banner

Krajowy Punkt Kontaktowy przeprowadził analizę zgłoszeń polskich placówek badawczych oraz przedsiębiorstw do 7 PR. Wyniki tego badania (opracowanego przez dr. Andrzeja Sławińskiego) dają podstawę do wnioskowania, jakie przyniesie on korzyści.

Jeśli chodzi o liczbę instytucji naukowych, to zgłosiło się ich prawie tyle samo ze szkół wyższych, co z instytutów badawczych. Tradycyjnie już, udział przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zgłoszeniach jest znikomy (ok. 2%). Porównując propozycje nadesłane dla różnych typów projektów, można zauważyć interesującą tendencję: w przypadku programu IDEAS liczba zgłoszeń ze szkół wyższych jest znacznie większa od liczby zgłoszeń z instytutów badawczych, a w programie CAPACITIES-Research Potential liczba propozycji Centrów Doskonałości ze strony instytutów badawczych znacząco przewyższa liczbę propozycji zgłoszonych przez szkoły wyższe.
Spośród wszystkich zespołów, które nadesłały propozycje do 7. PR 45% z nich uczestniczyło w realizacji projektów w poprzednich programach ramowych, ponad połowa zgłaszających (51%) nie posiada doświadczeń w realizacji projektów, a 3% zespołów składało projekty bez sukcesu. O ile do programu COOPERATION swoje propozycje złożyło nieznacznie więcej zespołów bez doświadczenia niż zespołów z doświadczeniem w poprzednich programach ramowych, to do programu IDEAS przewaga zespołów bez doświadczenia jest bardzo znacząca – prawie dwa razy więcej propozycji nadesłanych przez zespoły bez doświadczenia. Z kolei w przypadku programu CAPACITIES – Research Potential liczba zespołów doświadczonych znacznie przewyższa liczbę zespołów bez doświadczeń w programach ramowych.
Propozycje projektów do 7.PR nadesłało łącznie 569 różnych autorów, z czego
281 do Programu COOPERATION, 240 – do Progamu IDEAS i 87 – do Programu
CAPACITIES-Research Potential (kilkunastu autorów przesłało jednocześnie kilka
zgłoszeń do dwóch lub trzech programów, maksymalna liczba to 5 zgłoszeń przesłanych
przez jednego autora).
Z przedstawionych danych wynika, że o ile do programów COOPERATION i IDEAS najwięcej zgłoszeń przesłali autorzy ze stopniem naukowym doktora, to do programu CAPACITIES prawie dwukrotnie więcej zgłoszeń nadesłanych zostało przez autorów z tytułem profesora niż doktora.
Autorami 76% propozycji byli mężczyźni, a tylko 24% propozycji przysłały kobiety.
1. W odpowiedzi na zaproszenie do składania propozycji tematycznych do 7. PR
napłynęło stosunkowo dużo zgłoszeń. Zwraca uwagę relatywnie duża liczba zgłoszeń
propozycji do Programu IDEAS mimo, że jest to całkowicie nowy i niezbyt
szczegółowo zdefiniowany element 7.PR. Wydaje się, że hasło finansowania frontier
research będących nowym rozumieniem badań podstawowych, jest bardzo atrakcyjne dla polskiej społeczności naukowej i można się spodziewać złożenia dużej liczby wniosków w konkursach Programu IDEAS.
2. Duża liczba autorów (73%) zgodziła się na opublikowanie swoich propozycji, co
oznacza, że gotowi są oni podzielić się swoimi pomysłami naukowymi w zamian za
nawiązanie kontaktów oraz zawiązanie przyszłych konsorcjów i zespołów
projektowych.
3. Największą aktywność w nadsyłaniu zgłoszeń wykazały zespoły z regionu centralnego Polski, a w szczególności z Warszawy, choć stosunkowo niewiele zgłoszeń otrzymano z dwóch największych warszawskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Zwraca uwagę duża aktywność Regionu Południowo- Zachodniego, a konkretnie zespołów z Wrocławia, który jest drugim pod względem liczby zgłoszeń ośrodkiem naukowym w Polsce.
4. Prawie wszystkie zgłoszenia zostały nadesłane przez instytucje naukowe. Udział
zgłoszeń z przemysłu i MŚP jest znikomy. Świadczyć to może o nikłym
zainteresowaniu tej grupy instytucji Programem Ramowym lub o trudności w dotarciu
do nich z informacją o przygotowaniach do 7.PR.
5. Inicjatywa składania propozycji do 7.PR znalazła oddźwięk w jednakowej mierze
wśród zespołów doświadczonych (realizujących projekty w poprzednich programach
ramowych), jak i wśród zespołów nie posiadających doświadczenia, przy czym
zdecydowanie więcej niedoświadczonych zespołów złożyło propozycje do Programu IDEAS.
6. Większość propozycji utworzenia Centrów Doskonałości została złożona przez
zespoły z działających już wcześniej Centrów Doskonałości. Może to świadczyć o
korzyściach dla tych instytucji wynikających z realizacji tego typu projektów.
7. Wśród obszarów tematycznych Programu COOPERATION największym
zainteresowaniem cieszył się temat Heath oraz Nanosciences, Nanotechnologies,
Materials and new Production Technologies. Bardzo mało zgłoszeń wpłynęło w
nowych obszarach tematycznych 7.PR, to jest Socioeconomic sciences and the
humanities, Security i Space. Szczególnie zaskakuje małe zainteresowanie obszarem nauk społecznych i ekonomicznych, gdyż po raz pierwszy w 7.PR otwierają się możliwości wsparcia finansowego tego ważnego i licznie reprezentowanego w Polsce obszaru nauki.
8. Większość propozycji zgłoszonych do Programu IDEAS to propozycje projektów interdyscyplinarnych, co dobrze odpowiada ogólnym założeniom tego programu.
 

Więcej - www.kpk.gov.pl/7pr/eoi/index.html