banner


palestynczycyWydawnictwo TRIO wydało książkę Jarosława Jarząbka pt. Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany i kryzys ruchu narodowego.


"Obecnie zarówno wśród naukowców, jak i polityków panuje dość powszechna zgoda co do tego, że naród palestyński istnieje i wyraźnie wyodrębnia się spośród innych narodów arabskich. Pogląd przeciwny, popularny w drugiej połowie XX wieku, rozpowszechniany przez stronę izraelską i przez samych Arabów, ogarniętych wówczas ideą panarabizmu, znajduje dziś wciąż jeszcze pewne, choć dość nikłe poparcie – pisze autor.

Na drogę wiodącą do uzyskania własnego, niepodległego państwa naród palestyński wkroczył na początku XX wieku, jeszcze nie jako naród, lecz jako społeczność palestyńskich Arabów, spośród których zrodziła się myśl narodowa. Myśl ta rozwinęła się w następnych dziesięcioleciach w palestyńską świadomość narodową, by wreszcie doprowadzić do ukształtowania się narodu palestyńskiego, otwarcie formułującego swoje cele narodowowyzwoleńcze i aspiracje niepodległościowe".

Publikacja pokazująca kształtowanie się państwa palestyńskiego jest próbą ogarnięcia szerszego spektrum zjawisk i zdarzeń związanych z palestyńskim ruchem narodowym od wewnątrz. Zamierzeniem autora było przybliżenie czytelnikowi ciekawej i burzliwej historii rozwoju narodu palestyńskiego, ukazanie różnorodności i charakteru życia politycznego oraz trudności i wyzwań, przed jakimi obecnie stoi. Książka stanowi próbę krytycznej oceny dotychczasowego wykorzystania szans i możliwości oraz przyszłych perspektyw budowy niepodległego państwa palestyńskiego.


Poszerzeniem jej treści są liczne przypisy, bogata bibliografia, mapy, schematy i tabele oraz zdjęcia ilustrujące poszczególne zagadnienia. Na końcu książki zamieszczono indeks osób oraz spis map, tabel i schematów.(js)


Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany i kryzys ruchu narodowego., Jarosław Jarząbek, Wydawnictwo TRIO,.Warszawa 2012, s. 311, cena 45 zł