banner


GUS opublikował 15 lutego 2013 najnowszy raport Nauka i technika w 2011. Poniżej podajemy dane odnoszące się do dzialalności B+R.


Nakłady wewnętrzne na badania i prace rozwojowe (GERD) w 2011 r. wyniosły 11 687 mln zł.

Liczba osób zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w Polsce w 2011 r. osiągnęła poziom 134,6 tys. osób, w tym pracowników naukowo-badawczych (badaczy) – 100,7 tys. osób. Zatrudnienie w działalności B+R w ekwiwalentach pełnego czasu pracy wyniosło 85,2 tys. EPC, w tym pracowników naukowo- -badawczych – 64,1 tys. EPC.


Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB w 2011 r. sięgała 0,77%. Od 2007 r. odnotowano wzrost wskaźnika o 35,1% (o 0,2 p. proc.). W 2010 r. Polska klasyfikowana była na 20. pozycji wśród krajów UE pod względem wskaźnika intensywności prac B+R, który był dla Polski 2,7 razy niższy niż dla całej Unii.


W 2011 r. na 1000 pracujących – zatrudnionych w B+R było 5,3
(w EPC). Wskaźnik ten w 2011 r. był ponad dwukrotnie niższy niż dla całej UE (12,0). W 2010 r. Polska była sklasyfikowana na 24. pozycji wśród krajów Unii pod względem wielkości zatrudnienia w działalności badawczej i rozwojowej (w EPC) na 1000 pracujących oraz na 22. pozycji pod względem zatrudnienia badaczy (w EPC) na 1000 pracujących.


Liczba osób, które stanowiły zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) wyniosła w 2011 r. 7,5 mln. Najistotniejsza grupa osób stanowiąca tzw. rdzeń zasobów, czyli osób, które posiadają wykształcenie wyższe i pracują dla nauki i techniki, osiągnęła poziom 3,2 mln osób.

Nakłady wewnętrzne na badania i prace rozwojowe przypadające na 1 zatrudnionego w 2011 r. Wyniosły 137,1 tys. zł/EPC.

Środki wyasygnowane przez rząd na naukę (dział 730) w 2011 r. wyniosły 4 510,9 mln zł i stanowiły 1,4% planowanych wydatków budżetu państwa.


W 2011 r. największe nakłady przypadły na nauki inżynieryjne i techniczne – 5,5 mld zł, nauki przyrodnicze – 3,0 mld zł, medyczne i nauki o zdrowiu – 1,3 mld zł. Na pozostałe grupy nauk (rolnicze, społeczne i humanistyczne) przeznaczono w sumie ok. 1,9 mld zł. Na 1 zatrudnionego w naukach inżynieryjnych i technicznych poniesiono nakłady sięgające 175,6 tys. zł/EPC, w naukach przyrodniczych – 172,0 tys. zł/EPC, w medycznych i naukach o zdrowiu – 114,9 tys. zł/EPC, w rolniczych – 139,0 tys. zł/EPC, w społecznych – 64,7 tys. zł/EPC, a w humanistycznych – 43,0 tys. zł/EPC.

Udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe sektora przedsiębiorstw w nakładach krajowych ogółem w 2011 r. sięgał 30,1% (BERD=3,5 mld zł). Udział środków przedsiębiorstw krajowych w finansowaniu działalności B+R wyniósł 28,1% (3,3 mld zł).

W przedsiębiorstwach odnotowano największe zaangażowanie środków własnych w prace badawcze i rozwojowe – 80,3%. Na 1 zatrudnionego w sektorze przedsiębiorstw

w 2011 r. poniesiono 180,3 tys. zł/EPC, z czego 21,9 tys. zł/EPC stanowiły środki budżetowe.

Udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe sektora rządowego w nakładach krajowych ogółem w 2011 r. sięgał 34,6% (GOVERD=4,0 mld zł).

Nakłady instytutów naukowych PAN i instytutów badawczych poniesione na B+R stanowiły 33,4% GERD ogółem, z czego instytuty naukowe PAN – 32,1%, zaś instytuty badawcze – 67,9%. Podmioty te otrzymały 41,8% wszystkich bezpośrednich dotacji budżetowych na działalność badawczą i rozwojową.

Na 1 zatrudnionego w instytutach naukowych PAN poniesiono 207,2 tys. zł/EPC, z czego 153,5 tys. zł/EPC stanowiły środki budżetowe, a w instytutach badawczych odpowiednio 186,5 tys. zł/EPC, z czego 111,5 tys. zł/EPC stanowiły środki budżetowe.

Udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe sektora szkolnictwa wyższego w nakładach krajowych ogółem w 2011 r. sięgał 35,1% (HERD=4,1 mld zł). Spośród 133 publicznych szkół wyższych, funkcjonujących na początku roku akademickiego 2010/2011, nakłady na prace badawcze i rozwojowe wykazało 105

(78,9%), natomiast spośród 314 niepublicznych szkół wyższych – 92 (29,3%).

W sektorze szkolnictwa wyższego głównym źródłem finansowania badań i prac rozwojowych były środki budżetowe; ich udział w ogólnym finansowaniu wyniósł 72,2%.

Spośród wszystkich sektorów środki KE oraz budżetowe przeznaczone na projekty współfinansowane ze środków UE najsilniej determinowały nakłady na prace badawcze i rozwojowe w podmiotach sektora szkolnictwa wyższego, w tym w publicznych szkołach wyższych (odpowiednio 47,6% ogółu środków podmiotów sektora i 45,1% publicznych szkół wyższych).

Na 1 zatrudnionego w sektorze szkolnictwa wyższego w 2011 r. poniesiono 92,9 tys. zł/EPC, z czego 67,1 tys. zł/EPC stanowiły środki budżetowe.


Udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe sektora prywatnych instytucji niekomercyjnych w nakładach krajowych ogółem w 2011 r. był marginalny i wyniósł 0,2% (PNP=0,03 mld zł).


Pełen raport dostępny pod adresem: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_800_PLK_HTML.htm