banner

Minisympozjum Fizyki Statystycznej jest cyklicznym spotkaniem badaczy zajmujących się zagadnieniami fizyki statystycznej. Spotkania odbywają się raz w roku w Poznaniu, Wrocławiu, Częstochowie, bądź Zielonej Górze. Celem ich jest zapoznanie się z najnowszymi trendami w dziedzinie fizyki statystycznej, prezentacja osiągnięć ośrodków organizujących sympozja oraz promocja młodszych pracowników nauki, szczególnie doktorantów. Zapraszani są także przedstawiciele innych wiodących w kraju ośrodków naukowych specjalizujących się w tematyce sympozjum.

   Pomysł cyklicznych sympozjów z dziedziny fizyki statystycznej wziął się ze spotkań fizyków holenderskich w ramach ich Landelijk.   Seminarium Statistische Mechanica, które odbywają się średnio co dwa miesiące, za każdym razem w innym ośrodku uniwersyteckim Holandii.

  Na nasz grunt krajowy idea ta została przeniesiona za sprawą dr. hab. Andrzeja Drzewińskiego, początkowo w oparciu o dwie grupy naukowe z sąsiadujących ze sobą ośrodków: prof. Józefa Sznajda z INTiBS PAN we Wrocławiu oraz prof. Grzegorza Kamieniarza z Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu. Pierwsze spotkanie odbyło się 6.12.96. w INTiBS PAN we Wrocławiu i od tego czasu odbywały się one corocznie ok. 6. grudnia raz w Poznaniu, raz we Wrocławiu. W 2004 r. organizatorem imprezy została Politechnika Częstochowska, a w ubiegłym roku krąg zainteresowanych poszerzył się jeszcze o Zieloną Górę.

  W 2006 r. odbyło się XI Minisympozjum Fizyki Statystycznej, które zostało zorganizowane przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego i odpowiedzialnym za nie był dr hab. Mirosław Dudek, a pomagał mu dr Bogdan Grabiec. Wykładowcami byli: dr hab. Magdalena Załuska-Kotur (IF PAN i IF UKW, Warszawa), prof. Andrzej Pękalski (IFT UWr, Wrocław), prof. Grzegorz Kamieniarz (WF UAM, Poznań). Ponadto zaprezentowano kilka krótkich komunikatów z ośrodków w Poznaniu, Wrocławiu, Częstochowie, Zielonej Górze i Warszawie. Dotyczyły one głównie zagadnień związanych z diagramami fazowymi w modelu Hubbarda, Isinga-Falicova-Kimballa oraz Ashkina-Tellera i można byłoby krótko określić je jako wymianę poglądów na otrzymane wyniki pomiędzy różnymi grupami badawczymi pracującymi w tej samej dziedzinie. Podczas Minisympozjum wystąpili również doktoranci. W 2007 roku organizatorzy Minisympozjum Fizyki Statystycznej zapraszają wszystkich zainteresowanych do Poznania. Za stronę naukową odpowiedzialny będzie prof. Grzegorz Kamieniarz. Ponieważ pojawiła się propozycja, aby przenieść spotkania z grudnia na maj, niewykluczone, że kolejne XII spotkanie odbędzie się już wiosną.

Andrzej Drzewiński, Mirosław Dudek