banner


 Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5. Na liście laureatów znalazło się 157 naukowców z całej Polski.

 

We wszystkich trzech konkursach ożono 760 wniosków, z czego finansowanie otrzymało ponad 20%. Tym samym średni współczynnik sukcesu, czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do liczby wszystkich złożonych wniosków wzrósł o ponad 7 punktów procentowych w stosunku do poprzednich edycji tych konkursów.

 

Wzrost wskaźnika sukcesu w rozstrzygniętych właśnie konkursach to pierwszy widoczny efekt zwiększenia budżetu NCN na 2016 r. o ponad 110 mln zł. Niemal całość tej kwoty zostanie przeznaczona na dotację celową, czyli bezpośrednie finansowanie polskich naukowców. Ponadto, w związku z zapowiadanym zwiększeniem budżetu, jeszcze w grudniu podjęliśmy decyzję o przywróceniu maksymalnego limitu wysokości kosztów pośrednich dla jednostek do 30%. Takie proporcje finansowania kosztów lepiej zabezpieczają środki konieczne do właściwej realizacji projektów, powinny również stanowić zachętę do zatrudniania naukowców zdobywających granty – podkreślił prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

 

W konkursie MAESTRO 7 o finansowanie starali się doświadczeni naukowcy. Zgodnie z ideą konkursu będą oni realizować pionierskie, ważne dla rozwoju nauki badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być istotne odkrycia naukowe. Na liście zwycięzców znalazło się 14 projektów, których kierownicy zrealizują badania za ponad 38 mln zł.
Najwyższe finansowanie w konkursie MAESTRO 7, w wysokości ponad 4 mln zł, otrzymał projekt pt. „Wzajemna zależność pomiędzy transportem białek mitochondrialnych i komórkową homeostazą białek”, kierowany przez prof. Agnieszkę Chacińską z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej.
Pozostałe projekty poruszają m.in. problematykę metabolizmu storczyków w ich naturalnym środowisku, relacji nieoznaczoności i splątania kwantowego, przyczyn zmienności gorących gwiazd czy wspólnot monastycznych we wschodnim Śródziemnomorzu od IV do VIII w. Wskaźnik sukcesu wszystkich wniosków złożonych w MAESTRO 7 wzrósł niemal o 4 punkty procentowe w porównaniu z konkursem MAESTRO 6 i wyniósł prawie 13%.

                                                                    

HARMONIA 7 to konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niewspółfinansowane ze środków zagranicznych. Polscy naukowcy wnioskują w nim o wsparcie dla badań realizowanych bezpośrednio we współpracy z partnerem z zagranicznej jednostki naukowej, w ramach programów lub inicjatyw obejmujących więcej krajów oraz z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, środki w wysokości niemal 36 mln zł otrzymają 52 projekty.
Wśród zakwalifikowanych do finansowania znalazły się m.in. projekt dotyczący transporterów leków i ich regulacji w stanach patologicznych wątroby, badania zmienności genetycznej i epigenetycznej w naturalnych populacjach trawy, projekt dotyczący wpływu globalnego ocieplenia i eutrofizacji na emisję metanu oraz jego znaczenia w sieci troficznej jezior czy badania ciemnej materii i czarnych dziur za pomocą misji kosmicznej Gaia.
Najwyższe finansowanie w konkursie zdobył projekt prof. Marka Pfütznera z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Badania nuklidów z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych w laboratorium CERN-ISOLDE”, na którego realizację NCN przeznaczyło niemal 1,5 mln zł.
Wskaźnik sukcesu w konkursie HARMONIA 7 wyniósł ponad 21%. To aż o sześć punktów procentowych więcej niż w poprzedniej edycji tego konkursu.

 

W konkursie SONATA BIS 5 Centrum finansuje projekty mające na celu tworzenie nowych zespołów badawczych, kierowane przez osoby posiadające przynajmniej stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach konkursu SONATA BIS 5 sfinansowanych zostanie aż 91 projektów o łącznej wartości przekraczającej 121,6 mln zł.
Projekt o największym budżecie w ramach tego konkursu zostanie zrealizowany przez dr Zofię Wodniecką-Chlipalską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, której zespół zbada wpływ krótko- i długotrwałego kontaktu z językiem na mechanizmy regulacji języka i procesy poznawcze osób dwujęzycznych. Realizacja tych badań będzie kosztować ponad 2,4 mln zł.
Inni laureaci zajmą się m.in. rolą kobiet w prekolumbijskim i wczesnokolonialnym Peru, etyką badań biomedycznych z udziałem dzieci, funkcjami oraz mechanizmami koordynacji akustycznej i wizualnej w sygnalizacji zwierząt oraz projektowaniem nowych struktur białkowych o ściśle określonych właściwościach z wykorzystaniem modeli parametrycznych. Wskaźnik sukcesu w konkursie SONATA BIS 5 wyniósł ponad 22%, a w stosunku do konkursu SONATA BIS 4 wzrósł o ponad 8 punktów procentowych.

 

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach rozstrzygniętych 29 stycznia znajdują się pod adresem: www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-01-29-maestro7-harmonia7-sonatabis5.