Budżet nauki 2009

Utworzono: wtorek, 11 sierpień 2009 Drukuj E-mail
 

Jaki będzie budżet nauki w tym roku przedstawiamy poniżej.

Część 28 - Nauka

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 28 - Nauka - zaplanowano wydatki w kwocie 4.950.845 tys. zł, z tego wydatki bieżące 4.384.831 tys. zł i wydatki majątkowe 566.014 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 605.000 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 526.300 tys. zł i wydatki majątkowe o 78.700 tys. zł. Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

 • dotacji na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych - 239.700 tys. zł,
 • projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności - 160.706 tys. zł,
 • dotacji celowej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - 140.294 tys. zł,
 • współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą - 39.000 tys. zł,
 • działalności wspomagającej badania - 25.000 tys. zł,
 • kosztów działalności urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw nauki

- 300 tys. zł oraz

 • w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 63 - dofinansowanie badań naukowych

- 410.000 tys. zł.

W części 28 - Nauka - zapewniono przede wszystkim finansowanie badań naukowych w zakresie projektów badawczych w dziedzinie nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk technicznych, w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych, finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych będących częścią innych programów międzynarodowych współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także projekty międzynarodowe niewspółfinansowane i współfinansowane oraz składek do organizacji międzynarodowych a także dofinansowanie programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra w zakresie infrastruktury informatycznej nauki. Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 28 - Nauka zmniejszyły się do kwoty 4.345.845 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 3.858.531 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 487.314 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach według działów przedstawia się następująco:

 • dział 730 - Nauka - 4.107.183 tys. zł,
 • dział 750 - Administracja publiczna - 55.939 tys. zł,
 • dział 752 - Obrona narodowa - 143.309 tys. zł,
 • dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 39.414 tys. zł. Po uwzględnieniu ograniczeń wydatków w 2009 r. w części 28 - Nauka, w relacji do wykonania roku 2008, nastąpi wzrost wydatków kwotowo o 427.676 tys. zł, a procentowo - o 10,92 %.

Część 38 - Szkolnictwo wyższe

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 38 - Szkolnictwo wyższe - zaplanowano wydatki w kwocie 9.451.656 tys. zł, z tego wydatki bieżące 8.992.653 tys. zł i wydatki majątkowe 459.003 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 267.407 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 237.407 tys. zł i wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł. Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

 • dofinansowania działalności dydaktycznej uczelni publicznych - 40.817 tys. zł,
 • wydatków majątkowych na inwestycje szkół wyższych - 30.000 tys. zł, w tym przede wszystkim zmniejszono środki na program wieloletni „Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" - 25.000 tys. zł,
 • zmniejszenia środków na zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów kształcących się w uczelniach publicznych i niepublicznych - 150.000 tys. zł,
 • dopłat do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich - 45.000 tys. zł,
 • wydatków na stypendia dla cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w celach naukowych - 1.500 tys. zł,
 • kosztów działalności urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego - 90 tys. zł.

W części 38 - Szkolnictwo wyższe - zapewniono dofinansowanie działalności dydaktycznej w ramach części zasadniczej dotacji stacjonarnej w związku z dominującym udziałem w tej dotacji wydatków płacowych (wynagrodzenia z pochodnymi). Proponowane ograniczenie dotyczy części uzupełniającej dotacji stacjonarnej, przewidzianej do podziałów korygujących pomiędzy uczelniami. W zakresie dotacji na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów, przyjęte ograniczenie bierze pod uwagę znaczące sumarycznie stany środków na koniec 2008 r. w ramach uczelnianych funduszy pomocy materialnej (przy zróżnicowaniu poziomu stanu środków tych funduszy na koniec 2008 r. pomiędzy uczelniami). Ograniczenie zasilania budżetowego Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich uwzględnia poziom wolnych środków Funduszu na koniec 2008 r. oraz uaktualnione zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu dopłat i umorzeń w zakresie kredytów studenckich. Proponowane ograniczenia nie dotyczą dotacji przedmiotowych na rzecz wydawania podręczników akademickich oraz środków na refundację (przez uczelnie i placówki naukowe) składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów, niepodlegających temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki części 38 - Szkolnictwo wyższe - zmniejszyły się do kwoty 9.184.249 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 8.755.246 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 429.003 tys. zł.

Plan wydatków po zmianach według działów przedstawia się następująco:

 • dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 9.562 tys. zł,
 • dział 750 - Administracja publiczna - 19.252 tys. zł,
 • dział 752 - Obrona narodowa - 24 tys. zł,
 • dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 9.147.632 tys. zł,
 • dział 851 - Ochrona zdrowia - 7.779 tys. zł.

Po uwzględnieniu ograniczeń wydatków w 2009 r. w części 38 - Szkolnictwo wyższe, w relacji do wykonania roku 2008 nastąpi wzrost wydatków o kwotę 189.140 tys. zł a procentowo o 2,10 %..

 

 

 


oem software Odsłony: 4177
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd