banner


polski_lobbing_gospodarczyInstytut Studiów Politycznych PAN wydal książkę Agnieszki K. Cianciary – Polski lobbing gospodarczy w Unii Europejskiej 2004-2010.


Autorka badania nad lobbingiem w UE podjęła w 2006 roku, podczas studiów podyplomowych w Brugii i jak pisze we wprowadzeniu – „możliwość zapoznania się z bogatym dorobkiem autorów zachodnioeuropejskich (w tym przedmiocie) oraz bezpośrednie kontakty z decydentami i lobbystami w Brukseli uświadomiły mi fundamentalną rolę nieformalnych aspektów procesu decyzyjnego./.../ W UE nieformalne wywieranie wpływu przez poszczególnych aktorów instytucjonalnych jest naturalnym dopełnieniem ich kompetencji formalnych.”

Analiza unijnych mechanizmów decyzyjnych i reprezentacji interesów biznesu, jaką przeprowadziła Autorka, prowadzi do pytania o rolę i pozycję krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które przystąpiły do UE w latach 2004-2007. I tezy, że w badanym okresie polscy decydenci byli mało skuteczni w forsowaniu swych preferencji gospodarczych, a przedstawiciele interesów gospodarczych – słabo obecni, mało efektywni i nazbyt przywiązani do narodowego kanału wywierania wpływu.

Agnieszka Cianciara podkreśla, że aktywność lobbingowa polskich przedsiębiorców na forum unijnym nie doczekała się dotąd całościowego opracowania. Stosując analizę neoinstytucjonalną, autorka podejmuje w książce próbę wyjaśnienia ograniczonej skuteczności polskiego lobbingu w UE.

Ramy czasowe tej analizy obejmują pierwsze lata naszego członkostwa w UE – 2004 – 2010. Materiały do niej autorka zbierała z własnych wywiadów przeprowadzanych w Brukseli i Warszawie od 2007 do 2009 wśród szefów organizacji pracodawców, stowarzyszeń branżowych, lobbystów, przedstawicieli organizacji i firm w Brukseli, a także urzędników polskiego przedstawicielstwa a w UE.

Książka – bogatej w przypisy - podzielona jest na 7 rozdziałów – dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, w kolejnych położono nacisk na analizę empiryczną. W ostatnim, siódmym, znalazł się zarys scenariuszy dotyczących postępów procesu europeizacji, czyli – procesu uczenia się i akumulacji doświadczeń naszych lobbystów gospodarczych.
W zakończeniu zamieszczono dwa aneksy dotyczące metodologii oraz bogatą bibliografię.(tm)


Polski lobbing gospodarczy w Unii Europejskiej 2004-2010. Perspektywa neoinstytucjonalna, Agnieszka K. Cianciara, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012, s.266