banner

Nagrody premiera

Autor: red. 2008-04-05

18 marca br. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk wyróżnił za osiągnięcia dokonane w 2006 r. ponad 40 naukowców i 3 zespoły badawcze.

Laureaci nagród Prezesa Rady Ministrów za rok 2006

Za wybitny dorobek naukowy

1. prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Najwyższej klasy specjalista w dziedzinie biochemii i badań strukturalnych związków izoprenoidowych. Głównym tematem jego badań stały się poliprenole i dolichole – grupy związków roślinnych, odgrywające bardzo istną rolę w żywej komórce. Dorobek naukowy profesora liczy ponad 160 prac doświadczalnych, kilkanaście przeglądowych oraz rozdziały w opracowaniach monograficznych i encyklopediach. Ogromną zasługą profesora było skatalogowanie związków roślinnych, którymi się zajmował, w zależności od subtelnych różnic w budowie ich molekuł i opracowanie metod ich pozyskiwania z naturalnych źródeł. Profesor stworzył także jedyną w Polsce i unikalną na świecie ogromną kolekcję czystych prenoli i dolicholi naturalnego pochodzenia.

2. prof. dr inż. Henryk Górecki – Akademia Górniczo-Hutnicza
Jeden z pionierów polskiej automatyki, twórca Krakowskiej Szkoły Automatyki,
z której wyszło wielu wybitnych automatyków. Wypromował 78 doktorów i 33 doktorów habilitowanych, z których 20 jest profesorami w Polsce, USA, Meksyku, Australii, Kanadzie, Szwecji. Autor monografii Analiza i synteza układów regulacji z opóźnieniami (1971 r.). Ta i inne prace profesora były cytowane jako pionierskie w materiałach światowej organizacji automatyki IFAC. Wykaz publikacji profesora obejmuje 176 pozycji, w tym 29 monografii, książek i podręczników, wydanych w Polsce i za granicą przez wiodące wydawnictwa naukowe i techniczne. Wiele prac prowadzonych pod kierunkiem profesora wykorzystano w przemyśle, m.in. chemicznym, metalurgicznym. Według opracowanej przez profesora teorii, która posłużyła mu do opracowania profesjonalnego pakietu oprogramowania, wykonano m.in. projekty na zlecenie UNIDO dla kilku krajów w zakresie rozwoju przemysłu chemicznego.

3. ks. prof. dr hab. Michał Heller – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Przyrodnik, filozof, astronom, humanista i teolog. Interdyscyplinarny charakter prowadzonych przez niego badań obejmuje kosmologię relatywistyczną, filozofię, historię nauki oraz teorię relacji między nauką, filozofią i teologią. Naukowe badania koncentruje na geometrycznych i empirycznych podstawach kosmologii i fizyki, ostatnio głównie na zastosowaniach do tych dziedzin niekomutatywnej geometrii. W latach 70. zainicjował nowy kierunek badań dotyczący stochastycznych aspektów kosmologii. Badania te prowadzi wspólnie z fizykami z krakowskiego ośrodka akademickiego oraz matematykami z ośrodka warszawskiego. Niezwykle ważnym obszarem zainteresowań, definiowanym przez ks. profesora jako badanie filozofii w nauce – w odróżnieniu od filozofii nauki – jest wydobywanie filozoficznych aspektów nauki i naukowych filozofii. Tym kwestiom poświęcone są ostatnie książki: Szczęście w przestrzeniach Banacha, Wszechświat, czas, wieczność, Nauka i wyobraźnia.{mospagebreak}

