banner

Rada Ministrów na posiedzeniu 15.07.08. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska. Nowe przepisy dotyczą podporządkowania rozwoju gospodarczego na obszarach Natura 2000 do wymogów zrównoważonego rozwoju. Przewidziane w projekcie ustawy ograniczenia użytkowania terenów przeznaczonych pod zabudowę z przypisaną jej infrastrukturą techniczną, komunikacyjną, turystyczną i edukacyjną będą korzystnie wpływać na rozwój regionalny. Przewidziano, że regionalny dyrektor ochrony środowiska będzie jedynym organem, który może uznać jakiś obszar za rezerwat przyrody. Z nim też powinny być uzgadniane wszystkie opracowania planistyczne związane z tworzeniem, likwidacją lub zmianą granic rezerwatów. Nowe przepisy określają, że plany ochrony ustanowione dla parków narodowych, krajobrazowych lub rezerwatów wchodzących w granice obszaru Natura 2000 będą mogły zastąpić plan ochrony tego terenu. Konieczne jest jednak, by plany te uwzględniały wszystkie wymagania dotyczące terenów Natura 2000. W procesie tworzenia planów przewidziano udział społeczności lokalnych. Proponowane rozwiązania spowodują obniżenie kosztów zarządzania, tak siecią Natura 2000, jak i całej ochrony przyrody w kraju, m.in. dzięki rezygnacji z dublowania się zadań lub planów ochrony dla tych samych obszarów Natura 2000. Nowe rozwiązania pozwolą ponadto zminimalizować konflikty różnych instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie obszarami. Zgodnie z przepisami, z dyrektorem parku narodowego będą ustalane plany zakładania lasów w otulinie parków narodowych. Plany i opracowania planistyczne dotyczące obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, zakładania lasów w otulinie tych rezerwatów będą musiały uzyskać zgodę regionalnego dyrektora ochrony środowiska.