banner

 

Podręczniki dopuszczane przez władze oświatowe do nauczania są nieaktualne i nieekonomiczne ze względu na błyskawiczne tempo zmian, modernizacji, wprowadzania ulepszeń oraz nowych funkcji: komputerów, urządzeń, badań i technologii. Nowa forma podręczników pozwoli na sprawne nauczanie i łatwy dostęp do aktualnej wiedzy w szkolnictwie wyższym.

Jak można napisać podręczniki do różnych dziedzin nauki, które z założenia mają być użytkowane przez wiele lat? Jak je napisać, aby były stale aktualne, podczas gdy niemal każdego dnia wdrażane są nowe badania, technologie, urządzenia, modernizacje, programy itd.? Podręczniki i książki, dopuszczane przez instytucje odpowiedzialne za szkolnictwo każdego szczebla przewidziane są na kilka czy kilkanaście lat użytkowania. A tak naprawdę informacje w nich zawarte przestają być bieżące po kilku czy kilkunastu tygodniach.

W wielu dziedzinach nauki tempo zmian, odkryć i wprowadzanie nowych metod badawczych jest bardzo szybkie. Dlatego też przedstawione w książkach i podręcznikach technologie, innowacje, modernizacje, rozwiązania inżynieryjne, techniki badawcze itd., od momentu złożenia książki w drukarni aż do chwili wydania, kolportażu i dostania się w ręce czytelnika, mogą ewoluować. A te zmiany, już uwzględnione, mogłyby przynieść bardziej ekonomiczne i nowsze rozwiązania oraz zastosowania.


Doczekaliśmy czasów, w których zalewa nas fala zbędnych, nieaktualnych i błędnych opracowań sprawiających, że marnujemy zbyt dużo czasu na dotarcie do sedna interesujących nas wiadomości. Instytucje odpowiedzialne za szkolnictwo i oświatę nie spełniają swojego zadania i nie szukają sposobu, aby umożliwić uczniom i studentom łatwego i szybkiego dotarcia do czytelnych i aktualnych wiadomości. Nie nadążają także z przekazem informacji o aktualnej myśli technicznej i technologii ery komputerowej. Era technologii komputerowej, nawigacji i łączności satelitarnej, inżynierii genetycznej, fizyki jądrowej, biotechnologii, najnowszych myśli technologicznych i rozwiązań inżynieryjnych wymusza na instytucjach oświatowych nową formę przekazu wiedzy za pomocą książek i podręczników - formę, gdzie na bieżąco można nowelizować i korygować aktualne dane, odkrycia, czy modernizacje i wskazywać na nowe zastosowania tych odkryć czy technologii we wszystkich gałęziach gospodarki i dziedzinach nauki.


Władze oświatowe doprowadziły do tego, że w zakresie przekazu aktualnych informacji na temat nowinek i odkryć technicznych, technologicznych, elektronicznych, inżynieryjnych itd., rolę edukacyjną spełniają czasopisma popularno-naukowe i ulotki reklamowe firm z branży komputerowej, sprzętu RTV, telefonii komórkowej etc. Szkolnictwo na każdym szczeblu potrzebuje nowoczesnej formy podręczników, w których studenci i uczniowie znajdą kompleksową wiedzę: od pomysłu i prototypu, aż po zastosowania, aktualizacje, modernizacje danych urządzeń, badań, odkryć, technologii - zawsze aktualne opracowania i wiadomości. Szkolnictwo każdego szczebla potrzebuje podręczników i książek z aktualizatorami.

Wymuszanie aktualizacji

Podręczniki i książki muszą ewoluować wraz z szalonym tempem zmian, wdrożeń i modernizacji.

Jak długo aktualna będzie książka czy podręcznik o tematyce: - inżynieria genetyczna i genetyka molekularna wczoraj i dziś - funkcje i nowinki techniczne najnowszego komputera - najnowsze technologie i rozwiązania architektoniczne stosowane w budownictwie - jakie dowody możemy uzyskać dzięki badaniom genetycznym - metody leczenia raka - technologie stosowane w dzisiejszej chirurgii urazowej, transplantologii, implantologii - co nowego w chirurgii plastycznej, kosmetologii i stomatologii
- odkrycia, urządzenia i technologie, które rewolucjonizują przemysł, naukę i społeczno-kulturowy rozwój człowieka - sprzęt RTV, który zasługuje na miano hitu XXI wieku?

Skala i tempo odkryć naukowych, zmian, metod badawczych oraz wynalazków, które możemy uzyskać dzięki współczesnej nauce i technologiom, są ogromne. W związku z tym wymuszają ciągłe aktualizacje publikacji, zwłaszcza z dziedzin takich jak: informatyka, inżynieria genetyczna, genetyka molekularna, fizyka, chemia, medycyna, farmacja, stomatologia, biotechnologia, kryminalistyka, archeologia, geologia, antropologia, astronomia, kosmetologia, ochrona środowiska, itd.

