banner

 

Podsekretarz stanu w MNiSW, prof. Witold Jurek:

Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, najpierw, jeżeli mogę, przedstawię założenia budżetu dotyczące części 28 - Nauka.

Otóż w budżecie na rok 2011 zaplanowano 4.635.000 tys. zł środków krajowych i 763.000 tys. zł ze środków europejskich. W pierwszym przypadku to jest wzrost o 4,5%, w drugim o 7,7%.

Oprócz tego, w części 28 budżetu znajduje się Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, w którym przewidziano na przyszły rok 300.000 tys. zł. Przypomnę, że są to odpisy od prywatyzacji. Te środki przewidziane są na rozwój nauki i technologii polskiej. Kwota 300.000 tys. zł jest o 200.000 tys. zł niższa od kwoty, jaką przyjęto w budżecie na rok bieżący. Do dzisiaj Fundusz Nauki i Technologii Polskiej został zasilony kwotą 315.000 tys. zł, to oznacza, że od wczoraj jest więcej o 60.000 tys. zł.

Teraz powiem, jak przedstawiają się poszczególne działy w tym budżecie. Na dział 730 - Nauka - przewidziano 5.162.000 tys. zł, na dział 750 - Administracja publiczna - 61.000 tys. zł, na dział 752 - Obrona narodowa - prawie 155.000 tys. zł, na dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (to jest program wieloletni Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik) - 20.680 tys. zł.

Jeśli idzie o trzy grupy projektów badawczych, które zostały wyróżnione w projekcie planu finansowego, to na projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych z budżetu krajowego i ze środków UE przewidziano 273.443 tys. zł, na projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych - łącznie 673.708 tys. zł, na projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych - 138.244 tys. zł.

Uprzedzając ewentualne pytania, chcę powiedzieć, że te kwoty są niższe, niż były w budżecie ubiegłorocznym. Jest to jednak rezultatem przekazania części zadań do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, więc, w sumie, nakłady na poszczególne grupy projektów czy dziedziny nauk nie są zmniejszane, tylko inny jest sposób dystrybuowania tych środków.

Na finansowanie działalności statutowej przewidziano 1.937.000 tys. zł plus 235.000 tys. zł na finansowanie inwestycji służących badaniom naukowym i 450.000 tys. zł na finansowanie inwestycji w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka". Łącznie są to 2.622.000 tys. zł.

Na działalność wspomagającą badania przewidziano 64.000 tys. zł, prawie tyle samo, co w ubiegłym roku.

Na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą prawie 210.000 tys. zł. To są projekty realizowane z partnerami zagranicznymi, składki, które wnosimy do instytucji międzynarodowych i działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych.

Na dotacje dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przewidziano 627.600 tys. zł, w tym na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych 613.000 tys. zł.

W formie dotacji dla Narodowego Centrum Nauki zaplanowano prawie 305.000 tys. zł. To jest Narodowe Centrum Nauki, które właśnie powstaje. Na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przeznaczono 25.000 tys. zł. Prawie 275.000 tys. zł przeznaczono na realizację zadań Narodowego Centrum Nauki, to jest na realizację projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. Na pozostałą działalność przewidziano 248.000 tys. zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, pokrycie kosztów funkcjonowania Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ekspertów specjalistycznych i interdyscyplinarnych.

W budżecie znajdują się dwie pozycje, które dotyczą programów wieloletnich. Jest to „Polskie sztuczne serce", na które przeznaczono prawie 3500 tys. zł. Drugi program, to „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", na który przeznaczono 10.500 tys. zł.

Na Centrum Nauki Kopernik przewidziano 20.680 tys. zł. Uprzedzając ewentualne pytania, chcę w tym miejscu powiedzieć, że jest inna struktura środków, które przekazywane są na Centrum Nauki Kopernik, ponieważ kończy się jego budowa. W dniu 5 listopada br. będzie otwarcie pierwszej części, tej większej. Wiosną nastąpi otwarcie drugiej części Centrum Nauki Kopernik. Środki przeznaczone są głównie na funkcjonowanie tej części Centrum Nauki Kopernik, która wkrótce zostanie otwarta. Relatywnie mniejsze środki niż wcześniej są przeznaczone na inwestycje.

Jak wspomniałem, przewidywany Fundusz Nauki i Technologii Polskiej wynosi 300.000 tys. zł.

