banner

 

Podsekretarz Stanu w MNiSW, dr hab. Andrzej Szeptycki, znany z wulgarnego wystąpienia przed ambasadą Federacji Rosyjskiej 24.02.24,(czego „nie zauważył” jego zwierzchnik, minister Dariusz Wieczorek) rozesłał 11.04.24 pismo (DWM-WP-SWN.080.7.2024.AB) do siedmiu naukowców pełniących ważne funkcje w obszarze organizacji nauki w Polsce przypominające adresatom obowiązujące zasady postępowania w obszarze współpracy naukowej RP z FR.


Wynika z niego, iż rząd polski będzie kontynuować politykę blokady wymiany naukowej z FR, co w nauce skutkuje szkodami większymi dla blokujących niż blokowanych ("na złość mamie, odmrożę sobie uszy").
Nauka, kultura i sport to obszary szczególnej ludzkiej kreatywności, tworzące pomosty między zwaśnionymi stronami i pomagające w utrzymaniu pokoju – równie skutecznie jak dyplomacja. Wprowadzenie do nich zasad wojennych (choć Polska nie jest w stanie wojny z żadnym państwem) nie tylko niszczy ich istotę, ale i cofa rozwój cywilizacyjny społeczeństwa. Oczywiście – jak wynika z pisma – ta zasada nie dotyczy Polaków, którzy naukę mają na bardzo wysokim poziomie i świetnie finansowaną, tak doskonałą, że nie potrzebuje żadnego dopływu wiedzy ze świata w żadnej dziedzinie.

Poniżej publikujemy treść pisma skierowanego do Huberta Cichockiego, prezesa Sieci badawczej Łukasiewicz, prof. Krzysztofa Jóźwiaka, dyrektora NCN, prof. Marka Konarzewskiego, prezesa PAN, dr. Dawida Kosteckiego, dyrektora NAWA, prof. Jerzego Małachowskiego, p.o. dyrektora NCBR, prof. Arkadiusza Mężyka, Przewodniczący KRASP i prof. UW dr. hab. Marcina Pałysa, Przewodniczącego RG NiSW).(red.)


***

Szanowni Państwo,

w związku z kontynuacją działań wojennych Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podtrzymuje stanowisko o zaprzestaniu współpracy naukowej i akademickiej z Rosją.

Resort nauki doprowadził do wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską następujących umów międzynarodowych z Rosją:

• Umowa o utworzeniu Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych, podpisana w Moskwie 26 marca 1956 r. – Polska przestała być członkiem Instytutu od 1 stycznia 2023 r.

• Porozumienie o utworzeniu Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowej i Technicznej, podpisane w Moskwie 27 lutego 1969 r. – Polska przestała być członkiem Centrum od 1 stycznia 2023 r.

• Porozumienie między Rządem RP a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisane w Warszawie 25 sierpnia 1993 r. – Umowa przestała obowiązywać 3 maja 2023 r.

Ministerstwo pozostawiło też bez kontynuacji prace nad projektem Umowy między Rządem RP a Rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnym uznawaniu świadectw, dyplomów, okresów studiów, wykształcenia, kwalifikacji i stopni naukowych.

W ocenie MNiSW w warunkach rosyjskiej agresji nie ma miejsca na kontakty instytucjonalne z rosyjską administracją, uczelniami, ośrodkami badawczymi, jak również współpracę z obywatelami Federacji Rosyjskiej – w szczególności z naukowcami i studentami. Wyjątkiem od tej zasady mogą być jedynie uchodźcy polityczni lub osoby z udokumentowanym polskim pochodzeniem, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez odpowiednie służby.

Ponadto chciałbym podkreślić, że w razie realizacji przez krajowe podmioty współpracy z instytucjami i obywatelami rosyjskimi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może mieć ograniczone możliwości udzielenia jakiegokolwiek wsparcia.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Szeptycki
Podsekretarz Stanu
/ – podpisano cyfrowo/