banner

 

6 maja 2022 w Łodzi odbędzie się  Międzynarodowa Konferencja  Naukowa na temat migracji w słowiańskiej przestrzeni kulturowej. Jej organizatorami są Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Historyczny w Belgradzie (Serbia).

Migracje stanowią zarówno integralny element życia ludzkiego, jak i przedmiot dociekań dla wielu badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Taki stan rzeczy nie może dziwić, gdyż zjawisko to w zdecydowany sposób wpływa na przeobrażenia kulturowe zachodzące w otaczającym nas świecie. Nie inaczej sytuacja wygląda na rozległym obszarze Słowiańszczyzny, na którym następstwa migracji są widoczne na różnych płaszczyznach życia społeczno-kulturowego.

Problematyka ta wydaje się jednak ciągle nie w pełni zbadana. Z tego też względu, poza spojrzeniem na samą istotę migracji, warto zastanowić się nad wieloaspektowymi zmianami kulturowymi, które zaszły w jej następstwie, szczególnie w obrębie słowiańskich literatur, sztuk, interferencji językowych, stosunków społecznych etc. Istotnym wydaje się więc przyjrzenie tym kwestiom w szerszej interdyscyplinarnej perspektywie, nie zapominając o doświadczeniach jednostkowych, co bez wątpienia pozwala na lepszą ocenę implikacji, jakie niosły za sobą, na różnych poziomach, wędrówki Słowian na przestrzeni dziejów.

Ze slawistycznego punktu widzenia niezwykle cenne jest zbadanie wpływu migracji na wielokulturowość Słowiańszczyzny, przeanalizowanie świadectw migracyjnych, takich chociażby jak literatura emigracyjna, memuarystyczna, podróżnicza. Zwrócenie uwagi na te zagadnienia z pewnością umożliwia z jednej strony poznanie przyczyn oraz następstw wielu konfliktów etniczno-konfesyjnych w słowiańskiej części Europy, a z drugiej zaś strony pozwala na lepsze zrozumienie procesów asymilacyjnych, tożsamościowych oraz autoidentyfikacyjnych wśród Słowian, które nierzadko przecież ulegały intensyfikacji w następstwie migracji.

Na marginesie tej wielopłaszczyznowej refleksji warto także zwracać uwagę na ciągle zmieniające się tendencje w badaniach migratologicznych, a także poznawać nowe sposoby cyfrowego zachowania świadectw migracyjnych.
Kwestie, które powyżej zostały tylko ogólnie zarysowane, będą omawiane, analizowane i dyskutowane przez wielu badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauki podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Migracje w słowiańskiej przestrzeni kulturowej, która odbędzie się 6.05.22 w Łodzi. Jej organizatorami są Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Historyczny w Belgradzie (Serbia).
Piotr Kręzel

Więcej o problematyce majowych obrad - http://slavica.uni.lodz.pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-migracje-w-slowianskiej-przestrzeni-kulturowej/