banner


transform.Ukazał się nowy numer pisma interdyscyplinarnego Transformacje – wydawanego przez  Fundację Edukacyjną „Transformacje” oraz Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

W przedmowie redaktorzy tomu piszą, iż numer daje propozycję do dyskusji na temat idei transformacji jako swoistego paradygmatu pozwalającego w sposób bardziej adekwatny rozpoznawać i analizować zmiany, tranzycje, przeobrażenia.


Numer otwierają teksty Lecha Zachera (Transformacje świata i ludzi) oraz Wiesława Sztumskiego (Transformacja nowym paradygmatem rewolucji społecznej).

Redakcja szczególną uwagę przywiązuje do transformacji kulturowych, co znalazło wyraz w tekstach sześciu autorów na ten temat . (Tadeusza Miczki, Aleksandry Kunce, Ilony Copik, Joanny Kuźnickiej, Marioli Sułkowskiej-Janowskiej oraz Moniki Miczki-Pajestki).

Jak zwykle, część numeru dotyczy problematyki mediów, informacji i komunikacji. Piszą na ten temat: Urszula Żydek-Bednarczuk, Bogdan Zeler, Barbara Orzeł, Magdalena Piłat-Borcuch, Artur Borcuch, Edward Karolczuk, Wiktor Szewczak i Janusz Golinowski.


O poszukiwaniu nowych idei w ekonomii i marketingu traktują teksty Wiesława Sztumskiego, Lechosława Garbarskiego, Karoliny Dziwak i Jana Fazlagićia.


Numer kończą  tematy przyszłościowe – poczynając od porównawczego omówienia niektórych współczesnych wizji przyszłości (Małgorzata Molęda-Zdziech), poprzez  przepowiednie (Dorota Brylla) i folklorystyczne opowieści (Agnieszka Przybyła-Dumin), a kończąc na omówieniu roli komórek macierzystych w biomedycynie (Zbigniew Boruczkowski, Katarzyna Pawelec, Maciej Boruczkowski, Dominika Gładysz).

 

Transformacje 1-2(76-77), Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Warszawa 2013, s. 477