banner

Przed EIT - zespół

Autor: red. 2008-04-05

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 14 z 18.02.08. utworzono Międzyresortowy Zespół do Spraw Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów, a do jego zadań należy:
1) koordynacja i monitorowanie realizacji zadań związanych z ubieganiem się o lokalizację we Wrocławiu siedziby Rady Zarządzającej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, w szczególności:
a) przygotowanie propozycji planu działań promujących Wrocław jako siedzibę Rady Zarządzającej EIIiT,
b) przygotowanie projektu operacyjnego dotyczącego lokalizacji we Wrocławiu siedziby Rady Zarządzającej EIIiT, ze wskazaniem źródeł finansowania tej siedziby;
2) dokonanie analizy potrzeb i przygotowanie propozycji działań w zakresie:
a) opracowania instrumentów wsparcia udziału polskich zespołów badawczo-rozwojowych i przemysłowych w konkursach na wspólnoty wiedzy i innowacji, których przeprowadzenie jest przewidziane w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii, w tym propozycji z zakresu współpracy transregionalnej,
b) rozwiązania problemów prawnych w tych obszarach działalności wspólnot wiedzy i innowacji, przewidzianych w projekcie rozporządzenia PE i Rady ustanawiającego EIIiT, które podlegać będą prawu krajowemu, w tym problemów dotyczących formy prawnej wspólnot wiedzy i innowacji, umów zawieranych przez wspólnoty, zagadnień związanych z prawem własności przemysłowej i intelektualnej, zagadnień dotyczących współwłasności publicznej infrastruktury badawczej,
c) opracowania materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących kandydatury Wrocławia jako siedziby Rady Zarządzającej EIIiT oraz wiodącego w Europie Środkowo-Wschodniej regionu budującego gospodarkę opartą na wiedzy o zasięgu transgranicznym.
W skład Zespołu wchodzą:
- przewodniczący - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka;
- wiceprzewodniczący - Jerzy Buzek;
- wiceprzewodniczący - Rafał Dutkiewicz;
- po jednym członku, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, reprezentującym:
Prezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Środowiska, Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.
W pracach Zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele: Prezydenta Wrocławia, Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Może także uczestniczyć, wyznaczony przez władze statutowe, przedstawiciel: KRASP, RG Szkolnictwa Wyższego, PAN, RG JBR, PARP, PAIiIZ SA, KPP, KPP Lewiatan, Związku Banków Polskich, BCC.
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy wyznaczenie spośród pracowników MNiSW Sekretarza Zespołu, zapraszanie do udziału w jego pracach przedstawicieli innych organów państwowych, instytucji i organizacji, ekspertów, a także
przedkładanie premierowi informacji z przebiegu prac Zespołu.