4. prof. dr hab. Józef Siciak – Uniwersytet Jagielloński
Od początku pracy naukowej, tj. od 1954 roku, związany z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kontynuując dzieło zapoczątkowane przez prof. Franciszka Leję, stworzył znaną i wysoko cenioną na świecie Krakowską Szkołę Funkcji Analitycznych. Jest światowej sławy specjalistą w zakresie analizy zespolonej.
Autor ponad 80 prac naukowych, w tym wielu o znaczeniu fundamentalnym w tej dziedzinie. Prace o funkcjach oddzielnie analitycznych przyniosły profesorowi światowy rozgłos i dały mu wiodącą pozycję w dziedzinie współczesnej analizy zespolonej. Stały się punktem wyjścia do dalszych badań dla wielu wybitnych specjalistów na świecie, w szczególności we Francji, Japonii, Niemczech, Szwecji i USA. Z 17 wypromowanych przez profesora doktorów 6 zostało profesorami i stworzyło własne szkoły naukowe, rozwijając i poszerzając dzieło swojego mistrza.

II. Za wybitne osiągnięcie naukowe

1. dr hab. med. Maciej Tadeusz Małecki – Collegium Medicum UJ
Przedmiotem osiągnięcia jest cykl 10 publikacji dotyczących podłoża molekularnego cukrzycy i jej powikłań. Wyniki badań dr. Małeckiego dają możliwości optymalizacji leczenia cukrzycy, a także zapobiegania jej powikłaniom.
2. prof. dr hab. Roman Michałowski – Uniwersytet Warszawski
Przedmiotem osiągnięcia jest wydana w 2005 r. monografia Zjazd Gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego, która jest zwieńczeniem cyklu badań nad dziejami Kościoła i państwa. Wykorzystując bogate źródła międzynarodowe, autor prezentuje nową interpretację powstania państwa polskiego, erygowania polskiej metropolii i jej miejsca na mapie Europy na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia.
3. prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – Politechnika Gdańska
Przedmiotem osiągnięcia są nowe rozwiązania metodyczne w zakresie analityki chemicznej i ich wykorzystanie w badaniach środowiska i żywności. Łączą one wyniki prac podstawowych w zakresie chemii analitycznej z zastosowaniem ich w praktyce analitycznej. Opublikowane w 2006 r. w cyklu 26 prac w czasopismach międzynarodowych wysokiej rangi są trwałym wkładem w naukę światową w zakresie chemii analitycznej.
4. prof. dr hab. Piotr Piotrowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Przedmiotem osiągnięcia jest wydana w 2005 r. praca Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989. Jest to pierwsza w piśmiennictwie próba syntezy historii sztuki nowoczesnej tego regionu, głównie Czechosłowacji, Polski i Węgier, ale także Bułgarii, Rumunii i Jugosławii.
5. dr hab. med. Anetta Undas – Collegium Medicum UJ
Przedmiot osiągnięcia stanowią wyniki badań prowadzonych przez autorkę i jej współpracowników dotyczące czynników wpływających na strukturę fibryny u osób zdrowych oraz pacjentów z chorobą wieńcową. Ustalenie nieznanych dotąd, potencjalnie niekorzystnie działających, tzw. nowych czynników ryzyka choroby wieńcowej oraz nowych niezależnych od cholesterolu działań leków obniżających jego stężenie, zwłaszcza statyn, zostało przeprowadzone dzięki zastosowaniu oryginalnych metod i stworzeniu nowego warsztatu prowadzenia badań klinicznych. {mospagebreak}

III. Za rozprawy habilitacyjne

1. dr hab. inż. Piotr Formanowicz z Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej za rozprawę na temat problemów sekwencjonowania łańcuchów DNA.
2. dr hab. med. Bohdan Górski z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za rozprawę dotyczącą genów BRCA1 I BRCA2 związanych ze zwiększonym ryzykiem raka piersi w populacji polskiej.
3. dr hab. Marek Jeziński z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rozprawę dotyczącą marketingu politycznego.
4. dr hab. Piotr Kossacki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za rozprawę dotyczącą struktur półprzewodnikowych
5. dr hab. med. Katarzyna Koziak z I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Warszawie za rozprawę dotyczącą kluczowego enzymu naczyniowego regulującego czynność płytek krwi.
6. dr hab. Jakub Malik z Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za rozprawę będącą nową interpretacją „Lalki" Boleslawa Prusa.
7. dr hab. Izabela Justyna Nowak z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za rozprawę dotyczącą nanoporowatych materiałów.
8. dr hab. Dorota Zięba z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej
w Krakowie za rozprawę dotyczącą roli leptyny.

