Wybory w PTE

Utworzono: sobota, 30 maj 2015 ANNA LESZKOWSKA Drukuj E-mail


Na XXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jaki odbył się w Warszawie w dniach 28-29.05.15 wybrano nowe władze Towarzystwa. Funkcję prezesa ekonomiści ponownie powierzyli prof. Elżbiecie Mączyńskiej. Wiceprezesami zostali: prof. Bogusław Fiedor i prof. Bogdan Ślusarz. Funkcję sekretarza generalnego objęła dr Beata Majecka.

 

Na Zjeździe przyjęto także uchwałę programową, której treść zamieszczamy poniżej.


Uchwała programowa XXI Zjazdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z dnia 29 maja 2015 r.

 

 

  1. Nawiązując do ponad 200-letniej tradycji zorganizowanego ruchu ekonomistów na ziemiach polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) podkreśla swoje dążenie do utrzymania integracji środowiska polskich ekonomistów, których łączy więź wspólnych, zawodowych zainteresowań i wspólna troska o rozwój kraju. PTE podkreśla też swój charakter stowarzyszenia apolitycznego i pluralistycznego. Jest i pozostanie otwarte dla wszystkich polskich ekonomistów: o różnych korzeniach i tradycjach, różnych pokoleń, z wszystkich regionów kraju i działających za granicą, o różnych poglądach i ekonomicznych specjalnościach, zajmujących się zarówno praktyką gospodarczą, jak i nauką, którym są bliskie, ujęte w statucie PTE, cele i zasady współdziałania. PTE będzie kultywowało tę różnorodność jako istotną cechę swej tożsamości i rozwojową szansę.
     
  2. W poczuciu świadomości ogromnego tempa przemian we współczesnym świecie, w związku z upowszechnianiem się nowej, informacyjnej cywilizacji, a także nasilającego się pojęciowego zamieszania wokół nowych zjawisk i form życia gospodarczego, PTE, jako organizacja pożytku publicznego, widzi konieczność szerzenia aktualnej wiedzy ekonomicznej, uwzględniającej stojące przed krajem rozwojowe wyzwania. W tym celu PTE będzie:

-     nadal organizować kongresy polskich ekonomistów, krajowe i regionalne konferencje, seminaria itp.,

-     rozwijać działalność wydawniczą,

-     kontynuować organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

-     podejmować inicjatywy w zakresie specjalnych programów szkoleń, w tym przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej,

-     rozwijać kulturę myślenia strategicznego polskiego społeczeństwa,

-     kontynuować działania w zakresie edukacji ekonomicznej społeczeństwa, edukacji dla przedsiębiorczości itp.
 

3. Kolejnym, głównym kierunkiem aktywności PTE będzie prezentowanie opinii i stanowisk, dotyczących aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz perspektyw rozwoju kraju. W szczególności PTE zamierza oferować społeczeństwu profesjonalną pomoc w zrozumieniu i rozwiązywaniu najważniejszych problemów poprzez:

-     organizowanie debat i dyskusji na temat ważnych i aktualnych dla Polski problemów gospodarczych i społecznych z uwzględnieniem różnych nurtów szkół ekonomicznych,

-     upowszechnianie tych debat, a więc zamieszczanie z nich stenogramów na stronie internetowej PTE, poprzez transmitowanie debat przez Internet itp.,

-     stworzenie stałego zespołu (think tank) złożonego z wybitnych członków PTE, który na blogu PTE zamieszczać będzie stanowiska i opinie w sprawach bieżących,

-     przygotowywanie raportów na temat aktualnych problemów ekonomicznych kraju.


4. PTE powinno być otwarte na przedsiębiorców i ułatwiać rozwiązywanie ich problemów. Powinno sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej oraz rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Powinno zachęcać pracodawców do korzystania z usług eksperckich i doradczych oferowanych przez PTE.


5. PTE będzie nadal rozwijało i umacniało aktywność młodzieży w dziedzinie ekonomii. Pozytywnie oceniając doświadczenia związane z Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej oraz utrzymując więzi z jej laureatami i finalistami, za niezbędne uważa wdrażanie różnych form popularyzacji działań PTE wśród lokalnych społeczności. W tym celu zamierza m.in. rozwijać współpracę z nauczycielami przedmiotów ekonomicznych. PTE powinno stanowić płaszczyznę dla współpracy kół naukowych, organizacji doktorantów itd.


