banner

Kapitał zakładowy KGHM CUPRUM CBR wynosi obecnie 8,506 mln złotych, obrót w 2006 r. wy-niósł 30,8 mln zł. Firma zatrudnia 144 osoby.

W czasie minionych lat CUPRUM było generalnym wykonawcą dokumentacji badawczej i projektowej dla Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Zaprojektowano zintegrowa-ny okręg przemysłowy z własnym systemem infrastruktury technicznej, w tym cztery kopalnie miedzi: Lubin, Polkowice, Rudna i Sieroszowice, zakłady mechaniczne remontu i produkcji ma-szyn, odlewnie żeliwa i staliwa, zbiorniki odpadów flotacyjnych, bazy transportu samochodowe-go i kolejowego i inne. Jedną z najnowocześniejszych inwestycji KGHM jest zaprojektowany przez CUPRUM Zakład Produkcji Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi Głogów.

Działalność KGHM CUPRUM nie ogranicza się jedynie do rejonu występowania złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Nasi specjaliści wykonują również prace dla kopalń węgla kamien-nego w rejonie górnośląskim oraz dla kopalni soli w Wieliczce. W ramach kon-traktów zagranicznych zaprojektowano kopalnie metali w byłym ZSRR i Chinach, wykonano oceny techniczne - ekonomiczne złóż rud metali i pierwiastków

o znaczeniu rynkowym, m.in. w Mongolii, Zambii, Kongo, Maroko, Chile, Peru, na Węgrzech, w Albanii i na Kubie. Wśród wielu zadań eksportowych należy również wymienić projekty szybów i tuneli zlokalizowanych w Indiach, Algierii i Iranie.

Działalność naukowo - badawcza KGHM CUPRUM obejmuje szereg dziedzin poczynając od geologii, hydrogeologii i geofizyki, poprzez górnictwo, mechanikę górotworu, wentylację, automatyzację, elektryfikację oraz mechanizację kopalń aż do wzbogacania rudy, składowania odpadów poflotacyjnych na ochronie środowiska skończywszy.

KGHM CUPRUM CBR ma wysoko wykwalifikowaną kadrę o dużym doświadczeniu zawodowym zdobytym i pogłębianym w trakcie 40 lat istnienia firmy. Pracownicy Centrum posiadają specjalistyczne uprawnienia z zakresu oceny oddziaływa-nia inwestycji na środowisko, ochrony powierzchni ziemi, ochrony wód, ochrony powietrza, geologiczne i hydrogeologiczne, uprawnienia WUG, a ponadto są rzeczoznawcami NOT - SITG, SITR, SITM i SITE. -

Nasza firma współpracuje z krajowym zapleczem naukowo-badawczym: Politechniką Wrocławska, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Utrzymujemy również kontakty z wieloma firmami zagranicznymi takimi jak Uni-wersytet Laval w Kanadzie, Deutsche Montan Technology i Akademie Fresenius w Niemczech, Knight Piesold and Imperial College of Science z Wielkiej Brytanii, National Technical University w Grecji, Almagrera S.A. z Hiszpanii, Canadian Centre for Mineral and Energy Technology Canmet, Mine Radio System and BPT Components & Parts z Kanady, BRGM we Francji czy Ośrodek Badawczy firmy Siemens.

W swoich projektach i pracach badawczych wykorzystujemy posiadaną unikalną aparaturę badawczą, m.in.: chromatografy do analiz mieszanin gazów i cieczy lotnych, dy-fraktometr rentgenowski, spektrometr promieniowania podczerwonego, nowoczesny miernik do pomiaru poziomu hałasu, przenośny system pomiaru emisji gazów, zestaw do pomiaru i analizy drgań, aparaturę termowizyjną, aparaturę do nieniszczących badań wytrzymałościowych labo-ratoryjnych i terenowych, zestawy do wykonywania analiz chemicznych wód i wiele innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności badawczej.

