banner


biopaliwaWydawnictwo PWN wydało kompendium wiedzy o biopaliwach – książkę pt. Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju autorstwa Ewy Klimiuk, Małgorzaty Pawłowskiej i Tomasza Pokoja.


Jest to przegląd technologii biopaliw, stanowiących obecnie jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków badawczych i aplikacyjnych w bioenergetyce.


Publikacja zawiera przegląd technologii biopaliw, stosowanych w praktyce oraz rozwojowych, należących do 3. i 4. generacji.

W podręczniku:
• wyjaśniono znaczenie produkcji biopaliw w aspekcie zrównoważonego rozwoju, kładąc nacisk na korzyści oraz zagrożenia wynikające z rozwoju bioenergetyki,
• zaprezentowano technologie biodiesla i bioetanolu, zwracając uwagę na kierunki badań zmierzających do zastąpienia tradycyjnych surowców nowymi, pozyskiwanymi z glonów lub roślin energetycznych,
• omówiono technologie przetwarzania odpadów komunalnych na biogaz oraz systemy wytwarzania biogazu rolniczego,
• scharakteryzowano procesy termochemiczne przetwarzania biomasy oraz metody konwersji uzyskanych produktów w paliwa syntetyczne, alkohole oraz wodór,
• wskazano kierunki rozwoju technologii biowodoru, w wyniku fermentacji ciemnej oraz fotofermentacji.


Do podręcznika dołączona jest płyta CD, która zawiera charakterystykę roślin energetycznych i biomasy odpadowej. Zawiera również przykłady obliczeń technologicznych dla wybranych rodzajów biopaliw, wraz z rozwiązaniami.

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: studentów kierunków inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz biotechnologia, dla których w standardach kształcenia przewidziano treści programowe dotyczące bioenergetyki, a także dla innych osób pragnących rozszerzać i uaktualniać swoją wiedzę w tym zakresie.(js)


Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju, Ewa Klimiuk, Małgorzata Pawłowska, Tomasz Pokój, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012, s. 325