Praktycznym rozstrzygnięciem tej kwestii byłoby publikowanie podręczników i książek w formie elektronicznej i drukowanej z aktualizatorami. Rozwiązanie to dawałoby możliwość uzupełniania teorii na bieżąco na podstawie najnowszych wyników badań, nowych odkryć, faktów i dowodów. Aktualizacje pozwalałby na poszerzanie teorii o najnowsze modernizacje czy technologie, nowe dane, odkrycia, fakty i dowody oraz umożliwiłyby obalenie lub potwierdzenie słuszności danej hipotezy.

Natomiast podręczniki wydawane w formie drukowanej powinny zawierać aneks z informacją o tym, iż dana książka powstała w oparciu o odkrycia, modernizacje, technologie, fakty i dowody, jakimi nauka w owej dziedzinie dysponowała w momencie wydania książki (np. czerwiec 2010 r.).

Nowe podejście

Podręczniki i książki wydawane w obecnej formie nie są w stanie sprostać potrzebom przekazu informacji o aktualnym postępie, odkryciach, wynikach badań oraz nowościach technicznych, technologicznych i elektronicznych urządzeniach itd.


Dlatego proponuję nową formę przekazu aktualnej wiedzy naukowej na dwóch płaszczyznach.

  1. Podręczniki i książki elektroniczne z aktualizatorem, w których niemal każdego dnia można aktualizować wiedzę - korygować lub uzupełniać o najnowsze dane, odkrycia i technologie.

  2. Podręczniki i książki wydawane w formie drukowanej z aktualizatorem, składające się z dwóch części.
    - Pierwsza część książki zawiera główne założenia, niezmienne reguły: prototyp, pierwotne znaczenie, przeznaczenie i zastosowanie danej technologii, wynalazku, badania czy urządzenia oraz potwierdzone przez naukę fakty i dowody na dany temat. Ta część książki jest niezmienna, dlatego zawsze aktualna.

- Druga część książki ma formę segregatora (lub skoroszytu), do którego raz, np. w miesiącu, można dołączyć kolejne strony czy rozdziały książki z datami, bieżącymi danymi i informacjami o: wynikach badań, nowych funkcjach maszyn, odkryciach i zastosowaniach nowych urządzeń, maszyn, procesorów, technologii, wybiegających w przyszłość technologiach, planach, projektach, etc.


Podręczniki i książki z aktualizatorem to patent na kompleksowy, zawsze aktualny i czytelny przekaz wiedzy w trzech wymiarach: 1. Opis od pomysłu po wykonanie, innowacje, zastosowania i funkcje 2. Kształcenie przez obraz i film. 3. Dołączanie kolejnych rozdziałów z zawsze aktualną datą i wiedzą na dany temat.


Nieustanne zmiany, szalony postęp nauki, wdrażanie nowych technologii sprawiły, że dziedziny takie jak przykładowo informatyka muszą mieć jeden uniwersalny podręcznik z aktualizatorem, z którego mogą korzystać uczniowie szkół średnich i i studenci oraz specjaliści różnych branż i zawodów. Taki podręcznik musi zawierać kompleksową wiedzę: od pomysłu, prototypu, po najnowsze funkcje, zastosowania, innowacje i programy

  • opis działania, konstrukcje komputera i wszystkich urządzeń z nim współgrających

  • porównania najstarszych i najnowszych urządzeń

  • chronologiczną kolejność powstawania i wdrażania poszczególnych innowacji, urządzeń i programów komputera tak, by odbiorca miał pełny obraz tego, jakie w danym okresie powstały urządzenia, innowacje czy programy,

  • na co użytkownik musi zwracać uwagę kupując nowy komputer dostosowany do swoich potrzeb, jakie programy może dokupić do swojego komputera by go usprawnić,

  • jak można wykorzystać realistyczną grafikę czy niezliczoną ilość wciąż przybywających funkcji komputera,

  • uczeń, student i specjalista w danej branży musi wiedzieć czy informacje zawarte w tym podręczniku to najnowsze osiągnięcia, zastosowania, funkcje i programy komputerów, oraz to jak najnowsze funkcje i programy można wykorzystać w swoim kierunku nauki czy zawodzie.

Ważna też forma

Zarówno forma elektroniczna jak i drukowana książek z aktualizatorem powinna być ilustrowana infografiką, diagramami, przekrojami i uzupełniona o filmy czy dyskietki, na których można zobaczyć sposób działania, funkcje, modernizacje, najnowsze urządzenia, technologie i metody badawcze etc. Infografika, przekroje, diagramy, obrazy, obserwacja, dźwięki połączone z ciekawym opisem to najbardziej efektywna forma kształcenia z pełnym wykorzystaniem i usprawnianiem naszego umysłu za pomocą wszystkich zmysłów (wiedział o tym Leonardo da Vinci ponad pięćset lat temu).

