metanol, który jest jedną z podstawowych substancji chemicznych i niskoemisyjnym paliwem.
Kolejny projekt w Szwecji, w Sztokholmie, zakłada zbudowanie pełnej instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla przy już istniejącej elektrociepłowni wykorzystującej biomasę.

Dalsze kroki
Autorzy wyselekcjonowanych projektów przygotowują się do podpisania indywidualnych umów o udzielenie dotacji z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), organem odpowiedzialnym za wdrażanie funduszu. Umowy te powinny zostać sfinalizowane w pierwszym kwartale 2022 r., co umożliwi Komisji przyjęcie odpowiedniej decyzji o udzieleniu dotacji i rozpoczęcie ich wypłacania.
W dniu 26 października Komisja ogłosiła drugie zaproszenie do składania wniosków dotyczących dużych projektów z terminem na 3 marca 2022 r. Wszystkich wnioskodawców, którym się nie powiodło przy okazji pierwszego zaproszenia, zachęca się do ponownego złożenia wniosku.

Więcej – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1250