banner

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy Opus 15 i Preludium 15. W ramach pierwszego z nich naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. W drugim swoją szansę na kierowanie projektem badawczym mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln zł.

Konkurs Opus 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców.
Projekty w konkursie Opus mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Nie ma tu żadnych ograniczeń co do wysokości finansowania, natomiast na etapie oceny wniosku eksperci NCN sprawdzają, czy kosztorys jest prawidłowo skonstruowany i czy koszty są adekwatne do zakresu zadań planowanych w projekcie.

Konkurs Preludium 15 jest dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 15 czerwca 2018 r. nie będą jeszcze posiadały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. W zespole badawczym mogą być co najwyżej trzy osoby, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie. Budżet 15 edycji konkursu Preludium wyniesie 30 mln zł.

W ogłoszonych właśnie konkursach Rada NCN wprowadziła istotne zmiany w konstrukcji niektórych części wniosku. Skrócony opis projektu badawczego, który jest oceniany przez członków Zespołu Ekspertów na pierwszym etapie oceny oraz streszczenie projektu będą sporządzane wyłącznie w języku angielskim.

Do tej pory ze względów funkcjonalnych nie mieliśmy możliwości zapraszania do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołów Ekspertów naukowców nie posługujących się biegle polszczyzną właśnie ze względu na to, że dokumentacja oceniana na I etapie była sporządzona wyłącznie w języku polskim. Obecna zmiana to kolejny krok ku umiędzynarodowieniu naszych procedur konkursowych. Jesteśmy przekonani, że obecność ekspertów zagranicznych w Zespołach pozytywnie wpłynie na jakość ocen sporządzanych na I etapie – podkreślił prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN.

Zmiana formy niektórych części dokumentacji konkursowej to kolejny krok w procesie usprawnienia naszych procedur konkursowych oraz ułatwienia współpracy z grantobiorcami, który konsekwentnie realizujemy od stycznia. Chcemy wspierać polskich naukowców na najlepszych możliwych warunkach i będziemy kontynuować bieżące konsultacje ze środowiskiem naukowym – dodał prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Ze względu na mające niedługo wejść w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), począwszy od ogłoszonych właśnie konkursów wprowadzone zostały nowe typy oświadczeń w odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wnioskach składanych do NCN.


Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 15.06.18.