6. Ważnym wkładem PTE w upowszechnianie wiedzy ekonomicznej jest działalność wydawnicza. W efekcie uruchomienia własnej oficyny wydawniczej nastąpił ilościowy wzrost publikacji książkowych, które spotykają się z dużym zainteresowaniem czytelników. Ponadto PTE partycypuje w wydawaniu dwumiesięcznika „Ekonomista”. Wewnętrznym wydawnictwem wspomagającym działalność PTE jest „Biuletyn PTE”, który powinien docierać do wszystkich Kół i którego ukazywanie się powinno usprawnić współpracę między Oddziałami. Wszystkie te formy działalności wydawniczej powinny być utrzymywane i rozwijane. Na uwagę i wsparcie zasługuje również aktywność wydawnicza Oddziałów w postaci publikacji czasopism, książek i regionalnych biuletynów.


7. PTE pozytywnie ocenia doświadczenia wynikające z decentralizacji struktury organizacyjnej stowarzyszenia. Uzyskana samodzielność Oddziałów przyczyniła się do rozwijania regionalnych inicjatyw. Decentralizacja powinna sprzyjać dalszemu pogłębianiu współpracy pomiędzy poszczególnymi Oddziałami, a także współpracy pomiędzy Oddziałami a Zarządem Krajowym w celu uzyskania efektu synergii sieciowej. Współpraca może przybierać takie formy jak:

-   tworzenie konsorcjów przy ubieganiu się o fundusze unijne,

-   wspólne aplikowanie o granty,

- wykorzystywanie struktury sieciowej dla prowadzenia szkoleń na zlecenie urzędów centralnych, studiów podyplomowych, szkół itp.

Zarząd Krajowy powinien pełnić funkcje koordynacyjne w zakresie realizacji tego rodzaju działań. Powinien zintensyfikować współpracę z Oddziałami poprzez organizowanie wyjazdowych posiedzeń ZK PTE bądź Prezydium ZK PTE w poszczególnych Oddziałach, poprzez prezentację dorobku Oddziałów na posiedzeniach ZK PTE, szersze włączanie Oddziałów w redagowanie Biuletynu PTE, regularne organizowanie spotkań dyrektorów Oddziału itp.


8. W zakresie doskonalenia komunikowania się PTE z otoczeniem konieczny jest skuteczny dostęp do mediów oraz wykorzystywanie różnorodnych form systematycznego współdziałania z telewizją, radiem i prasą. Rozwijana będzie dbałość o witrynę internetową i poszerzanie jej zawartości o problematykę edukacyjną.


9. Za sprawę istotną PTE uważa dalsze współdziałanie z organizacjami społecznymi m.in. z: Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Zrzeszeniem Prawników Polskich. Należy dążyć do wypracowywania wspólnych stanowisk czy podejmowania wspólnych inicjatyw. PTE pozostaje otwarte na współpracę z innymi organizacjami i przedstawicielami różnych grup zawodowych.


10. PTE będzie dążyć do umacniania pozycji polskich ekonomistów na arenie międzynarodowej poprzez zwiększanie ich udziału w kongresach European Economic Association i International Economic Association (IEA). Należy odnotować rosnącą pozycję PTE jako członka IEA i lidera wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przyczyniło się do tego zorganizowane w Warszawie I Forum Prezesów organizacji ekonomicznych z tych krajów czy wydanie Biuletynu w języku angielskim. Należy kontynuować ten kierunek działań, organizując kolejne Forum połączone z konferencją międzynarodową.


11. Konieczne jest podjęcie działań mających na celu opracowanie historii PTE.


12. Członkowie PTE za sprawę zasadniczą uważają wzmacnianie wzajemnych, koleżeńskich więzi z pełnym przestrzeganiem zasad zawodowej etyki, tolerancji i wzajemnego szacunku dla prezentowanych poglądów.

 

Warszawa, 29 maja 2015 r.

Odsłony: 1620
Our website is protected by DMC Firewall!