banner

>

>

Narodowe Centrum Nauki zamyka kolejne edycje konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA oraz SONATA BIS. Naukowcy otrzymają w sumie 295,6 mln zł.

We wszystkich czterech konkursach o środki na badania podstawowe ubiegało się łącznie 4232 naukowców. Nieco ponad 3 tysiące wniosków złożono w grupach nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz nauk o życiu (NZ), dla których wyniki właśnie zostały ogłoszone. Listy laureatów w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS) będą znane do końca listopada, po zakończeniu prac wszystkich zespołów ekspertów oceniających wnioski. Do rozdzielenia w tym dziale nauk pozostały jeszcze ponad 54 mln zł, o które ubiega się 1178 naukowców.

Nowością wśród rozstrzygniętych konkursów jest SONATA BIS, skierowany do naukowców do 10 lat po doktoracie. Mogli oni ubiegać się o finansowanie projektów, w których zaplanowali stworzenie nowego zespołu badawczego pod własnym kierownictwem, złożonego z naukowców posiadających co najwyżej stopień doktora. Spośród 270 wniosków złożonych ogółem w konkursie SONATA BIS, 42 projekty zostaną sfinansowane w grupach nauk ST i NZ. Ich kierownicy zrealizują badania za niemal 48,3 mln zł.

OPUS to najbardziej ogólny ze wszystkich konkursów NCN, tradycyjnie również z największym budżetem. Może w nim startować każdy naukowiec, bez względu na wiek, posiadany stopień, tytuł czy też etap rozwoju kariery naukowej. W rozstrzygniętej właśnie edycji do NCN spłynęło łącznie 1851 wniosków. Do finansowania w grupach nauk ST i NZ zakwalifikowano 346 z nich na kwotę 182,8 mln zł.

W konkursie PRELUDIUM o pieniądze na badania ubiegali się naukowcy rozpoczynający swoje kariery, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. W tej kategorii swoje pomysły w większości zgłaszają młodzi naukowcy, studenci studiów doktoranckich. Do NCN w ramach PRELUDIUM 3 wpłynęły 1622 wnioski. Do finansowania zakwalifikowano w grupach nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu 302 projekty, o wartości nieco ponad 32 mln zł.

SONATA to z kolei konkurs dla osób posiadających stopień naukowy doktora od co najwyżej pięciu lat. W tej edycji badacze, którzy ukończyli doktorat w latach 2007-2012 mogli ubiegać się o środki finansowe na stworzenie rozwiązania metodologicznego umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań lub zakup nowoczesnej aparatury. NCN otrzymało w tym konkursie 489 wniosków, w grupie nauk ST i NZ finansowanie przyznano 80 wnioskom, na kwotę 32,5 mln zł.

- Współczynnik sukcesu w grupach nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu wyniósł nieco ponad 25%, co oznacza, że co czwarty wnioskujący otrzyma pieniądze na przeprowadzenie zaplanowanych badań. To bardzo wysoki wynik, ale trzeba pamiętać, że to dane dla dwóch z trzech grup nauk – podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor NCN.

Najwyższe finansowanie w grupie nauk ścisłych i technicznych, ponad 2,3 mln zł, otrzymał projekt, który będzie zrealizowany w ramach konkursu OPUS przez zespół pod kierownictwem prof. Jana Holnickiego-Szulca z IPPT PAN. Naukowcy będą pracować nad adaptacyjną absorpcją udaru (AIA - Adaptive Impact Absorption) oraz przeprowadzą studium wykonalności jej zastosowania do redukcji szkód w kolizjach transportowych. W grupie nauk o życiu rekordowe pod względem wysokości finansowania są badania prowadzone przez prof. Sławomira Wołczyńskiego z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (konkurs OPUS). Za niemal 1,2 mln zł zrealizuje on projekt pt. Udział antropogennych ksenobiotyków w rozwoju niepłodności męskiej.

Konkursy OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 i SONATA BIS 1 zostały ogłoszone w marcu tego roku, nabór wniosków zakończono 19 czerwca.

Pełna lista laureatów konkursów w grupach nauk ST i NZ znajduje się na stronie http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-11-21-wyniki-konkursow-st-nz

>