Nowy wymiar podręczników znajdzie zastosowanie w dziedzinach nauki, w których myśl techniczna, badania czy technologie „mają krótki okres ważności", gdzie kilka czy kilkanaście razy w roku trzeba uzupełniać książki najnowszymi odkryciami, badaniami, technologiami, wynalazkami, urządzeniami i modernizacjami.

Podręczniki i książki z aktualizatorem opublikowane w formie elektronicznej i drukowanej mogą znaleźć zastosowanie w następujących dziedzinach nauki i literaturze fachowej: medycynie, informatyce, genetyce, fizyce, chemii, biologii, farmacji, budownictwie, architekturze, biotechnologii, przemyśle komputerowym, motoryzacyjnym, elektronicznym, kosmetycznym itd.

Forma podręczników z aktualizatorami to również sposób na bieżące uzupełnianie wiedzy i dokształcanie nie tylko dla uczniów i studentów, ale również nauczycieli i wykładowców.

Kadra nauczycieli i wykładowców musi mieć również łatwy dostęp do materiałów z aktualnym stanem wiedzy, najnowszych odkryciach, badaniach, urządzeniach, technologiach, modernizacjach etc., z których może czerpać aktualną wiedze by następnie przekazać ją swoim uczniom i studentom.


Książki i podręczniki z aktualizatorami wydawane w formie elektronicznej i drukowanej to nie tylko sposób na szybkie i sprawne dotarcie do aktualnej wiedzy na każdym szczeblu nauczania, nowy i sprawny wymiar szkolnictwa, ale również sposób na przekazanie bieżącej wiedzy i informacji w literaturze fachowej dla: naukowców, specjalistów, inżynierów, lekarzy, farmaceutów, genetyków, chemików, fizyków, konstruktorów, programistów, kosmetologów, chirurgów plastycznych, placówek badawczych, laboratoriów i firm, które nieustannie wdrażają nowe produkty, technologie, patenty i urządzenia.


Zaoszczędzić czas i trud


O ile prostsze byłoby dotarcie do potrzebnych nam wiadomości gdyby ukazały się podręczniki i książki z aktualizatorami o następującej tematyce:

- kolejne funkcje lub zastosowania wyświetlacza 3D, procesorów sześciordzeniowych, detektorów, mobilnych laptopów, ekranów dotykowych

- od powstania i pierwotnego zastosowania komputera po jego dzisiejsze funkcje i zastosowania

- inżynieria genetyczna od powstania po technologie i zastosowania w: medycynie, ewolucjonizmie, rolnictwie, sądownictwie, kryminalistyce, archeologii, historii, kosmetologii wczoraj i dziś.

- od prototypów i zasad działania po najnowsze urządzenia, funkcje i zastosowania komputera, telefonii komórkowej i nawigacji satelitarnej.

- funkcje i zastosowanie Internetu w gospodarce, nauce i społeczno-kulturowym rozwoju człowieka.

- materiały, maszyny, rozwiązania inżynieryjne, architektoniczne w nowoczesnym budownictwie.

- urządzenia, technologie, maszyny, metody badawcze, nowa generacja leków, najnowsze (czy niekonwencjonalne) metody leczenia itd. Takich przykładów jak te możemy mnożyć tysiące.

- komputer od prototypu po najnowsze funkcje i programy

- najnowsze osiągnięcia, technologie, metody leczenia i specyfiki koncernów farmaceutycznych i kosmetycznych.

- najnowsze technologie wykorzystywane do produkcji materiałów i urządzeń używanych w chirurgii urazowej i kosmetycznej.

- w jakich gałęziach gospodarki, dziedzinach nauki i społeczno-kulturowego rozwoju ludzkości znalazły zastosowanie komputery, Internet, inżynieria genetyczna, genetyka molekularna, fizyka jądrową, fizyka molekularna, biotechnologie, łączność i nawigacja satelitarna, światłowody, motoryzacja, medycyna, kosmetologia, rolnictwo, budownictwo, obrazy radarowe (SIR).
Skutkiem ubocznym przestarzałego systemu przekazywania wiedzy, jest zaśmiecanie naszego umysłu masą zbędnych i nieaktualnych informacji. Czy w dobie tak szalonego tempa rozwoju badań, osiągnięć technicznych, elektronicznych i technologii możemy sobie pozwolić na marnowanie czasu by dotrzeć do potrzebnych nam informacji z powodu złego systemu przekazywania wiedzy?


Dzięki nowoczesnej formie wydawniczej, którą proponuje uczniowie i studenci nie musieliby tracić bezowocnie czasu na dotarcie do aktualnej wiedzy i marnować pieniędzy na kupowanie kilkunastu pozycji, jeżeli mieliby dostęp do zawsze bieżących informacji zgodnych z aktualnym stanem wiedzy naukowej w jednej książce przez kilkadziesiąt lat. Wystarczy tylko dopisać kolejny rozdział z aktualną datą umieść w segregatorze i podręcznik czy książka z aktualizatorem nadal będzie spełniała swoje zadanie.


Barbara Walczak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oem software