banner

Rada Ministrów 8.05.07. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

 Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość ogłoszenia upadłości prywatnych szkół wyższych. Są one nastawione na osiąganie zysku, nie ma zatem powodu, by nie przyznać im zdolności upadłościowej. W razie niewypłacalności uczelni niepublicznych ich wierzycieli trzeba chronić na równi z wierzycielami przedsiębiorstw. Projekt zakłada, że przedsiębiorcy, którzy są zadłużeni przejściowo i w niewielkim stopniu, będą mogli przeprowadzić postępowanie naprawcze. Zgodę na to będzie wydawał sąd na wniosek dłużnika, po oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie przewiduje się obowiązkowego zabezpieczenia majątku dłużnika, jeśli wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Wyznaczeni przez sąd tymczasowi nadzorcy sądowi i zarządcy przymusowi, którzy zabezpieczają majątek dłużników, będą mogli składać wnioski o pozbawienie ich prawa do prowadzenia działalności gospodarczej. Z roku do 3 lat wydłużono możliwość orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużników. Projekt noweli zabezpiecza prawa wierzycieli, których wierzytelności są sporne. Chroni też wierzycieli, gdy małżonkowie zdecydują się na rozdzielność majątkową przed ogłoszeniem upadłości. Oznacza to, że mimo rozdzielności majątkowej małżonkowie będą ponosili współodpowiedzialność za długi jednego z nich. Będzie to także dotyczyć osób rozwiedzionych i żyjących w separacji. Projekt nowelizacji przewiduje, że sąd drugiej instancji w ciągu miesiąca będzie musiał rozpatrzyć zażalenie dotyczące ogłoszenia upadłości. Przyspieszy to znacznie postępowanie, gdyż obecnie sąd nie ma na to ściśle wyznaczonego terminu. Uchylenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez sąd drugiej instancji nie będzie skutkować unieważnieniem dotychczasowych czynności procesowych i zwrotem majątku dłużnikowi. Przedsiębiorca będzie mógł też złożyć zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza, który zdecydował o wypowiedzeniu umowy najmu lub dzierżawy zawartej z kontrahentem. W projekcie nowej ustawy nie ma zamkniętego katalogu składników kosztów postępowania upadłościowego. Za niewypłacalnego zostanie uznany każdy niespłacający zobowiązań pieniężnych, których termin płatności minął.