banner

Instytut Spraw Publicznych we współpracy z MPiPS zorganizowały 12.06.08. w Warszawie seminarium na temat skutków wdrażania dyrektywy usługowej dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.06. dotycząca usług na rynku wewnętrznym ma zapewnić swobodny przepływ usług w krajach UE. Dyrektywa nie ma jednak zastosowania do usług socjalnych użyteczności publicznej (np. budownictwo socjalne, prowadzenie domów pomocy społecznej). Ponadto na poziomie wspólnotowym usługi socjalne użyteczności publicznej nadal nie zostały zdefiniowane. W związku z tym konieczne jest zdefiniowanie także w polskim prawie zarówno usług użyteczności publicznej, jak i usług socjalnych, szczególnie tych świadczonych przez podmioty non-profit z trzeciego sektora. Organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa społeczne w obecnym stanie prawnym mogą świadczyć usługi socjalne zarówno w formule działalności gospodarczej, jak i odpłatnej działalności (statutowej) pożytku publicznego. Sytuację komplikuje ponadto orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. ETS orzekł bowiem, że wszelka działalność polegająca na dostarczaniu dóbr i usług na danym rynku stanowi działalność gospodarczą, niezależnie od statusu prawnego podmiotu, który ich dostarcza i sposobu w jaki jest finansowany. Trybunał orzekł, że usługi świadczone odpłatnie muszą być uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu Traktatu Rzymskiego