banner

Dr Kamil Zeidler, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wy-działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców w dziedzinie nauk humanistycznych za rok 2007.

W swojej pracy naukowej doktor Kamil Zeidler koncentruje się na zagadnie-niach prawa ochrony dziedzictwa kultury. Opublikował już blisko 100 prac naukowych i popularnonaukowych dot. ochrony dziedzictwa narodowego. Jego rozprawa doktorska: "Prawo ochrony dziedzictwa kultury", która została wydana w formie książki, uzupełnia lukę wydawniczą w zakresie prawnej ochrony dziedzictwa kultury w Polsce. Wkrótce na rynku ukaże się praca zbiorowa pt. "Prawo muzeów", której - razem z prof. UG dr. hab. Józefem Arno Włodarskim - jest współredaktorem. Obecnie przygotowuje książkę obejmującą problematykę prawa w archeologii, która ma przedstawiać podstawy prawne dla podejmowania i prowadzenia działalności archeologicznej w prawie krajowym, prawie międzynarodowym publicznym oraz w prawie europejskim. W 2008 r., w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Ka-mil Zeidler planuje przygotowanie kolejnej monografii, dotyczącej karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury. Dr Kamil Zeidler jest także społecznym opiekunem zabytków, dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2003 i 2007), prowadzi działalność popularnonaukową, aktywnie uczestniczy w projektach naukowych.