banner


270 mln zł przeznaczyło NCN na finansowanie zespołów badawczych, współpracę międzynarodową i projekty mistrzowskie.


O 270 mln złotych na projekty naukowe, tworzenie zespołów badawczych oraz współpracę międzynarodową mogą starać się naukowcy ze stopniem doktora oraz najbardziej doświadczeni badacze w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki. Agencja wykonawcza 14 czerwca ogłosiła konkursy Sonata 13, Sonata Bis 7, Maestro 9 oraz Harmonia 9.


- Nowością w ogłoszonych dziś konkursach jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikami projektów Sonata, Sonata Bis i Maestro. Może ona być przeprowadzona w języku angielskim, co umożliwi aplikowanie o te granty cudzoziemcom, których tak brakuje w wielu polskich jednostkach badawczych. Wprowadzamy także zasadę, że Zespół Ekspertów w naszym najbardziej prestiżowym konkursie Maestro będzie się składał w całości z naukowców spoza Polski, co, mamy nadzieję, dodatkowo podniesie jego poziom – informuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Już po raz trzynasty został otwarty nabór wniosków w konkursie Sonata, skierowanym do osób posiadających stopień doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Budżet konkursu wyniesie 70 mln zł. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji kierownik projektu musi wykazać od jednej do dziesięciu opublikowanych lub przyjętych do druku prac naukowych, z czego jedną powinien dołączyć do wniosku.

To już trzecia edycja konkursu Sonata, w której możliwe będzie wnioskowanie o pokrycie przez NCN kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika. Jednostka naukowa zatrudniająca badacza otrzyma od NCN fundusze, dzięki którym będzie mogła zatrudnić zastępstwo do prowadzenia zajęć, co umożliwi kierownikowi skupienie się na pracy nad projektem.

Sonata Bis jest konkursem mającym na celu powołanie nowego zespołu naukowego, kierowanego przez badacza, który stopień naukowy doktora uzyskał w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Również i ten konkurs umożliwia ubieganie się o obniżenie o połowę pensum dydaktycznego kierownika projektu. W siódmej edycji budżet programu zaplanowano na 120 mln zł.

Podobnie, jak w przypadku konkursu Sonata, również tutaj kierownik projektu musi wykazać publikację lub przyjęcie do druku swoich prac naukowych, w tym przypadku od trzech do siedmiu. Trzy najważniejsze publikacje należy dołączyć do wniosku. W tym roku w formularzu oceny konkursu Sonata Bis pojawi się dodatkowa pozycja: uzasadnienie powołania nowego zespołu naukowego.

Maestro jest konkursem przeznaczonym dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie projekty badawcze, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. W dziewiątej edycji rozdysponowane zostanie 40 mln zł.

Potencjalny kierownik projektu to osoba, która w ostatnich 10 latach opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (z czego trzy najważniejsze należy załączyć do wniosku), kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, a także wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej.

W konkursie uściślono niektóre kryteria oceny. Aby kierownik projektu mógł uzyskać najwyższą punktację za swoją aktywność naukową, musi wykazać się np. udziałem w panelach eksperckich międzynarodowych konkursów, wysoką cytowalnością prac, czy złożeniem w ostatnich dziesięciu latach wniosku do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), który dostał finansowanie lub przeszedł do drugiego etapu oceny.
Tym razem naukowcy starający się o ten mistrzowski grant będą musieli stanąć przed międzynarodowym panelem ekspertów już na pierwszym etapie oceny merytorycznej. W związku z tym, inaczej niż w większości konkursów NCN, także skrócony opis projektu trzeba będzie przygotować w języku angielskim.


Ogłoszona po raz dziewiąty Harmonia jest konkursem na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Jej budżet wyniesie w tym roku 40 mln zł.
Oprócz projektów prowadzonych w bezpośredniej kooperacji z zagranicznym partnerem, finansowane mogą być też badania odbywające się w ramach programów międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, a także prace polskich zespołów wykorzystujących wielkie międzynarodowe urządzenia badawcze.

Zarówno polski kierownik projektu, jak i wiodący partner, muszą wykazać od trzech do dziesięciu opublikowanych lub przyjętych do druku prac, z czego po trzy należy dołączyć do wniosku. Skrócony opis projektu należy przygotować w języku polskim.
Nabór projektów potrwa do 15 września 2017 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.