Naszymi klientami są coraz częściej inne przedsiębiorstwa, także nie górnicze, samorządy terytorialne wszystkich szczebli oraz partnerzy zagraniczni w ramach tematów finansowanych przez Unię Europejską. Uczestniczyliśmy w 5 i 6 Programie ramowym UE, a obecnie aktywnie angażujemy się w zgłaszanie projektów do 7PR.

Po zmianach na przełomie lat 90. i nowego wieku oferowane przez nas usługi obejmują wszystkie fazy działalności badawczo - projektowej od badań, poprzez projekt, ocenę jego oddziaływania na środowisko, analizę wykonalności, po nadzór nad jego wdrożeniem.

W 2000 roku firma nasza zdobyła certyfikat jakości ISO 9001, w 2001 certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001, a w 2006 - akredytację dla trzech istniejących laboratoriów.

10 września 2002 roku, decyzją Ministra Nauki, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych CUPRUM uzyskało status jednostki badawczo – rozwojowej i jest jedną z trzech w kraju jednostek będących spółkami prawa handlowego. Spółka ma wysoką pozycję pośród polskich ośrodków badawczo-rozwojowych. Po kilku latach posiadania trzeciej kategorii, w roku 2006 uzyskała drugą kategorię jako jednostka badawczo rozwojowa. Sukces ten był wynikiem wieloletnich działań jeśli chodzi o podnoszenie kwalifikacji, upowszechnianie posiadanej wiedzy, aktywność na forum krajowym i zagranicznym, praktyczne wykorzystanie wyników badań, uzyskiwanie patentów, posiadanie certyfikatów ISO itp.

W 2006 r KGHM CUPRUM stało się członkiem Europejskiej Platformy Technologicznej – Sustainable Mineral Resources, a prezes Zarządu KGHM Cuprum został wybrany przewodniczącym High Level Group tej Platformy.

Wydawane przez nas Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Cuprum stanowi doskonałe forum do wymiany myśli technicznej między specjalistami z różnych dziedzin, a w szczególności z górnictwa, geologii, metalurgii, przeróbki surowców mineralnych i ochrony środowiska.

W 2006 roku KGHM CUPRUM znalazło się w gronie Gazel Biznesu 2006, firm wyróżnionych przez Puls Biznesu. Spółka zajęła miejsce 1598 w rankingu ogólnopolskim oraz 140 pośród firm z Dolnego Śląska. Gazela Biznesu 2006 to firma która, w latach 2003-2005, ani razu nie zanotowała straty, z roku na rok odnotowywała wzrost sprzedaży i przynajmniej od roku 2003 publikuje w Monitorze Polski B swoje wyniki finansowe.


NASZA MISJA

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POPRZEZ KREOWANIE NOWOCZESNYCH, BEZPIECZNYCH, CZYSTYCH

I OSZCZĘDNYCH ROZWIĄZAŃ NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH

W PRZEMYŚLE I ŚRODOWISKU

 

Podstawowe obszary działalności KGHM CUPRUM CBR to:


* górnictwo i geologia:

 dokumentowanie i gospodarowanie zasobami surowców naturalnych,

 dobór optymalnych, nowoczesnych technologii i technik eksploatacji rud,

 restrukturyzacja i modernizacja kopalń,

 ocena wpływu eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię terenu,

 rozwój metod prognozowania i zwalczania zagrożeń naturalnych w kopalniach,

 przeróbka surowców mineralnych,

 analizy opłacalności i studia inwestycyjne,


* inżynieria środowiska:

 ochrona wód i gleb,

 ochrona powietrza,

 oszczędność energii, plany energetyczne,

 gospodarka odpadami,

 ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,

 programy ochrony środowiska,

 plany gospodarki odpadami,

 plany zagospodarowania przestrzennego,

 monitoring środowiska,


* ekonomia:

 analizy i studia wykonalności,

 biznes plany przedsiębiorstw,

 programy restrukturyzacji przedsiębiorstw,

 doradztwo inwestycyjne,

 usługi konsultingowe z zakresu zarządzania.

oem software