banner

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy Sonata 13, Sonata bis 7, Maestro 9 i Harmonia 9. Badaczom rozpoczynającym samodzielną karierę naukową, tworzącym zespoły badawcze, realizującym projekty we współpracy międzynarodowej oraz prowadzącym pionierskie badania naukowe przyznano 326 470 202 zł.

W wymienionych konkursach złożono łącznie 1234 wnioski, z czego do finansowania zakwalifikowano 301 projektów. W konkursach Sonata, Sonata bis i Harmonia współczynnik sukcesu wyniósł ok. 25%. Trudniej było uzyskać pozytywny wynik w konkursie Maestro, w którym finansowanie otrzymało 13% zgłoszonych projektów.

Maestro 9, Sonata 13, Sonata bis 7 i Harmonia 9 będą pierwszymi konkursami, w których zostanie wprowadzona zmiana dotycząca kwalifikowalności kosztów na realizację badań.

Chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom środowiska naukowego i stopniowo wprowadzać usprawnienia w procesie realizacji projektów badawczych. Dlatego, począwszy od rozstrzygniętych dzisiaj konkursów, koszty poniesione w projekcie będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania, a nie jak dotychczas dopiero po podpisaniu umowy – tłumaczy prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Ponieważ nieustannie dążymy do stworzenia nowoczesnego systemu grantowego, wprowadzamy też wiele innych ułatwień w procedurze składania wniosków oraz na etapie ich realizacji.

Sonata 13 to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie naukowców rozpoczynających samodzielną karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.
W tej edycji złożono 607 wniosków, z czego do finansowania wybrano 151. Na realizację projektów zostaną przekazane prawie 93 mln zł.

Sonata bis 7 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem nowo utworzonej grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Finansowanie o łącznej wartości niemal 155 mln zł otrzyma 86 z 338 zgłoszonych projektów.

Maestro 9 to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń.
W dziewiątej edycji konkursu finansowanie otrzyma 11 z 87 nadesłanych wniosków. Łącznie na realizację projektów zostanie przekazanych 39 mln zł.

Do konkursu Harmonia 9 można było zgłaszać projekty badawcze planowane w ramach współpracy międzynarodowej, która może polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i na wykorzystaniu przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
Do dziewiątej edycji konkursu zgłoszono 202 projekty, z których 53 otrzymają finansowanie o łącznej wartości ponad 40 mln zł.

Z listami rankingowymi wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach Sonata 13, Sonata bis 7, Maestro 9 i Harmonia 9 można zapoznać się na stronie NCN.