IV. Za rozprawy doktorskie

1. dr Anna Brożek z Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
2. dr inż. Grzegorz Budzyń z Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej
3. dr inż. Piotr Czech z Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach
4. dr Marcin Czepelak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
5. dr Anna Drożak z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
6. dr Ernest Grodner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
7. dr Dominik Gront z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
8. dr inż. Dorota Gulbinowicz z Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
9. dr inż. Anna Jasińska z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
10. dr med. Michał Kaliszan z Akademii Medycznej w Gdańsku.
11. dr Katarzyna Kaliszewska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
12. dr Ewelina Knapska z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN
13. dr Joanna Kostylew z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
14. dr Łukasz Kulas z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
15. dr inż. Dariusz Makowski z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki Politechniki Łódzkiej
16. dr Krzysztof Matuszek z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
17. dr inż. Anna Aleksandra Michrowska z Instytutu Chemii Organicznej PAN
18. dr med. Michał Mikula z Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
19. dr Natalia Rozwadowska z Instytutu Genetyki Człowieka PAN
20. dr Paweł Siedlecki z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
21. dr inż. Monika Stefańska-Kądziela z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej
22. dr Błażej Szablikowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
23. dr Piotr Śniedziewski z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
24. dr inż.Agata Trzęsowska z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
25. dr Joanna Wolszczak-Derlacz z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
26. dr Szymon Ziętkiewicz z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego – Akademii Medycznej w Gdańsku {mospagebreak}

V. Za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne

1. Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Leona Gradonia – Politechnika Warszawska - I nagroda za opracowanie i wdrożenie w dużej skali nowych, oryginalnych układów filtracyjnych do wentylacji układów korbowodowych silników Diesla. Efektem zastosowania tych układów jest likwidacja kancerogennych substancji powstających z sadzy oraz mgły olejowej. Osiągnięcie ma rangę innowacji światowej i zostało przyjęte do produkcji przez czołowego producenta światowego silników Diesla, tj. amerykański koncern Cummins. Umożliwia też produkcję tych nowoczesnych filtrów przez nowe podmioty gospodarcze w kraju.
2. Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Edwarda Chlebusa – Politechnika Wrocławska - II nagroda za opracowanie i wdrażanie technologii przyrostowych nowych produktów. Zespół wprowadza zastosowanie technologii informatycznych przy projektowaniu i wytwarzaniu nowych wyrobów, doskonaląc i skracając znacznie czas ich projektowania konstrukcyjnego, wytwarzanie prototypów i serii informacyjnych. Umożliwia wprowadzenie na rynek nowych produktów, m.in. przez przedsiębiorstwa branży elektrotechnicznej, elektronicznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, aparatury medycznej.
3. dr hab. inż. Jerzy Krupka – Politechnika Warszawska - II nagroda za opracowanie i wdrożenie unikalnych metod pomiarowych do badań elektromagnetycznych właściwości materiałów w paśmie mikrofalowym. Produkowane jednostkowo – zgodnie z wymaganiami odbiorców – rezonatory pomiarowe wraz z oprogramowaniem sprzedawane są przez polską firmę QWED do kilkudziesięciu znanych firm i instytutów na całym świecie. Poza efektami ekonomicznymi – jako produkty zaawansowanej technologii – promują w świecie polską myśl techniczną.
4. Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jerzego Gębickiego – Politechnika Łódzka - III nagroda za odkrycie, badania poznawczo-rozwojowe i wdrożenie innowacyjnych produktów medycznych opartych na wybranych solach pirydyniowych.
W efekcie produkowany jest na rynek polski i krajów ościennych nietoksyczny lek śródbłonkowy o potencjale przeciwzapalnym oraz innowacyjne produkty o wysokich walorach ochronnych.