banner

 

Życie codzienne mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu - to tytuł książki Marii Miśkiewicz, którą wydala oficyna wydawnicza TRIO.

zycie codzienne.jpgNa ziemiach polskich okres wczesnego średniowiecza trwał od VI do połowy XII w. i różni się wyraźnie pod względem kulturowym od czasów wcześniejszych. Poczynając od V w. na znacznych obszarach Polski narasta zjawisko opuszczania dotychczasowych siedlisk, które powoduje ogólne rozrzedzenie osadnictwa, zmniejszenie się liczby osad i cmentarzy, zanik wymiany handlowej. W środkowej i zachodniej Europie jest to tzw. okres wielkich wędrówek ludów, w które włączyli się także Słowianie, dotychczas mieszkający w dorzeczu górnego Dniepru i Oki.

Kultura wczesnosłowiańska, także na terenie ziem Polski, charakteryzuje się kilkoma cechami wspólnymi dla wszystkich grup plemiennych tej wspólnoty etnicznej. I o tych cechach pisze autorka bardzo interesującej książki przybliżającej współczesnemu czytelnikowi nie tylko życie codzienne ludności ziem polskich w okresie VI-XIII w.
Maria Miśkiewicz opisuje w niej bowiem również rodzinę, ród, plemię, aż po okres tworzenia się narodowości polskiej. Omawia rozwój naszych ziem na gruncie gospodarki, spraw społecznych, politycznych i religijnych. Dane dla swoich rozważań czerpie głównie z archeologii, ale nie stroni od analizy przekazów pisanych, uzupełniając obraz społeczeństwa polskiego z czasów wczesnego średniowiecza. Pokazuje także różnice w mentalności, poziomie życia, stosunku do wiary ludzi ówczesnych, odnosząc się, o ile narracja na to pozwala, do zjawisk dnia dzisiejszego. Tekst wieńczy dodatek o przyjemnościach wczesnego średniowiecza, pokazujący życie ówczesne w różnych jego przejawach. Cennymi dodatkami są: słownik terminologiczny, bibliografia, indeks osób nazw geograficznych i nazw etnicznych. Dodatkowym walorem książki jest także jej szata graficzna - liczne ilustracje - zdjęcia, rysunki, mapki oraz staranne opracowanie redakcyjne.(tm)

Maria Miśkiewicz, Życie codzienne mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu, wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010, s.245, cena 39 zł


oem software