banner

Rada Ministrów 13.02.07. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Nowelizacja ustawy, oprócz usprawnienia procesu finansowania nauki, ma wzmocnić związki gospodarki z nauką Chodzi przede wszystkim o umożliwienie dofinansowania przedsięwzięć naukowych, których efekty mogą być zastosowane przez przedsiębiorców.

Najważniejsze zmiany dotyczą zasad realizacji projektów rozwojowych i celowych. Dokonano podziału projektów na badawcze i rozwojowe, co ma zapewnić przejrzystość ich finansowania

Projekty rozwojowe zakładają wykonanie badań, których wyniki będzie można zastosować w praktyce. Projekty o takim charakterze będą obejmowały badania stosowane i prace rozwojowe. W ramach projektów rozwojowych będą także realizowane przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym, dotyczące np. ochrony zdrowia, środowiska.

Projekt celowy to przedsięwzięcie realizowane przez przedsiębiorców, którzy samodzielnie zdecydują, na jakie działanie przeznaczą środki, np. zakup usług B+R czy prowadzenie badań we własnym zakresie. Zapewnieniu skutecznego transferu technologii między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką w przypadku projektów celowych służyć będzie uproszczenie systemu ubiegania się o dofinansowanie.

Utworzony zostanie Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Obejmie on duże, strategiczne programy badawcze realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i ma zapewnić ich finansowanie. Nowe przepisy umożliwiają także dofinansowywanie przedsiębiorstw uczestniczących w projektach realizowanych przez Unię Europejską. Chodzi o dofinansowanie ich udziału w tzw. programach ramowych, z których obecnie wsparcie otrzymują jedynie jednostki naukowe.