banner

W Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej powstało nowoczesne laboratorium fizyki doświadczalnej dla słuchaczy wszystkich kierunków studiów PŁ. Dzięki prowadzonym w nim zajęciom, słuchacze mogą poznawać techniki pomiarowe z użyciem komputerów tak, aby w trakcie pracy zawodowej potrafili rozwijać swoje umiejętności także przy wykorzystaniu wiedzy z fizyki, jako podstawowego narzędzia w praktyce inżynierskiej.

Jak podkreśla dyrektor centrum dr Andrzej Just, ćwiczenia w laboratorium obejmują zarówno zagadnienia fizyki klasycznej, czego przykładem akustyczny efekt Dopplera z interfejsem do komputera PC, jak również zaawansowane technicznie zagadnienia fizyki współczesnej – pomiar prędkości światła, czy obserwacja dyfrakcji elektronów na graficie. W pracowni wykonuje się również pomiary pochłaniania promieniowania beta i gamma, bada własności promieniowana mikrofalowego oraz analizuje się jakość powierzchni różnych materiałów metodami interferometrii optycznej przy użyciu technik laserowych.

Zdaniem dyrektora centrum, wyposażenie laboratorium i liczba zestawów specjalistycznej aparatury pozwala na dostosowanie programu zajęć z fizyki do specyfiki studiów na poszczególnych wydziałach politechniki. SB