Wspólny protest

Utworzono: poniedziałek, 29 kwiecień 2013 ANNA LESZKOWSKA Drukuj E-mail


Wspólny protest KRASP, KRZaSP oraz Parlamentu Studentów RP

W ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumencie z dnia 15 marca 2013 r. zatytułowanym „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw” znalazło się m. in. następujące stwierdzenie:

(…) Proponuje się zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi dla Komitetu Polityki Naukowej wprowadzić zasadę rotacyjnego przewodniczenia pracom Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z opinią Komitetu Polityki Naukowej zasada ta może być upowszechniana jako dobra praktyka także wobec innych ciał kolegialnych o podobnym charakterze. Zakłada się, że pełnienie funkcji przewodniczącego będzie powierzane na okres 6 miesięcy osobie wybranej przez członków Rady. (…)

  1. Jako reprezentanci podmiotów ustawowo uprawnionych do wyboru swoich przedstawicieli wchodzących w skład RGNiSW ogłaszamy nasz stanowczy protest przeciwko tej zaskakującej propozycji, uzasadnionej w dokumencie ministerialnym rzekomą analogią pomiędzy Radą i Komitetem Polityki Naukowej.

Zgodnie z ustawą: Rada jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego. (…) Rada współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa (…). Katalog ustawowych zadań Komitetu dotyczących wyłącznie rozwoju nauki i innowacyjności, adresowanych jedynie do ministra właściwego do spraw nauki, obejmuje m. in.: (…) udzielanie pomocy Ministrowi oraz opiniowanie planów działalności i merytoryczną ocenę sprawozdań z działalności Centrum Nauki i Centrum Rozwoju (…).
Wynika z tego, że Rada i Komitet to dwa zasadniczo różne organy o różnej tożsamości i innych zadaniach adresowanych do w ogólności innych podmiotów. Rada i Komitet są umocowane na podstawie dwóch różnych ustaw.

Członkowie Rady, ze względu na jej przedstawicielski charakter, są wybierani przez podmioty reprezentatywne dla społeczności akademickiej i naukowej oraz instytucji badawczych i pracodawców. Członkowie Komitetu, który jest organem sztabowym Ministra, są powoływani przez niego.

  1. Zgodnie z ustawowym umocowaniem Rady jest ona organem opiniodawczym działającym na rzecz m. in. zainteresowanych ministerstw, parlamentarzystów, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. (…) Rada przedstawia ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego propozycje dotyczące wzorcowych opisów efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, samodzielnie współpracując w tym zakresie z uczelniami wszystkich typów i ich instytucjonalną reprezentacją. W ustawowym katalogu zadań Rady nie ma funkcji doradczych.

  1. Wieloletnie, cenione przez społeczność akademicką i naukową, tradycje i dorobek RGNiSW (wcześniej RGSW) oraz charakter jej umocowania ustawowego wskazują, że bez żadnej wątpliwości zasadniczym przymiotem warunkującym możliwość wypełniania zadań jest autonomia członków Rady i jej instytucjonalna niezależność, respektowana przez wszystkie poprzednie rządy. Potwierdzeniem tej niezależności jest ustawowe prawo Rady do uchwalania własnego statutu, określającego zasady wyboru i działania jej organów.

  1. Uważamy, że ogłoszony przez Panią Minister Barbarę Kudrycką zamiar narzucenia Radzie rozwiązań organizacyjnych obcych jej tradycji i sprzecznych z jej publiczną rolą jest w istocie próbą pozbawienia tożsamości i podmiotowości RGNiSW, skutkującą ograniczeniem jej zdolności operacyjnych i odbierającej Radzie możliwości efektywnej realizacji wielu istotnych jej zadań.

  1. W przekonaniu, że następstwem proponowanej zmiany będzie podporządkowanie Ministrowi działania Rady i zredukowanie jej roli do funkcji organu doradczego, którym Rada nie jest i nigdy nie była, zwracamy się do Pana Premiera z apelem o spowodowanie odrzucenia przez Rząd zamiaru przekształcenia RGNiSW w sposób zapowiedziany w projekcie dokumentu rządowego.

prof. Waldemar Tłokiński - Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich  prof. Wiesław Banyś - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Piotr Müller - Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

 

Warszawa, 4 kwietnia 2013 r.

Odsłony: 2101
Our website is protected by DMC Firewall!