Powiem jeszcze kilka słów o nakładach na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE. Na program operacyjny „Innowacyjna gospodarka" przewidziano 900.500 tys. zł, na program operacyjny „Kapitał ludzki" - nieco ponad 14.500 tys. zł. Środki, które są przewidziane w zakresie Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego to 26.500 tys. zł.

Dlaczego środki w takiej wysokości? Programy te czy też obecna perspektywa finansowa kończą się, w fazie negocjacji są warunki działania na przyszłą perspektywę finansową i pewnie będzie to inaczej.

Chciałbym jeszcze dodać do tej informacji, którą przedstawiłem, że w części 83, w poz. 98 znajduje się rezerwa budżetowa środków europejskich. Na część budżetową 28 - Nauka - przewidziano 1.332.000 tys. zł. Jest to trzy i pół razy więcej, aniżeli przewidziano w roku 2010, kiedy przewidziano 294.500 tys. zł, z tym że dostępność tych środków będzie zależała od możliwości absorpcyjnych uczelni, które realizują programy europejskie, albo programy współfinansowane ze środków europejskich. Chciałbym powiedzieć, że przynajmniej w roku 2010 to wygląda dobrze, ponieważ przewidziano - jak już wspomniałem - 294.500 tys. zł, a w tej chwili wykorzystanie z tej rezerwy to już jest 450.000 tys. zł, więc znacznie intensywniej wykorzystujemy środki, niżby to wynikało z zapisów ustawy budżetowej. To dobrze rokuje na rok 2011. Rokuje to, że uda się nam 1.332.000 tys. zł wykorzystać. A może uda się wykorzystać więcej?

Chodzi tu o możliwości i jakość projektów, które są składane. Są to prace konkursowe. Mówiąc o możliwościach absorpcyjnych, mówię bardzo oględnie o jakości projektów badawczych.

Tyle moich uwag, jeśli chodzi o część budżetową 28 - Nauka.

W części budżetowej 38 - Szkolnictwo wyższe przewidziano na ten rok 9.572.000 tys. zł. To jest budżet środków krajowych. Jest to 1,25% więcej aniżeli w roku 2010.

Skąd wynika ten niski wzrost? Ano, z założenia, że płace w sferze finansów publicznych w roku 2011 zostaną utrzymane na poziomie roku 2010.

Zgodnie z art. 93 ustawy o szkolnictwie wyższym, nakłady na szkolnictwo wyższe są waloryzowane w dwóch częściach oddzielnie, w części płacowej, która pozostaje na poziomie stałym, i w części wydatków pozapłacowych. Ta część nakładów jest waloryzowana zgodnie z ustawą. Łącznie wzrost jest taki, jak przedstawiłem.

Jest poza tym budżet środków europejskich, gdzie przewidziano 620.000 tys. zł. Jest to dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

Chciałbym nawiązać tu także do rezerw celowych, o których powiedziałem poprzednio. Wykorzystanie tych rezerw w roku bieżącym też idzie dobrze, a na przyszły rok zaplanowano te rezerwy o 20% wyższe aniżeli w tym roku.

W zakresie wydatków bieżących na szkolnictwo wyższe przewidziano 9.075.000 tys. zł. Z tego dotacje podmiotowe stanowią prawie 7.500.000 tys. zł. Dotacje podmiotowe to są dotacje na bieżące funkcjonowanie uczelni.

Na pomoc materialną dla studentów i doktorantów 1.453.000 tys. zł. Zostały one waloryzowane zgodnie z zapisem ustawowym.

Fundusz pożyczek i kredytów studenckich został zasilony w wysokości 87.300 tys. zł. Ta kwota jest wyższa aniżeli zapis w obecnie działającej ustawie budżetowej, gdzie było zapisane 70.000 tys. zł. Jest więcej z tego powodu, że studenci są zainteresowani tymi kredytami, ze względu na ich atrakcyjność.

Na stypendia Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe przewidziano 14.782 tys. zł.

Na świadczenia stypendialne, przyznawane dla osób, które nie są obywatelami polskimi, a które kształcą się w Polsce na prawach stypendystów strony polskiej, na letnich kursach języka polskiego i kultury polskiej, a także na świadczenia stypendialne dla obywateli polskich, kierowanych za granicę w celu kształcenia lub szkolenia, przewidziano ponad 28.000 tys. zł.

Na nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli akademickich przewidziano 3586 tys. zł.

Na funkcjonowanie jednostek budżetowych, to jest Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych oraz Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przeznaczono prawie 17.000 tys. zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - to są głównie organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz studenckiego środowiska akademickiego, takie jak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta -przewidziano 8795 tys. zł.

