banner

 Drugiego czerwca 2014 na forum ONZ przedstawiono  I projekt (tzw. Zero Draft) Celów Trwałego Rozwoju (Introduction and Proposed Goals and Targets on Sustainable Development Goals – SDGs – for the Post-2015 Development Agenda)


Liczący 21 stron dokument jest wynikiem żmudnych prac 30-osobowej ONZ-owskiej międzyrządowej Otwartej Grupy Roboczej (Open Working Group on SDGs), wybranej spomiędzy 70 członków NZ (Decyzja ZO NZ nr 67/555 z 22.01.2013 r., A/67/L.48/rev.1). Polska dzieli w niej miejsce z Rumunią. Pracami OWG kierują współprzewodniczący, stali przedstawiciele Kenii i Węgier przy ONZ (odpowiednio amb. Macharia Kamau i amb. Csaba Korosi).

Końcowy projekt SDGs został przedłożony pod obrady 69. Sesji ZO we wrześniu br. celem dalszej dyskusji przed przewidywanym przyjęciem na Szczycie NZ we wrześniu 2015 r. Przewodniczącym tej Sesji ZO był reprezentant Afryki (Subsaharyjskiej), min. SZ Ugandy - Mr. Sam Kutesa.


Wspomniany  dokument składa się z części wprowadzającej, wyszczególnienia 17 proponowanych celów (obszarów koncentracji – focus areas) wraz z ok. 200 targetami oraz (wymienionych w ramach celu nr 17) - środków implementacji – Means of Implementation – MOIs, tj. zaleceń odnoszących się do polityki makroekonomiczej, np. podatków, zobowiązań dot. pomocy rozwojowej, eliminacji subsydiów paliwowych, powszechnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacji (ICT).


Proponowana lista celów
do osiągnięcia do 2030 r.:

- wykorzenienie ubóstwa we wszystkich jego formach i wszędzie na świecie;

- wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i jakości wyżywienia (nutrition) dla wszystkich;

- zdrowe życie  dla wszystkich ludzi we wszystkich grupach wiekowych;

- dobrej jakości edukacja dla wszystkich;

- równość płci, pełne upodmiotowienie kobiet i dziewcząt;

- powszechna dostępność do wody i urządzeń sanitarnych;

- zapewnienie wszystkim dostępu po przystępnej cenie do nieprzerwanych i jednocześnie nowoczesnych usług w zakresie energii;

- promowanie silnego, inkluzyjnego i stabilnego wzrostu gospodarczego i przyzwoitej pracy dla wszystkich;

- promowanie trwałej industrializacji;

- zmniejszenie nierówności  wewnątrz- i między krajami;

- budowanie inkluzywnych, bezpiecznych i trwałych miast i osiedli ludzkich;

- propagowanie oszczędnych wzorców konsumpcji i produkcji;
 

- promowanie działań na wszystkich szczeblach zapobiegających zmianom klimatu;

- racjonalne gospodarowanie rybołówstwem, tudzież innymi zasobami mórz i oceanów;

- ochrona i odbudowa ekosystemów ziemskich i powstrzymanie strat w bioróżnorodności;

- osiągnięcie w sposób pokojowy spójnych społeczności, rządów prawa, efektywnych i sprawnych instytucji;

- wzmocnienie i uwydatnienie środków implementacji (MOIs) i globalnego partnerstwa na rzecz trwałego rozwoju.

 

W piśmie z 2.06.br. przedstawiającym Zero Draft, współprzewodniczący OWG podkreślili m.in., że zgodnie z Rio+20 Outcome Document  „The Future We Want” z czerwca 2012 r.(para. 247), cele SDGs powinny być: „zorientowane na działanie, treściwe, ograniczone liczbowo, łatwe do zrozumienia, wyrażające ludzkie aspiracje, posiadać globalny zasięg i zdolność uniwersalnego zastosowania we wszystkich krajach, z uwzględnieniem zróżnicowanych realiów narodowych, organizacyjnych, stopnia rozwoju, jak też narodowych polityk i priorytetów”.

 

Prace nad finalizacją Celów SDGs przypadają na trudny okres w stosunkach międzynarodowych i wewnętrznych wielu państw i regionów geograficznych, w tym w Afryce. Tym bardziej zasługują one, jak i zastosowana metodologia na wnikliwe przeanalizowanie i wzięcie pod uwagę we wszystkich krajach.
Lesław Michnowski

 

www.devex.com/news/why-agreeing-on-new-post-2015-develeopment-goals-is-‘complicated