banner

 
Do udziału w czterech konkursach NCN: na finansowanie projektów badawczych (ogólnym), dla osób rozpoczynających karierę naukową posiadających stopień naukowy doktora, dla osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora oraz na finansowanie projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych zakwalifikowano 7826 spośród 7890 złożonych w formie elektronicznej wniosków.

Po raz pierwszy w konkursach na finansowanie projektów badawczych wśród podmiotów, które mogą ubiegać się o środki znalazły się osoby fizyczne i to właśnie tego rodzaju wnioski składano najczęściej. Łącznie NCN rozpatruje 1473 podania od osób fizycznych, które ubiegają się o niemal 250 milionów złotych. Statystycznie wnioski osób fizycznych opiewają na sumy mniejsze niż wnioski składane przez pozostałe podmioty - niemal 19% wniosków opiewa na niecałe 10% wnioskowanych środków.

„W tej formie o finansowanie ubiegają się najczęściej doktoranci polskich uczelni, którzy nie są formalnie pracownikami uczelni, ale chcą prowadzić badania, np. związane z ich rozprawą doktorską. Tę opcję wybierają również niezależni naukowcy, którzy nie są obecnie zatrudnieni w żadnym podmiocie uprawnionym do finansowania, ale mają dobry pomysł i chcą samodzielnie pozyskać środki na badania" - podkreśla Justyna Woźniakowska, zastępca dyrektora NCN.

Większość wniosków o finansowanie projektów badawczych spłynęła z jednostek naukowych sektora publicznego, czyli z podmiotów dysponujących tradycyjnie dużym zapleczem badawczym (uczelnie, instytuty badawcze). Stanowiły one niemal 68% (5306 z ogólnej liczby 7826) wszystkich otrzymanych przez NCN i zakwalifikowanych do udziału w konkursach wniosków. Najwięcej, bo aż 263 wnioski złożyli naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Collegium Medicum, co stanowi w przybliżeniu 3,36% wszystkich rozpatrywanych podań. Z ramienia drugiego w kolejności Uniwersytetu Warszawskiego spłynęło 238 wniosków (ok. 3,04%), zaś zajmujący trzecią pozycję naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu złożyli do NCN 215 wniosków (ok. 2,75%). Pozostałe miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły uniwersytety i uczelnie techniczne. Uczelnie publiczne ubiegają się łącznie o finansowanie niemal 4,5 tysiąca projektów na kwotę 1,48 miliarda złotych.

Wnioskodawcy, którzy złożyli najwięcej wniosków w ramach pierwszych konkursów NCN (z wyłączeniem osób fizycznych):

Nazwa jednostki

Liczba złożonych wniosków

% w stosunku do ogólnej liczby wniosków rozpatrywanych w ramach czterech konkursów NCN

  1. Uniwersytet Jagielloński

(wraz z Collegium Medicum UJ)

263

(CM - 86)

3,36

(CM - 1,10)

  1. Uniwersytet Warszawski

238

3,04

  1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

215

2,75

  1. Akademia Górniczo-Hutnicza

213

2,72

  1. Politechnika Łódzka

192

2,45

  1. Politechnika Warszawska

161

2,06

  1. Politechnika Śląska

147

1,88

  1. Uniwersytet Łódzki

124

1,58

  1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wraz z Collegium Medicum w Bydgoszczy)

124

(CM w Bydgoszczy - 24)

1,58

(CM w Bydgoszczy - 0,31)

  1. Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

118

118

1,51

1,51Wnioski o finansowanie przygotowane przez jednostki naukowe sektora niepublicznego stanowią niecałe 12% (930 z ogólnej liczby 7826) wszystkich złożonych do NCN i zakwalifikowanych o udziału w konkursach wniosków. W tej kategorii o finansowanie w wysokości niemal 40 milionów złotych ubiegają się przedstawiciele instytutów badawczych, uczelni niepublicznych, muzeów oraz innych jednostek prowadzących badania naukowe, które nie są finansowane z budżetu państwa. Wśród uczelni prywatnych najwięcej wniosków złożyły Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie (ok. 0,58%), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (ok. 0,33%) oraz Akademia Leona Koźmińskiego (ok. 0,19%).

W ramach konkursów NCN, do których nabór zakończył się 17 czerwca 2011 r. polscy naukowcy wnioskowali o przyznanie ponad 2,5 miliarda złotych na badania podstawowe. Łączna pula tych konkursów to ponad 500 milionów złotych. Wyniki będą znane w październiku 2011 r. (za NCN)