Na wspieranie nauczania języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich przeznaczono prawie 5000 tys. zł.

Na dotacje dla działu - Przetwórstwo przemysłowe, które znajduje się w budżecie Ministra Edukacji Narodowej, w części dotyczącej szkolnictwa wyższego, przeznaczono 8600 tys. zł. To jest na poziomie ubiegłorocznym.

Wreszcie, finansowanie składek na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne studentów, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu, przeznaczono ponad 10.000 tys. zł.

W części dotyczącej wydatków majątkowych przewidziano 387.000 tys. zł.

W tej części, uprzedzając ewentualne pytania, na trzy realizowane programy ustanowione ustawami sejmowymi przewidziano 206.670 tys. zł, z tych 387.000 tys. zł. Są to: program wieloletni „Budowa Campusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu jagiellońskiego", program wieloletni „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015" i inwestycja wieloletnia, tj. budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. To obciążenie jest takie bardzo wysokie w tym roku, bo mamy nadzieję ukończyć w tym roku budowę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tegoroczne obciążenie to prawie 68.000 tys. zł.

Na wydatki związane ze współfinansowaniem projektów z udziałem środków europejskich zaplanowano 729.000 tys. zł. Z budżetu państwa będzie pochodziło 109.000 tys. zł, z budżetu środków europejskich 620.000 tys. zł.

Poseł Witold Czarnecki (PiS):
/.../. W materiałach otrzymanych od strony rządowej, dotyczących projektu budżetu na 2011 rok, w objaśnieniach dotyczących części 28 - Nauka, na stronie 2, znajdujemy wielkość PKB 1.496.300.000 tys. zł, a w opracowaniu ubiegłorocznym PKB równy 1.350.000.000 tys. zł.

Widzimy zatem imponujący wzrost PKB - 10,8%, a z wystąpienia pana ministra Rostowskiego wynika, że wzrost PKB jest 3,5%, co znajdujemy na stronie 6, w tomie I omówienia części I, w ujęciu tradycyjnym. Myślę zatem, że taka rozbieżność powinna być wyjaśniona. /.../.

Mówię o tym, gdyż to jest bardzo ważne, ponieważ właśnie w relacji do PKB określa się różne parametry rozwoju. Jestem przekonany, że precyzyjne określenie PKB jest konieczne./.../.

Otóż, wielkość wydatków na naukę w stosunku do PKB stanowi zaledwie 0,38%. To musi budzić niepokój, do czego jeszcze wrócę.

Przejdę teraz do bardziej szczegółowego porównania dwóch projektów ustaw budżetowych, projektu zeszłorocznego i projektu tegorocznego.

Wydatki w dziale 730 - Nauka, kolejno w rozdziale 73001 - Projekty badawcze i celowe w naukach przyrodniczych, wzrosty nominalne o 1,77%, a rozdziale 73002 - Projekty badawcze i celowe w naukach technicznych spadły o 15,1%. W rozdziale 73003, dotyczącym nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych spadły o 4,57%.

Widzimy zatem znaczący spadek wydatków na finansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie nauk technicznych, w szczególności wydatków na zakup usług naukowo-badawczych. Wydatki spadły z 613.000 tys. zł do 440.000 tys. zł, a więc o 28%.

Jeszcze większy spadek, bo aż o 55%, nastąpił w wydatkach na badania naukowe, finansowane bądź współ finansowane z bezzwrotnych środków, pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nieznacznie nominalnie wzrosła - o 0,9% - dotacja podmiotowa w rozdziale 73005 § 2580 dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

Już o tym mówiłem, że jest ogromny, wydawałoby się, spadek w rozdziale 73095 - Pozostała działalność. Wynosi on 68%. Ale jest pozorny, gdyż część wydatków, dotycząca finansowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przeniesiona została do rozdziału 73008, a wydatki na Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wzrosły o 26%. I to jest pierwsza rzecz w tym budżecie optymistyczna.

Druga kwestią optymistyczną jest to, że z prawie dwuletnim opóźnieniem, ale jednak, powołano Narodowe Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie, przeznaczając na jego funkcjonowanie prawie 305.000 tys. zł.

