banner

 

Autorzy sprawozdania ujawniają odnotowany ostatnio znaczny wzrost w branży produktów i usług ekologicznych, wzrost zainteresowania zrównoważoną produkcją wśród konsumentów oraz wskazują, w jaki sposób różnorodność biologiczna może wiązać się z możliwościami biznesowymi na rynku wartym potencjalnie 2-6 biliony USD do 2050 r.

Przedstawiają oni siedem głównych zaleceń dla przedsiębiorstw i wzywają środowisko księgowych oraz podmioty zajmujące się sprawozdawczością finansową do opracowania wspólnych norm oceny skutków różnorodności biologicznej oraz do opracowania nowych narzędzi służących temu celowi. „Ekonomika ekosystemów i różnorodności biologicznej z punktu widzenia przedsiębiorstw" to część sprawozdania syntetycznego oceniającego ekonomikę ekosystemów i różnorodności biologicznej (TEEB), które ma zostać przedstawione na konferencji stron Konwencji o różnorodności biologicznej w japońskiej Nagoi w październiku 2010 r. 

Komisarz UE ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Mimo kilku sukcesów odniesionych na szczeblu lokalnym oraz mimo rosnącej świadomości na temat problemu utraty różnorodności biologicznej wydaje się, że tempo tego procesu na świecie nie maleje. To sprawozdanie pokazuje jednak, że przedsiębiorstwa mogą nam pomóc, a namacalne przykłady takich przedsiębiorstw, których rozwój nie szkodzi naszej bezcennej planecie, są dla mnie budujące."

Koordynujący badanie TEEB Pavan Sukhdev powiedział: „Dzięki pracom realizowanym w ramach TEEB i innych inicjatyw, coraz bardziej widoczne staje się znaczenie gospodarcze różnorodności biologicznej i ekosystemów. Jest rzeczą oczywistą, że niektóre przedsiębiorstwa w niektórych sektorach i na niektórych kontynentach słuchają naszego przesłania i działają tak, aby budować bardziej zrównoważone firmy, godne dwudziestego pierwszego wieku."

Główne propozycje dla przedsiębiorstw

Część TEEB poświęcona przedsiębiorczości zawiera zalecenia dotyczące szeregu działań, które pomogą przedsiębiorstwom zmniejszyć zagrożenie, jakie ich działalność stanowi dla różnorodności biologicznej, a także wykorzystać potencjał biznesowy z jakim wiążą się funkcje ekosystemu:

  1. Ocena wpływu działalności przedsiębiorstwa na różnorodność biologiczną i funkcje ekosystemu (BES) oraz ocena zależności od nich

  2. Ocena ryzyka i potencjału biznesowego związanych z tym wpływem i zależnościami

  3. Opracowanie systemów informacyjnych BES, wyznaczenie celów zgodnie z zasadami SMART, pomiar i ocena wyników, oraz przygotowanie sprawozdań na ich temat

  4. Podjęcie działań w celu uniknięcia, zminimalizowania oraz złagodzenia zagrożeń BES, w tym - w stosownych przypadkach - zastosowanie rekompensat niepieniężnych („kompensacja")

  5. Korzystanie z nadarzających się okazji biznesowych BES, takich jak oszczędności, nowe produkty i nowe rynki

  6. Włączenie strategii biznesowej i działań biznesowych BES do inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

  7. Współpraca z innymi przedsiębiorstwami oraz zainteresowanymi stronami z organów rządowych, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w pracy nad udoskonaleniem wytycznych i polityki BES.

Różnorodność biologiczna - korzyści dla przedsiębiorstw

W sprawozdaniu stwierdzono, że choć znaczna liczba przedsiębiorstw w swoich sprawozdaniach traktuje kwestię różnorodności biologicznej zdawkowo, rośnie liczba podmiotów mających świadomość potencjalnych korzyści. Różnorodność biologiczna i funkcje ekosystemu kryją w sobie szanse dla wszystkich branż, a uwzględnienie ich w swojej działalności może być źródłem sporej wartości dodanej zapewniając równowagę łańcucha dostaw, umożliwiając tworzenie nowych produktów, tworzenie i penetrowanie nowych rynków oraz przyciągnięcie nowych klientów.

Strategie pozwalające zarządzać zagrożeniami związanymi z różnorodnością biologiczną i ekosystemem mogą być również pomocne przy wyszukiwaniu nowych możliwości biznesowych, takich jak obniżenie kosztów produkcji poprzez wydajniejsze wykorzystanie zasobów, rozwój i wprowadzenie na rynek nieszkodliwych technologii, przygotowywanie projektów służących ograniczeniu wpływu na środowisko i zarządzanie nimi, oraz świadczenie profesjonalnych usług w zakresie oceny ryzyka i zarządzania nim.

Prognozy opracowane przez PricewaterhouseCoopers na temat „globalnego potencjału biznesowego w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (w tym energii, lasów, żywności i rolnictwa, wody i metali)" wskazują na istnienie potencjału rynkowego rzędu 2-6 bilionów USD do 2050 r. (przy założeniu, że ceny z 2008 r. utrzymają się na niezmienionym poziomie). Niemal połowę tego potencjału stanowią „dodatkowe inwestycje w sektor energii związane z obniżaniem emisji dwutlenku węgla". Według danych zebranych przez organizację Forest Trends i inicjatywę Ecosystem Marketplace rynki usług z zakresu różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu rosną:

  • rynek certyfikowanych produktów rolnych wyceniono w 2008 r. na ponad 40 miliardów USD i oczekuje się, że jego wartość wzrośnie do 210 miliardów USD w 2020 r., a w 2050 r. może osiągnąć 900 miliardów USD.

  • płatności za funkcje ekosystemu takie jak funkcje ekosystemu związane z wodą oraz zarządzanie działami wodnymi w 2008 r. opiewają na zaledwie 5 miliardów USD, ale oczekuje się, że do 2050 r. będą warte ogółem 30 miliardów. 

Sumując...

Aktywa naturalne i pochodzące z natury na naszej planecie - od pojedynczych gatunków po ekosystemy, takiej jak lasy, rafy koralowe, słodka woda i gleby - kurczą się w zastraszającym tempie. Utrata różnorodności oznacza każdego roku miliardowe koszty dla światowej gospodarki, co ma niekorzystny wpływ na gospodarki, perspektywy biznesowe i możliwość walki z ubóstwem.

TEEB - ekonomika ekosystemów i różnorodności biologicznej - to projekt finansowany przez Komisję Europejską i władze krajowe, w tym rządy Niemiec, Norwegii i Zjednoczonego Królestwa, którego celem jest opracowanie argumentów ekonomicznych mających wspomóc gospodarki na etapie przełomowych wyborów i zmian strategicznych podejmowanych w ramach walki z panującym kryzysem oraz pozwalających udoskonalić sposób zarządzania aktywami pochodzącymi z natury. Ostateczne sprawozdanie syntetyczne zostanie opublikowane w ramach TEEB, jeszcze przed zjazdem Konwencji o różnorodności biologicznej w japońskiej Nagoi pod koniec tego roku.Sprawozdanie TEEB poświęcone przedsiębiorczości dostępne jest pod adresem:

http://www.teebweb.org/

Unijna platforma biznesu i różnorodności biologicznej:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html

 

oem software