banner

 Zwyciężczynią została nasza autorka, Marta Kamieniak z Radomia, absolwentka SGGW. Jej praca magisterska pt. "Autotroficzne usuwanie azotu w odniesieniu do wydajności procesu i jego charakterystyki mikrobiologicznej" to opracowanie nowatorskiej technologii poprawiającej wydajność oczyszczania wody przy jednoczesnym obniżeniu kosztów procesu. Poparta badaniami jest gotowym rozwiązaniem, które z powodzeniem można szybko wprowadzić w życie.
Laureatami dwóch nagród głównych są: Łukasz Nowak z Gdańska, absolwent Politechniki Gdańskiej (za pracę magisterską pt. "Detekcja ryb w środowisku wodnym za pomocą spektroskopii impedancyjnej") oraz Wojciech Szlawski z Uniwersytetu Łódzkiego (za pracę magisterską pt."Odpowiedzialność międzynarodowa w prawie kosmicznym").
Pierwsza z tych prac prezentuje nowatorski, nie wykorzystywany jak dotąd nigdzie na świecie, system zliczania przepływających ryb techniką spektroskopii impedancyjnej. Pozyskana w ten sposób wiedza odnośnie stanu ilościowego zasobów ryb oraz kierunków rozwojowych, jakim ten stan podlega, stanowi podstawę dla działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym zmianom w środowisku wodnym powodującym nadmierną jego eksploatację.
Druga jest poświęcona odpowiedzialności człowieka za eksploatację przestrzeni kosmicznej. Kosmiczne śmieci czy znajdujące się w kosmosie źródła energii nuklearnej stanowią coraz większy problem. Autor precyzyjnie ocenia stan i możliwości unormowania problemu odpowiedzialności oraz wskazuje przyszłe kierunki rozwoju międzynarodowego prawa kosmicznego.
Jury przyznało także dwie nagrody specjalne.

Pierwszą otrzymała Małgorzata Płaczek za pracę magisterską "Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i w Niemczech". Praca omawia podobieństwa i różnice dotyczące możliwości rozwoju elektrowni wiatrowych w obu krajach w kontekście środowiskowym, prawnym, ekonomicznym i technologicznym. Drugą nagrodę odebrała Agata Kapturowska. Jej praca pt. "Ocena zdolności szczepów z rodzaju Lactobacillus do obniżania zawartości ochratoksyny A w środowisku" omawia szczepy, które cechują się dobrą wydajnością syntezy biomasy oraz wysoką dynamiką syntezy kwasu mlekowego i kwasu octowego do produkcji preparatów do kiszenia pasz.
oem software