Spadły natomiast wydatki na inwestycje służące potrzebom badań naukowych, z około 299.000 tys. zł do 235.000 tys. zł, czyli o 64.000 tys. zł. W części 85, w zakresie działu 830 zaplanowano wydatki na poziomie 82 tys. zł, o których dzisiaj mówił pan minister, a w części 28 - Nauka - wzrósł budżet środków europejskich z poziomu 708.000 tys. zł do 763.000 tys. zł, to jest o 7,7%.

Podsumowując, mimo wzrostu środków europejskich, projekt budżetu na poziomie 0,38%, już o tym mówiłem, musi budzić niepokój. /.../

Zaplanowany w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe budżet określony jest w ośmiu częściach budżetowych. Wydatki te zawarte są również w budżetach sześciu właściwych ministerstw, nadzorujących szkoły wyższe.

Największe wydatki są w części 38 - Szkolnictwo wyższe, gdzie zaplanowano je w wysokości 10.193.000 tys. zł, co stanowi realny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w tej części o 1,2%.

Wydatki budżetu w części 38 ze środków europejskich przewiduje się w wysokości 621.000 tys. zł. W części 38 zaplanowano, tu podam trzy punkty:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę 9.075.000 tys. zł; tu mamy nominalny wzrost o 1%,

2. wydatki majątkowe w kwocie około 387.000 tys. zł, nominalny wzrost o 9%;

3. wydatki na finansowanie i współ finansowanie projektów z udziałem środków europejskich, w kwocie 730.000 tys. zł, z czego 621.000 tys. zł pochodzi ze środków UE.

W części budżetowej 83 - Rezerwy celowe w zakresie pozycji 56 zaplanowano wydatki w wysokości 75.000 tys. zł na pokrycie 51-procentowych przejazdów studentów.

Jeśli chodzi o wydatki w poszczególnych działach, to tylko skupię się na dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, gdzie w pięciu rozdziałach planuje się wydatki w łącznej kwocie 10.154.000 tys. zł, w tym na działalność dydaktyczną w rozdziale 80306 planuje się kwotę 8.083.000 tys. zł, na pomoc dla studentów i doktorantów 1.520.000 tys. zł, na Fundusz Pożyczek i Kredytów dla Studentów 87.000 tys. zł i na pozostałą działalność 461.000 tys. zł, na jednostki pomocnicze 3.000 tys. zł.

Chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę, że wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 334.000 tys. zł, nominalnie wzrosły o 7%, z czego 207.000 tys. zł przeznacza się - o czym mówił pan minister - na inwestycje w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, na inwestycje wieloletnie, a pozostałą część przeznacza się nie na nowe inwestycje, a głównie na kontynuowanie realizowanych już zadań inwestycyjnych.

Podsumowując, jeśli chodzi o część budżetową dotyczącą szkolnictwa wyższego, pod względem formalnym budżet nie budzi większych zastrzeżeń, natomiast ze względu na to, że stanowi on zaledwie 0,68% PKB, a ponadto wydatki na jednego studenta w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce stanowią, w odniesieniu do tych najwyższych, zaledwie 20%, musi ten budżet budzić niepokój. Zasady finansowania szkolnictwa wyższego, żeby ono właściwie funkcjonowało, powinny ulec poprawie, powinny ulec zmianie. Budujące jest tylko to, że jeśli chodzi o liczbę studentów, to Polska nie odstaje od innych, a nasycenie szkolnictwem wyższym jest na przyzwoitym poziomie, chociaż w USA 40% społeczności ma studia wyższe, oczywiście, nie wszystkie roczniki. /.../

Poseł Artur Górski (PiS):
Chciałbym odnieść się do wydatków w części 38, które już, dość precyzyjnie, zreferował mój przedmówca. Chcę zwrócić uwagę na jeden problem. Biuro Analiz Sejmowych, w swojej opinii, bije na alarm, jeśli chodzi o działalność dydaktyczną. To jest najważniejszy problem.

Proszę zwrócić uwagę, że wydatki majątkowe wzrosły realnie o ponad 6%. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, z których większość stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli właśnie wynagrodzenia w obszarze nauki, to zaznacza się realny spadek o 1,2%, przy czym ten spadek jest obliczany na podstawie średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zapisanych w projekcie ustawy budżetowej na poziomie 2,3%.

Biorąc pod uwagę politykę tego rządu, biorąc pod uwagę, że będą rosły podatki, jestem przekonany, że cena towarów i usług konsumpcyjnych znacznie przekroczy wzrost poziomu 2,3%, a to będzie oznaczało realny spadek wartości pieniądza, który będzie trafiał do kieszeni świata nauki i zarobki w tej sferze będą znacznie mniejsze.

W związku z tym mam pytanie, dlaczego człowiek dla tego rządu jest na ostatnim miejscu? Dlaczego rząd nie inwestuje w ludzi? Nie sztuką jest remontować obiekty, jeżeli w tych obiektach akademickich nie będzie chętnych do pracy. /.../

Poseł Krystyna Łybacka (SLD):
Ja nie mam pytań, natomiast chciałabym, nawiązując do części 38, złożyć poprawkę. Poprawka ta będzie dotyczyła zwiększenia wydatków budżetowych na działalność dydaktyczną.

Mówił przede mną pan poseł Górski o zwróceniu uwagi na opinię Biura Analiz Sejmowych, na temat tego rozdziału budżetowego, ale ja chcę także podkreślić, że mamy zjawiska zachodzące w otoczeniu uczelni. Jednym z nich, zjawiskiem, które coraz bardziej będzie dawało o sobie znać, jest niż demograficzny, który na razie skutkuje tym, że w uczelniach publicznych mamy zmniejszone dochody, wynikające ze zdecydowanie zmniejszonej liczby studentów studiujących w trybie niestacjonarnym. Zatem uczelnie nie mają żadnych możliwości pozyskiwania dochodów własnych.

Przypomnę również, że od roku 2004 nie mieliśmy zasadniczej regulacji płac pracowników szkół wyższych.

Chciałabym zapytać każdego z członków Wysokiej Komisji, czy ktokolwiek z państwa odważy się powiedzieć, że nauczyciel akademicki to nie jest nauczyciel? A nauczyciele otrzymują podwyżki. Nauczyciele akademiccy tym się różnią od nauczycieli, że są, oprócz działalności dydaktycznej, zobligowani do prowadzenia działalności naukowej.

Aby można było potraktować tak samo nauczycieli i nauczycieli akademickich wnoszę, aby umniejszyć o 500.000 tys. zł część 78 budżetu - Obsługa zadłużenia zagranicznego. /.../

Przewodniczący poseł Andrzej Smirnow (PO):
Ze swojej strony chciałbym przekazać kilka uwag, w związku z pewnymi wnioskami, które przekazał pan poseł Czarnecki. Otóż, ja, oczywiście, zgadzam się z tym, że nakłady na naukę są niskie. To trwa od lat. Natomiast byłbym przeciwny używaniu argumentu „ten rząd", bo jeżeli spojrzeć na stosunek tych nakładów do PKB, to za poprzednich rządów on był jeszcze niższy. W związku z tym nie operujmy argumentami politycznymi, bo to nas do niczego nie doprowadzi.

Jest problem nie tylko wysokości tych nakładów, ale również ich struktury. Mówimy łącznie z nakładami pozabudżetowymi. Stosunek nakładów budżetowych do pozabudżetowych też jest nie taki, jak w innych krajach. /.../

Poseł Witold Czarnecki (PiS):
Panie przewodniczący, co do proporcji z PKB to, niestety, myli się pan, bo: 0,42%, 0,40%, 0,38%, tak się układają współczynniki do PKB nakładów na badania.

Przewodniczący poseł Andrzej Smirnow (PO):
To się waha w zakresie setnych części, od lat.

Przedstawiciel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność" Julian Srebrny:
/.../ Wracając do problemów szkolnictwa wyższego i nauki chcę powiedzieć, że najwięcej było nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę w latach 90., a w ciągu ostatnich lat - w roku 2005. To był wynik korekty funduszu płac dla szkolnictwa wyższego, uchwalony w roku 2001, za rządów AWS, ale poparty przez wszystkie siły polityczne i potem realizowany przez kolejne rządy. Od 2005 roku obserwujemy spadek nakładów na szkolnictwo wyższe.

Może powtórzę pewne dane, ale zrobię to, bo, być może, państwo nie zdajecie sobie sprawy, że stypendium doktoranckie to 1 tys. zł, po doktoracie pracownik otrzymuje „na rękę" mniej więcej od 2 tys. zł do 3 tys. zł. To są naprawdę żenujące zarobki. /.../

Nasze nakłady na jednego studenta, w porównaniu z ich wartością nabywczą, są najniższe w Europie, a także poza nią. Jeszcze raz poroszę o zatrzymanie tej tendencji.

Mówiono już tutaj, że w projekcie budżetu do wydatków na szkolnictwo wyższe włączono uczelnie prywatne. Czyli na uczelnie państwowe, o najwyższej jakości nauczania, nakłady praktycznie maleją.

Określając nakłady na naukę, do pieniędzy z budżetu doliczono pieniądze europejskie i pieniądze z Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki. Te pieniądze nie wystarczą, nawet jeśli będziemy mieli lepszą bazę, nie będzie chętnych do pracy naukowej. /.../

Podsekretarz stanu w MNiSW Witold Jurek:
Panie przewodniczący, jak mówiłem, nakłady na poszczególne grupy projektów nie maleją. Po prostu, te projekty są finansowane w inny sposób, w części, za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jeśli chodzi o Norweski Mechanizm Finansowania oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to te środki nie zależą tylko od nas. Środki kończą się, bo kończy się ta perspektywa finansowa. Nowa jest akurat w trakcie negocjacji.

Pomijając Fundusz Nauki i Technologii chciałbym powiedzieć, że nakłady budżetowe na naukę wzrosły prawie o 247.000 tys. zł. Spadek nakładów inwestycyjnych w części 38-Nauka - jest znakomicie kompensowany tymi projektami, które są finansowane z programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka".

Jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, czy może jedną rzecz powtórzyć. W budżecie nasz udział w rezerwach celowych wynosi 1.300.000 tys. zł.

Od jakości pracy tego sektora społecznego - że tak powiem, nauka - będzie zależał stopień wykorzystania tej zapisanej rezerwy celowej, która, jak powiedziałem, jest trzy i pół razy wyższa od tej rezerwy, która była przewidziana na bieżący rok.

Jeżeli udałoby się wykorzystać tę rezerwę, to, proszę zauważyć, że budżet na naukę wyniósłby 8.000.000 tys. zł, byłby o 60% wyższy niż budżet tegoroczny.

Proszę też poparzyć na budżet tego działu poprzez pryzmat sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się w tej chwili budżet państwa. W tej sytuacji, w jakiej jest budżet państwa, uważam, że budżet części 28 - Nauka nie jest budżetem złym.

Na pewno w 2011 roku nie grozi nam zapaść nauki. Oby tylko te rezerwy, które są przewidziane w budżecie udało się w pełni wykorzystać, to nakłady na naukę w przyszłym roku będą naprawdę wysokie i będą takie, jakich jeszcze nie było. /.../

Przewodniczący poseł Andrzej Smirnow (PO):
/.../ Przechodzimy do następnej części budżetowej. Jest to część budżetowa 67 - Polska Akademia Nauk.

Tym razem proszę o zreferowanie projektu budżetu pana ministra, ponieważ od 1 października 2010 r. dysponentem części budżetowej - Polska Akademia Nauk jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oczywiście, szczegóły będzie referować pan prezes Polskiej Akademii Nauk. /.../

Podsekretarz stanu w MNiSW Witold Jurek:
Chciałbym jeszcze przedstawić dwa wyjaśnienia do części budżetowej 38, choć może jest już trochę za późno. Uczelnie prywatne nie są finansowane z budżetu. Finansowanie na rok 2011 pozostaje takie samo, jakie było w roku 2010. Oczywiście, z wyjątkiem stypendiów, bo stypendia idą za studentami i projektami, które są realizowane. W konkursach mogą brać udział również jednostki z uczelni niepublicznych. /.../

Budżet Polskiej Akademii Nauk jest trudno porównać z poprzednim budżetem, ponieważ został zmieniony mechanizm finansowania.

Wydatki na działalność PAN, zgodnie z projektem budżetu, wynoszą przeszło 80.000 tys. zł. Z tego 13.000 tys. zł jest w zasadzie przeznaczone na funkcjonowanie PAN, funkcjonowanie komisji, korporacji, uczelni itd. 45.800 tys. zł zaplanowano na działalność pomocniczą jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych, to znaczy: bibliotek - gdańskiej i kłobuckiej, Muzeum Ziemi, dwóch archiwów, zagranicznych stacji naukowych i tych placówek, które poprzednio były finansowane z dotacji statutowej.

Na pozostałą działalność przeznaczono 21.267 tys. zł. To są środki przeznaczone na utrzymanie Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, na działalność instytutów międzynarodowych, w części obejmującej bieżącą eksploatację budynków, na koszty administracji i koszty obsługi technicznej. /.../

Pełen zapis dyskusji -

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/3D556F535EDA800EC12577D600436AF1?OpenDocumentoem software